• Au-pairs in Nederland - Culturele uitwisseling of arbeidsmigratie?

      Schans, J.M.D.; Galloway, M.; Lansang, L. (WODC, 2014)
      De au-pair regeling is gericht op culturele uitwisseling waarbij de au-pairs kennis nemen van de Nederlandse cultuur en samenleving. De au pair verblijft in een gastgezin en in ruil voor faciliteiten (kost en inwoning en zakgeld) die het gastgezin biedt, kan aan de au pair gevraagd worden licht huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Hierover worden de au pair en het gastgezin geacht afspraken te maken. Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken wat de belangrijkste motieven van au pairs zijn om als au pair naar Nederland te komen en van gastgezinnen om een au pair in huis op te nemen. Ook gaat het onderzoek na hoe het au-pairschap feitelijk wordt ingevuld door gastgezin en au pair en of de au pairs klachten hebben over hun verblijf in Nederland. Daarnaast wordt in dit rapport de werkwijze van au-pair-bemiddelingsbureaus in Nederland beschreven alsmede de controle op de naleving van het au-pairbeleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek en theoretische inkadering 3. Motives voor het au-pairschap 4. Ervaringen van au pairs en gastgezinnen met het au-pairschap 5. Bemiddeling 6. Toezicht en handhaving 7. Typologie en conclusies