• Interetnische contacten tussen scholieren in het voortgezet onderwijs - Een analyse en waardering van het onderzoek binnen het paradigma van de contacthypothese

      Lindo, F. (WODC, 2008)
      Er wordt beweerd dat interetnisch contact op de basisschool, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zelden leidt tot contact buiten de school en het opnemen in elkanders vriendenkring. De volgende onderzoeksvragen staan daarom centraal:In hoeverre en onder welke omstandigheden leiden interetnische menging en nabijheid op school tot vriendschappelijk interetnisch contact op en buiten school, en deelname aan elkaars 'peer groups'? In hoeverre en onder welke omstandigheden leidt een etnisch gemengde schoolomgeving juist tot vermijdingsgedrag en/of conflict?In hoeverre en onder welke omstandigheden beïnvloeden interetnische menging en nabijheid op school de wederzijdse beeldvorming?