• Arbeidsmigratie

   Jennissen, R.P.W.; Wijkhuijs, L.J.J.; Bijwaard, G.; Snel, E.; Faber, M.; Engerbersen, G.; Gestel, B. van; Straal, E.K. van; Verhoeven, M.A.; Jorna, P.; et al. (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. R.P.W. Jennissen - De instroom van buitenlandse arbeiders en de migratiegeschiedenis van Nederland na 1945 2. L.J.J. Wijkhuijs en R.P.W. Jennissen - Waarom komen minder vrouwelijke dan mannelijke arbeidsmigranten naar Nederland? 3. G. Bijwaard - Retourmigratie van arbeidsmigranten uit Nederland 4. E. Snel, M. Faber en G. Engbersen - De maatschappelijke positie van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten 5. B. van Gestel, E.K. van Straalen en M.A. Verhoeven - Marginaal gehuisveste arbeidsmigranten en overlast 6. P. Jorna - Roma-migratie in Europa vanuit Nederlands perspectief 7. Boekrecensie: M. Chotkowski over 'Honderd jaar heimwee; de geschiedenis van Polen in Nederland' 8. Internetsites. SAMENVATTING: Arbeidsmigratie was recent onderwerp van een internationale top in Den Haag. Aanleiding voor de bijeenkomst was het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2014. De komst van migranten uit die landen vervult de Nederlandse regering met zorg. In dit themanummer is er zowel aandacht voor de positieve als negatieve kanten van arbeidsmigratie. Tevens wordt het fenomeen in historisch perspectief geplaatst en vanuit verschillende disciplines belicht.
  • Foto issue

   Zoonen, E.A. van; Nelen, H.; Verkaaik, O.; Bruijn, J.A. de; Janssen, J.; Schuilenburg, M.; Gemert, F. van; Leun, J.P. van der; Guadeloupe, F. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. E.A. van Zoonen - Tussen seksualisering en boerkaverbod 2. H. Nelen - Van normalisering naar moralisering 3. O. Verkaaik - Tussen Marrakesch en Theater De Flint; ideologie en praktijk in moskeebouw 4. J.A. de Bruijn - Maakbaarheid 5. J. Janssen - De semiotische driehoek en het Douwe Egberts-gevoel van Augustus 6. M. Schuilenburg - Muziek: de blinde vlek van de criminologie 7. F. van Gemert - Wit bij wit, blauw bij rood 8. J.P. van der Leun - Kroepoek bakken tussen kakkerlakken 9. F. Guadeloupe - Koninkrijksrelaties: Yes We Can! SAMENVATTING: In afwijking van de gebruikelijke formule, waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, komt in dit nummer een waaier van onderwerpen aan bod. Deze keer staan namelijk niet de teksten centraal maar beelden, foto's. Negen sociaal wetenschappers wijden aan de hand van een foto uit over een aspect van hun onderzoek en/of vakgebied. De auteurs gaan daarbij in op de vraag wat de foto laat zien en hoe we deze kunnen interpreteren.
  • Frauderegistratie - interimrapport 1: uitkeringsfraude

   Duyne, P.C. van (WODC, 1984)
   Dit verslag dient de volgende doelen: 1) inzicht geven in het verloop van de proef, het gebruik van de formulieren en de eventueel gerezen problemen bij het gebruik ervan; 2) inzicht geven in de de gedurende deze proef verkregen bevindingen betreffende de ter kennis gekomen gevallen van fraude; aanbevelingen te doen ten aanzien van een mogelijke bestendiging en uitbreiding van de registratie, voorzover deze de uitkeringsfraude betreft.
  • Illegaal verblijf in Nederland - Een literatuuronderzoek

