• Brandweeronderwijs in Nederland - naar een volgende stap

      Hols, M.C.A.B.; Morée, R.J.; Geus, L.A.J. de; Schinning, R.D. (Capgemini Consulting, 2011)
      In 2008 verongelukten drie brandweerlieden bij de bestrijding van een brand in De Punt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid verrichtte hiernaar een onderzoek (2009) en heeft op basis daarvan ondermeer enkele aanbevelingen opgenomen om de aansluiting tussen praktijk, kennisontwikkeling en brandweeronderwijs te versterken. Het ministerie van BZK als wetgever enerzijds en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad als vertegenwoordigende organen van de werkgevers anderzijds, zien het als een gezamenlijke opdracht om die aansluiting vorm te geven; ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast kwam in reacties die het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opriep ook naar voren dat eenduidigheid in de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs ontbreekt. Daarom heeft de staatssecretaris van BZK in haar reactie van 6 april 2010 op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad een onderzoek naar de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs aangekondigd, alsmede een verkenning van meer aansluiting tussen het brandweeronderwijs, het reguliere beroepsonderwijs en het onderwijs van de andere veiligheidspartners. Doel van het onderzoek is enerzijds inzicht verkrijgen in de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs. Deze kennis kan gebruikt worden om meer eenduidigheid te creëren in de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs en knelpunten op te lossen door het vergroten van de efficiency en effectiviteit. Anderzijds is het doel het verkennen van die mogelijkheden van meer aansluiting tussen het brandweeronderwijs, het reguliere beroepsonderwijs en het onderwijs van de andere veiligheidspartners. Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). INHOUD: 1. Inleiding 2. Organisatie brandweeronderwijs in perspectief; historie en actoren 3. Vraag en aanbod brandweeronderwijs 4. Kwaliteitsborging brandweeronderwijs 5. Bekostiging brandweeronderwijs 6. Door het veld ervaren knelpunten en kansen brandweeronderwijs 7. Aansluiting op ander onderwijs 8. Analyse, reflectie en aanbevelingen