• Complianceprogramma's - Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

   Wempe, J.F.D.B.; Wiering, J.R.; Zwieten, M.J.A. van; Gelinck, H.W.J.; Schoof, N.A.C. (KPMG Forensic Accounting, 1999)
   Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het buitenland heeft met complianceregelingen en te beoordelen onder welke voorwaarden deze regelingen in Nederland bij de aanpak van organisatiecriminaliteit van waarde kunnen zijn. Een complianceprogramma wordt gedefinieerd als een weloverwogen ontwikkeld en geïmplementeerd (management)systeem dat erop gericht is om onrechtmatig handelen binnen een onderneming tijdig op te sporen en te voorkomen. De opbouw is als volgt. In H. 1 wordt de opzet van het onderzoek besproken. In H. 2 komen drie modellen in de rechtstheorie aan de orde met betrekking tot strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen. Deze worden toegelicht aan de hand van de wet en de jurisprudentie, en toegelicht wordt hoe het daderschap van rechtspersonen in de onderzoekslanden (de VS, Australië, Denemarken en Zuid-Afrika) benaderd wordt. Complianceprogramma's komen aan bod in H. 3; de werking ervan wordt beschreven in de onderzoekslanden. In de VS is dit geregeld in de Federal Sentencing Guidelines; deze komen uitgebreid aan de orde. In H. 4 wordt belicht op welke wijze een effectief complianceprogramma tot stand komt, waarbij alle stappen in het proces worden toegelicht. In H. 5 wordt nagegaan of het gebruik van complianceregelingen in de rechtshandhaving in Nederland een bredere plaats zou kunnen krijgen. Na een korte toelichting op de bestuurlijke en privaatrechtelijke handhaving besluit het hoofdstuk met een verkenning van de gecombineerde handhaving. Het rapport eindigt met samenvatting en conclusies.
  • Voetbal

   Slot, B.M.J.; Koning, R.H.; Burger, J.; Ferwerda, H.; Leiden, I. van; Ham, T. van; Jellinghaus, S.F.H.; Nelen, H.; Groot, L. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. B.M.J. Slot - Misdaadgeld en voetbal; emotioneel witwassen en andere oneconomische motieven 2. R.H. Koning - Voetbal als bedrijfstak 3. J. Burger - Misdaad en het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika 4. H. Ferwerda, I. van Leiden en T. van Ham - Het nieuwe hooliganisme; geweld ook buiten het voetbalveld 5. S.F.H. Jellinghaus - Geweld op het voetbalveld 6. Boekrecensie: H. Nelen over 'Doorgestoken kaart; voetbal en georganiseerde misdaad - D. Hill 7. Boekrecensie: L. Groot over 'Dure spitsen scoren niet (en andere raadsels van het voetbal verklaard) - S. Kuper en S. Szymanski 8. Internetsites SAMENVATTING: Dit themanummer beoogt meer inzicht te geven in de voetbalsport als 'arena' voor criminaliteit. Fenomenen als witwassen, omkoping, hooliganisme en geweld op het veld komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op de financiële kwetsbaarheid van de sector en de groeiende ongelijkheid tussen Europese clubs.