   Kromhout, M.H.C.; Wubs, H.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2008)
   De onderzoeksvragen bij dit project luiden: Wat is uit de literatuur bekend over overlast en criminaliteit door illegalen in Nederland?Wat is uit de literatuur bekend over problemen die illegalen in Nederland hebben en de risico’s die zij lopen? (in het bijzonder de problemen van ex-AMV’s en illegale minderjarigen, illegalen met ernstige psychiatrische of medische problemen en slachtoffers van mensenhandel)Wat is uit de literatuur bekend over de achtergronden van deze illegalen? Dit betreft fase 1 van een onderzoek naar illegaliteit, het literatuuronderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aantallen en achtergrondkenmerken 3. Huisvesting 4. Arbeid 5. Prostitutie 6. Gezondheid 7. Onderwijs en jeugdzorg 8. Criminaliteit en leefbaarheid 9. Samenvatting en conclusies
  • Illegale vreemdelingen in Nederland - Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting

   Engbersen, G.; Staring, R.; Leun, J. van der; Boom, J. de; Heijden, P. van der; Cruijff, M. (WODC, 2002)
   In Nederland bevinden zich ‘illegale vreemdelingen’, d.w.z. mensen die geen geldige verblijfstitel in Nederland hebben. Een deel van hen heeft in het verleden een geldige verblijfsvergunning gehad, van een deel is het asielverzoek afgewezen en een deel is zonder geldige verblijfstitel binnengekomen. De onbekendheid van/ met deze groep en de marginale positie ervan werken speculaties in de hand over criminaliteit door illegalen. Ook wordt een relatie verondersteld tussen illegale binnenkomst en mensensmokkel. Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van politieregistraties van illegale vreemdelingen die werden staandegehouden in de periode 1997-2000. De gegevens werden aangeleverd door de 25 politieregio’s en zijn de beste beschikbare bron. Deze cijfers zijn ook de basis voor de schatting van het totaal aantal illegale vreemdelingen in Nederland. Voor het kwalitatief onderzoek werd gesproken met 156 illegale vreemdelingen uit acht belangrijke herkomstlanden van arbeids- en/ of asielmigranten: China, Iran, Marokko, Somalië, Sri Lanka, Turkije, voormalig Joegoslavië en voormalige Sovjet Unie. Nieuwe groepen illegale vreemdelingen, die niet kunnen terugvallen op legale landgenoten in Nederland, verkeren in een zeer kwetsbare positie op de huisvestings- en arbeidsmarkt. Zij lijken daardoor vatbaarder voor vormen van ‘overlevingscriminaliteit’. In deze studie worden geen definitieve gegevens gepresenteerd omtrent aard en omvang van illegale vreemdelingen in Nederland. Wel vindt men onderbouwde schattingen over aantallen illegale vreemdelingen, evenals relevante gegevens over de problematiek van uitzetting en over het vraagstuk van illegaliteit en criminaliteit. Ook worden kwalitatieve analyses gegeven van strategiën van overkomst en verblijf.
  • Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

   Slot, B.M.J.; Rensman, M.; Bruil, A.; Steeg, A. van de; Kazemier, B.; Staring, R.; Aarts, J.; Krimpen, L. van; Bogaerts, A.; Plooij, P.; et al. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. B.M.J. Slot - Informele economie: oorsprong, oorzaak en ontwikkeling 2. M. Rensman, A. Bruil, A. van de Steeg en B. Kazemier - Het aandeel van de drugssector in het nationaal inkomen 3. R. Staring en J. Aarts - Werken in de marge; illegaal verblijvende jongeren in Nederland 4. L. van Krimpen - Mensenhandel en arbeidsuitbuiting; recente ontwikkelingen in de jurisprudentie 5. A. Bogaerts, P. Plooij en R. Zoetekouw - De bestrijding van arbeidsuitbuiting; werkwijzen en bevindingen van de SIOD 6. Boekrecensie: J.P. van der Leun over 'Economic sociology: a systematic inquiry' - Alejandro Portes 7. Internetsites. SAMENVATTING: Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al sinds de jaren 1960 gediscussieerd. Met dit themanummer wordt beoogd in de eerste plaats inzicht te bieden in de belangrijkste kenmerken van de informele economie. Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre deze is vervlochten met de formele en de criminele economie. Ook is er aandacht voor de positie van migranten en de functie van de informele economie als 'kraamkamer' voor nieuwe bedrijven. Ook is er aandacht voor de uitwassen van de informele economie, met name voor de mensen die voor hun overleven aangewezen zijn op de informele sector, zoals mensen zonder verblijfsstatus, die slachtoffer worden van uitbuiting. Actuele ontwikkelingen in de opsporing en jurisprudentie komen uitgebreid aan bod.
  • Mensenhandel

