• Beelden van de democratische rechtsstaat - Een verkennende studie naar opvattingen van burgers, wetenschappers en professionals

      Lampert, M.; Lelij, B. van der; Zondervan, I.; Schenkels, M.; Been, W. de (WODC, 2006)
      In het huidige politieke en maatschappelijke debat wordt vaak het begrip ‘democratische rechtsstaat’ gebruikt, en dan met name in de context dat deze in gevaar zou zijn. Wat in deze discussie precies onder de democratische rechtsstaat wordt verstaan, is lang niet altijd duidelijk: er bestaat conceptuele verwarring rond het begrip. Mede als gevolg hiervan is onduidelijk welke beelden binnen de Nederlandse bevolking van de democratische rechtsstaat bestaan. De vraagstelling van dit onderzoek is: Welke beelden bestaan bij de bevolking van Nederland over de ‘democratische rechtsstaat’? Bij deze beelden gaat het om de opvattingen die burgers, wetenschappers en professionals koesteren ten aanzien van de rechten en plichten die zij binnen het kader van de ‘democratische rechtsstaat’ hebben jegens elkander en de overheid. De bevolking is in dit verband te onderscheiden naar de verschillende groepen waaruit zij bestaat op basis van overeenkomsten in de achtergrondkenmerken van haar leden. Relevante kenmerken hierbij zijn onder andere: geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleiding, religie, sociaal-economische positie, sociaal kapitaal en etniciteit.