• Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de Wet Wapens en munitie (WWM) - Verslag van proefprojecten grensverkenning WWM-opsporingsbevoegdheden

      Gils, G. van; Braam, H. (BeleidsOnderzoek en Advies (BOA), 2000)
      Om een uitspraak te kunnen doen over de wenselijkheid en de meerwaarde van een eventuele uitbreiding van het wettelijke instrumentarium voor de aanpak van vuurwapencriminaliteit zijn in de eerste plaats in dit onderzoek de aard en de omvang van illegaal vuurwapengebruik nagegaan. Vooral de ontwikkelingen in de tijd, de ontwikkelingen in frequentie en ernst van de incidenten, werden daarbij als belangrijk beoordeeld. Vervolgens is met behulp van (de evaluatie van) speciale politiële 'acties' getracht de vraag te beantwoorden in hoeverre het bestaande instrumentarium voor de opsporing en vervolging van vuurwapencriminaliteit - bij een geïntensiveerde inzet - voldoet. Deze acties hebben landelijke bekendheid gekregen (o.a. de actie in de Millinxbuurt in Rotterdam en de acties in Amsterdam-Amstelland). Tot slot heeft het onderzoek getracht de vraag te beantwoorden of de lokale driehoek de mogelijkheden heeft de problematiek langs publiek- en privaatrechtelijke weg aan te pakken.