   Smit, M.; Boot, M.; Rijken, C.; Dijk, J. van; Siegel, D.; Staring, R.; Daalder, A.L.; Bunt, H.G. van de; Bovenkerk, F.; Pronk, G.J.; et al. (WODC, 2007)
   ARTIKLEN: 1. M. Smit en M. Boot - het begrip mensenhandel in de Nederlandse context; achtergronden en reikwijdte 2. C. Rijken en J. van Dijk - Hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel; mensenrecht of beloning? 3. D. Siegel - Nigeriaanse madams in de mensenhandel in Nederland 4. R. Staring - Handelaars in vrouwen; achtergronden en werkwijze 5. A.L. Daalder - De opheffing van het bordeelverbod; gevolgen voor mensenhandel? 6. H.G. van de Bunt - In het hart van de vergunde sector 7. F. Bovenkerk en G.J. Pronk - Over de bestrijding van loverboymethoden 8. J. Kiemel en W. ten Kate - De programmatische aanpak van mensenhandel en mensensmokkel; een verkenning aan de hand van Sneep 9. H. de Jonge van Ellemeet - Slecht werkgeverschap of 'moderne slavernij'; handhaving van een nader af te bakenen verbod 10. Boekrecencie: M.A. Verhoeven over 'Reizende sekswerkers; Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie' van Marie-Louise Janssen, 11. Internetsites. SAMENVATTING: De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het verschijnsel mensenhandel is nauw verbonden met de prostitutiesector, en in dat opzicht zou het wellicht meer voor de hand liggen om te spreken van vrouwenhandel. Een van de redenen om dit themanummer de titel Mensenhandel te geven is dat met de invoering van een nieuwe mensenhandelbepaling in het Wetboek van Strafrecht nu ook uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie onder het delict Mensenhandel vallen, zoals industrie, glas- en tuinbouw en de horeca.
  • Mensenhandel en -smokkel

   Unknown author (WODC, 1996)
   Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in Nederland verdrievoudigd. De marechaussee wijst er op dat Nederland zich meer en meer tot een aantreldcelijk `transitoland' ontwilckelt omdat smokkelaars hier relatief weinig risico lopen. Handel en smoklcel worden vaak met elkaar verward. Dat is met verwonderlijk gezien de raalcvlaldcen met andere vraagstuldcen zoals armoede, migratie en werving voor (informele) arbeid. De auteurs in dit nwnmer doen ons inziens geslaagde pogingen begripsmatige helderheid te verschaffen. Hun defmities kunnen alsvolgt worden verwoord. Van mensensmokkel is sprake wanneer men mensen uit winstbejag behulpzaam is bij het wederrechtelijk verschaffen van toegang tot of verblijf in Nederland. Van mensenhandel is spralce wanneer mensen onder dwang (of door misleiding) in de macht van andere personen belanden. Hoewel mensenhandel van oudsher gereserveerd wordt voor het domein van prostitutie (vrouwenhandel), ligt het meer in de rede alle vormen van gedwongen arbeid zoals huishoudelijke arbeid of werk in de horeca er onder te laten vallen. Een ander verschil is het volgende. Bij bestrijding van mensenhandel gaat het om bescherming van de verhandelde persoon. Bij de bestrijding van mensensmoldcel gaat het echter niet om bescherming van de illegale vreemdeling tegen malafide pralctijken maar om bescherrning van de staat tegen deze vreemdeling.
  • Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland - Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel

   Leun, J.P. van der; Vervoorn, L. (WODC, 2004)
   Naar aanleiding van het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad en de daarbij behorende Protocollen, zal de strafbaarstelling van het delict mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht (artikel 250a Sr) worden herzien. Ook vormen van sociale en economische uitbuiting buiten de prostitutie zullen onder het bereik van het wetsartikel gaan vallen. Het kabinet heeft onlangs ingestemd met de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel om beter zicht te krijgen op de vormen van moderne slavernij die nu nog buiten het bestek van de strafwetgeving inzake mensenhandel vallen.