• Criminaliteitsbeleid in West-Europa

      Unknown author (WODC, 1990)
      In een jaar tijd beleefde het de opheffing van de eeuwig lijkende tegenstelling tussen Oost en West; de muur tussen de twee Duitslanden werd geslecht; de eenwording van de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap is in voile gang. De relatief stabiele verhoudingen van na de Tweede Wereldoorlog maakten plaats voor dynamische ontwikkelingen waarvan de afloop vooralsnog moeilijk te voorspellen lijkt. Dit geldt zeker ook voor het strafrecht, dat in alle souvereine staten zijn eigen ontwikkeling kent. Welke consequenties heeft de Europese eenwording voor de nationale strafrechtelijke bedrijven? En waarin verschillen deze van elkaar? Inmiddels is er op diverse niveaus sprake van toenadering, overleg en uitwisseling van informatie, onder andere in het kader van het magische 'Europa 1992' (dat overigens pas op 1 januari 1993 een felt zal zijn). In het licht van deze informatieuitwisseling dient dit themanummer te worden gezien. Aan vooraanstaande deskundigen uit de meeste Westeuropese landen werd gevraagd een bijdrage aan dit themanummer te leveren. Vanuit Duitsland, Frankrijk, Belgie, Engeland/Wales, Schotland en Finland werd aan dit verzoek voldaan. Aan de auteurs werd gevraagd verslag te doen van nieuwe en relevante ontwikkelingen in het criminaliteitsbeleid van hun land.