• Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen - Onderzoek in zes penitentiaire inrichtingen naar signalering, indicatiestelling en plaatsing

      Roorda, W.; Buysse, W.; Verwest, A. (medew.); Scherders, S. (medew.) (DSP-groep, 2016)
      In detentie verblijven veel gedetineerden met psychische problematiek: psychiatrische symptomen, verslaving, een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB) of een combinatie van deze problemen. Met het ontwikkelen van zorgtrajecten tijdens en in aansluiting op detentie wordt gepoogd voor deze gedetineerden een zorgaanbod en -continuïteit te realiseren, vanuit de overtuiging dat het realiseren van tijdige, passende en kwalitatief hoogwaardige forensische zorg bijdraagt aan de vermindering van recidive. Om beter invulling te kunnen geven aan het ‘forensisch’ zorgproces binnen het gevangeniswezen en het plaatsingsproces te optimaliseren is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming over en het verloop van zorgtrajecten van gedetineerden in zes penitentiaire inrichtingen. Het onderzoek richt zich op de forensische zorg en de psychische basiszorg aan gedetineerden (preventief gehechten, afgestraften en ISD'ers) vanaf het moment van binnenkomst in de penitentiaire inrichting (PI) tot het moment dat de gedetineerde de PI verlaat. Het onderzoek geeft antwoord op vier centrale onderzoeksvragen: Hoe verloopt de besluitvorming in het Psycho-Medisch Overleg (PMO)? Is de plaatsing verlopen volgens de daarvoor opgestelde procedures? Wat gebeurt er met gedetineerden die niet instromen in een zorgtraject en bij wie dat wel wenselijk is? Hoe verloopt het zorgtraject van gedetineerden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidscontext 3. Onderzoeksvragen en methode 4. Forensische zorgtrajecten HvB en gevangenissen 5. Forensische zorgtrajecten ISD-maatregel 6. Knel- en verbeterpunten en mogelijke oplossingen 7. Conclusies