• Behoeften van slachtoffers van delicten - Een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit

      Boom, A. ten; Kuijpers, K.F.; Moene, M. (medew.) (WODC, 2008)
      De afgelopen jaren hebben slachtoffers meer rechten gekregen. Maar bij organisaties die betrokken zijn bij slachtoffers dringt de vraag zich op welke fenomenen zich eventueel schuilhouden achter deze wensen of behoeften. In dit onderzoek is geïnventariseerd wat uit empirisch onderzoek sinds 1980 bekend is over de vraag waar slachtoffers van delicten naar eigen zeggen behoefte aan hebben. 33 Empirische onderzoeken vormen de basis van de studie. De uitkomsten zijn geclusterd en daarna geplaatst in het licht van bepaalde theorieën. Dit zijn enkele algemene menselijke behoeftetheorieën en enkele theorieën die op het terrein van het recht zijn toegespitst: de theorie over procedurele rechtvaardigheid en de stroming van het herstelrecht. Een aantal min of meer alledaagse wensen van slachtoffers van delicten wordt zo verbonden met fundamentele menselijke basisbehoeften, waarvan het – voor een effectief functioneren van mensen – belangrijk is dat ze bevredigd worden.