• Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2011 - Toelichting op de beleidsneutrale ramingen voor de veiligheidsketen

      Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2006)
      Dit rapport beschrijft de beleidsneutrale ramingen van instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de veiligheidsketen en capaciteitsbehoefte voor extramurale en intramurale voorzieningen tot en met 2011. ‘Beleidsneutraal’ wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijkblijvend beleid, waarbij 2004 het laatst bekende jaar is. Het effect van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen na 2004 is niet in de ramingen verdisconteerd. Dus het Veiligheidsprogramma is slechts onderdeel van de ramingen voorzover het reeds in 2003 en 2004 effect heeft gehad. De focus van dit rapport ligt echter niet op de ramingen zelf, maar op de achtergronden daarvan. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering 9. Vreemdelingenbeleid 10. Toegang rechtsbestel 11. Nawoord