• Overheid en nationale veiligheid - Aanpassingen in strategie, structuur en beleid in 5 landen; eindrapport

      Spiegeleire, S. de; Frinking, E.; Bearne, S. (medew.); Loo, M. van het (medew.); Thomson, R. (medew.) (WODC, 2005)
      De beleidsverkenning moet een aanzet geven tot een meer eenduidige aanpak van bedreigingen voor de nationale veiligheid. Het verkrijgen van meer helderheid over de aard en omvang van die bedreigingen en inzicht in de vraag hoe de huidige bevoegdheidsverdelingen zich verhouden tot die risico’s zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Daarbij is het de bedoeling dat met het overzicht van vraag- en knelpunten ook mogelijkheden tot verbetering in beeld komen. In dit laatste onderdeel van de beleidsverkenning worden daarom conclusies getrokken met betrekking tot de invulling van het begrip nationale veiligheid en de huidige organisatie om nationale veiligheid te waarborgen. Daarbij wordt aangegeven met welke maatregelen op korte termijn winst te boeken is en op welke gebieden verder onderzoek noodzakelijk is.