• Aanpak van organisatiecriminaliteit

      Unknown author (1999)
      Er bestaat geen goed inzicht in de werkelijke waarde van zelfregulering voor de naleving van wettelijke regels door organisaties. Dit nummer tracht die kennis-lacune enigszins op te vullen en het middengebied tussen gedragscodes enerzijds en strafrechtelijke handhaving anderzijds te verkennen. In welke opzichten kan zelfregulering preventie bevorderen, en in welke opzichten fungeert zelfregulering als afschermingsmechanisme om de overheid op afstand te houden? Een daarbij aansluitende vraag is hoeveel we mogen verwachten van de eigen verantwoordelijkheid van organisaties bij de handhaving van wettelijk gestelde normen.