• Crime prevention that works - the care of public transport in the Netherlands

   Andel, H. van (WODC, 1988)
   An experiment has been carried out in the Dutch public transport system to tackle fare-dodging, vandalism and aggression. On the trams and metro system the level of inspection has been increased by employing about 1.200 young people. On buses the boarding procedure has been changed. This report will briefly assess the extent to which the goals of the project have been realised in the first two years of its operation.
  • Hoe zetten we ze 't betaald? - Onderzoek naar de sanctionering van zwartrijden na invoering ET/BTS

   Winter, H.B.; Buissink, G.W.; Struiksma, N.; Steur, W.; Oostveen, N. van (WODC, 2005)
   De centrale vraag in dit onderzoek is op welke wijze het zwartrijden in de toekomst - na het (grotendeels) invoeren van een gesloten instapregime in 2008 - het meest effectief en efficiënt kan worden gesanctioneerd: strafrechtelijk, civielrechtelijk, bestuursrechtelijk of door een combinatie van deze. In dit kader komen de volgende vragen aan de orde: Welke sanctiemodaliteiten zijn er bij de aanpak van zwartrijden? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende sanctiemodaliteiten? Buitenlandse ervaringen (Engeland, Denemarken en Zwitserland) spelen hierbij een centrale rol.
  • Ik zal eens even vragen naar zijn naam - Voor- en nadelen van een legitimatieplicht

   Veerman, G.J.; Paulides, G.; Hofstee, E.J. (WODC, 1989)
   In dit onderzoek is gepoogd een indruk te krijgen van de praktische voordelenen nadelen die samenhangen met een invoering van een identificatie- of legitimatieplicht. Onder identificatie- of legitimatieplicht wordt in dit verslag verstaan: de plicht desgevraagd gegevens over de eigen identiteit (zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats) kenbaar te maken door het tonen van een legitimatiebewijs, waarin de gevraagde identiteitsgegevens en een pasfoto van de drager zijn opgenomen.
  • Veiligheid Informatie Controle in het openbaar vervoer - eindevaluatie VIC-project

   Andel, H.G. van; Hoekert - van der Windt, M.; Jongh, C.A. de (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1987)
   In 1984 werd besloten om een aantal functionarissen voor Veiligheid, Informatie en Controle (VIC's) bij tram, metro en gelede bussen aan te stellen. Deze maatregel was bedoeld om het zwart-grijsrijden tegen te gaan, vandalisme te doen afnemen en de veiligheid en informatievoorziening aan passagiers te verbeteren. De evaluatie van dit VIC-project werd uitgevoerd door drie themagroepen, te weten: Zwart- en grijsrijden, Vandalisme, en Beleving. Dit evaluatierapport is opgebouwd uit de onderzoeksresultaten van deze themagroepen.