• Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld - Breedtestudie evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak

      Boone, M.; Kramer, P.; Langbroek, P.; Olthof, S.; Ravesteyn, J. van (WODC, 2006)
      Doel van het onderzoek is te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de invoering van de wetten is. In hoeverre zijn de beoogde doelstellingen van de wet gerealiseerd en welke verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht? Deze doelstelling wordt bereikt door het beantwoorden van de volgende, centrale probleemstelling: Hoe functioneert de rechterlijke organisatie vier jaar na invoering van de Wet Raad voor de Rechtspraak en de Wet Organisatie en Bestuur Gerechten? In hoeverre zijn de in de wetten beoogde doelstellingen bereikt, welke knelpunten treden op en wat zijn de (ongewenste) neveneffecten? Het onderzoek is een breedtestudie en maakt deel uit van een evaluatieprogramma modernisering rechterlijke macht. Dit evaluatieprogramma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deetman.