• Aansluiting voorlopige hechtenis en tbs met voorwaarden - toezichtloze perioden vóór de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is

      Bergh, M. von; Siesling, M.; Jacobs, M. (WODC, 2008)
      De doelstelling van dit onderzoek is drieledig en luidt: Inzicht bieden in de omvang van het vóórkomen van toezichtloze perioden tussen de beëindiging van de voorlopige hechtenis en de tenuitvoerlegging van de tbs met met voorwaarden welke ontstaan doordat er nog een mogelijkheid bestaat tot beroep of cassatie.Inzicht bieden in de mate waarin tijdens toezichtloze perioden delicten worden gepleegd.Inzicht bieden in de bestaande mogelijkheden om binnen het huidige wettelijk kader toezichtloze perioden te voorkómen, teneinde te kunnen besluiten of wettelijke regelingen op dit punt dienen te worden aangepast.