• Beklemd in de scharnieren van de tijd - Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984

      Kok, J.; Boomen, N. van der; Dane, J.; Hilevych, Y.; Hoedemaeckers, J.; Walhout, E. (Radboud Universiteit - Radboud group for historical demography and family history, 2017)
      De onderzoeksvraag die aan dit rapport ten grondslag ligt, betreft ‘de aard van de problematiek van (ongehuwde) vrouwen die in de periode 1956-1980 al dan niet onder (maatschappelijkeof religieuze) druk afstand deden van hun kind’. Wat zijn de ervaringen van deze vrouwen en kan een schatting worden gemaakt van het aantal vrouwen in deze periode afstand dedenvan hun kind? Dit brengt ons bij de volgende deelvragen: Kan een schatting worden gemaakt van het aantal vrouwen dat zich door maatschappelijke druk gedwongen voelde afstand te doen ter adoptie in de periode tussen 1956-1984? En zo ja, wat is die schatting? Wat was het maatschappelijke beeld rondom afstandsmoeders in de periode 1956-1984? Welke rechten hadden afstandsmoeders in die tijd? Welke organisaties/instellingen hebben bij het afstand doen ter adoptie een rol gehad? Wat zijn de ervaringen van de vrouwen die in deze periode kinderen hebben afgestaan ter adoptie en in hoeverre speelde (gepercipieerde) dwang hierin een rol? In hoeverre hebben deze vrouwen behoefte aan hulpverlening (gehad)? En zo ja, welk soort hulpverlening? Welke lessen zijn te trekken uit de wijze waarop deze vrouwen zijn bejegend? Wat zijn de ervaringen van kinderen die in deze periode zijn afgestaan? INHOUD: 1. Inleiding 2. De scharnieren van de tijd; wetgeving, seksuele moraal, hulpverlening en maatschappij, ca. 1945-1985 3. Op zoek naar de afstandsmoeders 4. De adoptiepraktijk 5. Leven met de herinnering en het gemis 6. Lessen uit het verleden