• Aansprakelijkheid op grond van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

      Cozijn, C. (WODC, 1991)
      Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) is de vraag gerezen of aan deze wet nog wel behoefte zou zijn wanneer de vrijwel gelijktijdig voorbereide Wet bestuurdersansprakelijkheid bij Faillissement (WBF) in werking zou zijn getreden. Mede naar aanleiding van deze discussie is toen in de WBA de bepaling opgenomen dat de regering uiterlijk vijf jaren na inwerkingtreding van de wet aan het parlement verslag zou doen van de ervaringen met de wet. Hoewel deze evaluatieplicht zich niet uitstrekte tot de WBF, werd besloten om deze vanwege de nauwe relatie met de WBA toch in de evaluatie te betrekken. Er werd een uitgebreid onderzoekprogramma opgesteld, waarin voorzien werd in een viertal deelonderzoeken; in dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek m.b.t. de uitvoering van de WBF.