• Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets)

      Nauta, O.; Aalst, M. van; Özgül, P. (DSP-groep, 2018)
      De Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) is van toepassing indien sprake is van overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen tussen de lidstaten van de Europese Unie. De kaderbesluiten zijn gebaseerd op het Verdrag betreffende de Europese Unie en beogen de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie op het terrein van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, voorwaardelijke en alternatieve straffen te intensiveren en vergemakkelijken. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoeveel inkomende en uitgaande Wets-verzoeken er sinds de inwerkingtreding succesvol zijn afgehandeld. Uit welke landen komen de certificaten, wat zijn de termijnen voor afhandeling, wat is de gemiddelde duur van de overgenomen straffen, welke weigeringsgronden worden toegepast? Wat gaat er goed rondom de Wets en wat kan er beter?De evaluatie zal bestaan uit twee fases. De eerste fase is van kwantitatieve aard. Deze fase is er op gericht, om op basis van data die beschikbaar zijn bij afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de DJI, het OM en IRC Noord-Holland cijfermatige informatie te genereren over de toepassing van de Wets in de praktijk. Hierbij dient aandacht uit te gaan naar het aantal inkomende en uitgaande certificaten voor zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke sancties dat is ontvangen dan wel verzonden. Daarnaast moet worden onderzocht wat de karakteristieken zijn van afgehandelde zaken en of en hoe die karakteristieken met elkaar samenhangen. In de tweede fase zal aan de hand van kwalitatief onderzoek onder uitvoerende partijen worden bepaald hoe de Wets in de praktijk wordt toegepast en hoe dit wordt ervaren (wat loopt goed en wat kan worden verbeterd?). Daarbij moet ook worden onderzocht of de toepassing plaatsvindt volgens de toepasselijke regels en werkafspraken. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodische verantwoording 3. Formeel kader Wets 4. Vrijheidsbenemende sancties 5. Voorwaardelijke alternatieve sancties 6. Profiel Wets-zaken 7. Aandachtspunten 8. Conclusies