• Alleen voor de vorm? - Frequentie, organisatie en praktijk van pro-formazittingen

      Dubelaar, M.; Leusden, R. van; Voorde, J. ten; Wingerden, S. van (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2015)
      Pro-formazittingen, waarin een oordeel wordt gegeven over voortzetting van de voorlopige hechtenis, worden op dit moment nog weinig gebruikt voor de regievoering en de planning van het onderzoek op de terechtzitting. Ook is er vanuit de rechtspraktijk en wetenschap kritiek op de huidige gang van zaken en de wijze waarop de verlenging van voorlopige hechtenis wordt beoordeeld. Bovendien blijken er in de rechtspraktijk onduidelijkheden te bestaan over de taakafbakeningen van de betrokken functionarissen. In dit onderzoek ligt de nadruk op hoe de pro-formazittingen in de praktijk verlopen. De volgende onderzoeksvraag wordt in dit rapport beantwoord: Wat is de frequentie van pro-formazittingen bij rechtbanken en gerechtshoven en hoe ziet de organisatie en de praktijk van pro-formazittingen bij deze gerechten eruit? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethoden 3. Het juridisch kader van pro-forma- en regiezittingen in strafzaken 4. De frequentie van pro-formazittingen 5. De organisatie en praktijk van pro-forma- en regiezittingen 6. Conclusies