• Criminaliteit en strafrechtelijke reactie - Ontwikkelingen en samenhangen

      Kester, J.G.C.; Junger-Tas, J. (WODC, 1994)
      In dit rapport wordt in de eerste plaats een beschrijving gegeven van drie soorten statistieken: de slachtofferenquetes, de politiestatistiek en de statistiek van de strafrechtspleging en strafrechtstoepassing. Tezamen geven ze in beginsel een overzicht van het strafrechtelijke traject van slachtofferschap tot onherroepelijke veroordeling tot de strafrechter. Beoogd wordt nader te preciseren wat men eruit mag concluderen en wat niet. Per statistiek worden tevens de belangrijkste ontwikkelingen op de middellange termijn geschetst. In de tweede plaats is een poging ondernomen de onderlinge samenhang tussen de verschillende statistieken zichtbaar te maken. Tenslotte worden nog enkele conclusies getrokken ten aanzien van de mogelijkheid om die statistieken te verbeteren en daarmee de kennis van het criminaliteitsprobleem en van de reacties daarop van het Openbaar ministerie en van de rechter.