• Van ouder op kind - Een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext

      Wieringen, L. van; Krüsselmann, K.; Liem, M.C.A.; Weggemans, D.J. (Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs - Institute of Security and Global Affairs, 2021-06-28)
      In 2019 waarschuwde de NCTV in de vijftigste editie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland voor het potentiële gevaar dat zou uitgaan van kinderen die opgroeien in een jihadistisch milieu (NCTV, 2019). De gedachte was dat kinderen uit een gezin waarin in ieder geval één van de ouders jihadistische denkbeelden aanhangt, op de langere termijn deze ideeën zouden kunnen overnemen. Het doel van dit onderzoek is daarom meer inzicht te verwerven in de actuele kennis omtrent processen van intergenerationele overdracht van jihadistisch en breder extremistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext. In deze verkennende studie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is er bekend over de aard en omvang van intergenerationele overdracht van jihadisme en andere vormen van extremistisch gedachtegoed? Op de eerste plaats is gekeken naar wat er bekend is over de mate waarin dergelijke intergenerationele overdracht voorkomt. Daarnaast zijn de mechanismen bestudeerd die hieraan ten grondslag liggen, de beschermende en versterkende factoren die hiermee samenhangen, en de gevolgen van intergenerationele overdracht op langere termijn. Tenslotte is gekeken naar de interventiemogelijkheden om de intergenerationele overdracht van jihadistische en bredere extremistische denkbeelden binnen de gezinscontext tegen te gaan. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een systematische literatuurstudie en een reeks aan verdiepende interviews. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Methodologie, 3. Kwalitatieve resultaten literatuurstudie, 4. Kwantitatieve resultaten literatuurstudie, 5. Interviewresulaten, 6. Discussie en conclusie