• Burgers in veiligheid - Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid

      Land, M. van der; Stokkom, B. van; Boutellier, H. (Vrije Universiteit - Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2014)
      In dit rapport staat de vraag centraal welke vormen van burgerparticipatie in Nederland in het (sociale) veiligheidsdomein voorkomen, in het bijzonder gerelateerd aan de politie, welke problemen zich daarbij voordoen en wat de opbrengsten er van zijn voor overheid, samenleving en burgers. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een state-of-the-art gemaakt van inzichten uit beschikbare rapporten en literatuur over burgerparticipatie in Nederland op het gebied van sociale veiligheid en is tevens een breed samengesteld overzicht opgesteld van praktijkervaringen. Om die praktijkervaringen in kaart te brengen is deskresearch gedaan m.b.v. via internet beschikbare databestanden. Daarnaast is een korte survey gehouden onder (vrijwel) alle Nederlandse gemeenten en onder de leden van het Accountmanagersoverleg Gebiedsgebonden Politie. Dit heeft geresulteerd in een longlist van praktijkvoorbeelden. Van die lijst zijn vervolgens met vertegenwoordigers van een deel van de projecten interviews afgenomen. INHOUD: 1. Introductie 2. Inzichten in de literatuur 3. Actuele praktijken van burgerparticipatie in veiligheid 4. Conclusie en reflectie