• Arbeidsmigratie

   Jennissen, R.P.W.; Wijkhuijs, L.J.J.; Bijwaard, G.; Snel, E.; Faber, M.; Engerbersen, G.; Gestel, B. van; Straal, E.K. van; Verhoeven, M.A.; Jorna, P.; et al. (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. R.P.W. Jennissen - De instroom van buitenlandse arbeiders en de migratiegeschiedenis van Nederland na 1945 2. L.J.J. Wijkhuijs en R.P.W. Jennissen - Waarom komen minder vrouwelijke dan mannelijke arbeidsmigranten naar Nederland? 3. G. Bijwaard - Retourmigratie van arbeidsmigranten uit Nederland 4. E. Snel, M. Faber en G. Engbersen - De maatschappelijke positie van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten 5. B. van Gestel, E.K. van Straalen en M.A. Verhoeven - Marginaal gehuisveste arbeidsmigranten en overlast 6. P. Jorna - Roma-migratie in Europa vanuit Nederlands perspectief 7. Boekrecensie: M. Chotkowski over 'Honderd jaar heimwee; de geschiedenis van Polen in Nederland' 8. Internetsites. SAMENVATTING: Arbeidsmigratie was recent onderwerp van een internationale top in Den Haag. Aanleiding voor de bijeenkomst was het openstellen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2014. De komst van migranten uit die landen vervult de Nederlandse regering met zorg. In dit themanummer is er zowel aandacht voor de positieve als negatieve kanten van arbeidsmigratie. Tevens wordt het fenomeen in historisch perspectief geplaatst en vanuit verschillende disciplines belicht.
  • Europa en zijn Roma

   Bogdal, K.M.; Croes, M.T.; Bakker, P.; Vermeersch. P.; Jorna, P.; Baar, H. van (WODC, 2014)
   ARTIKELEN: 1. K.M. Bogdal - Hoe Europa zijn zigeuners uitvond; over een schaduwzijde van de moderniteit 2. M.T. Croes - Duitsland en de zigeuners: van uitsluiting tot Endlösung der Zigeunerfrage, 1407-1945 3. P. Bakker - De taal van de Roma en Sinti 4. P. Vermeersch - Een kansloze minderheid in de marge? De sociaaleconomische en politieke positie van de Roma in Europa 5. P. Jorna - Tussen eigenheid en aanpassing. Over cultuur en integratie van Nederlandse Roma en Sinti 6. H. van Baar - Participatie, veiligheid en beeldvorming van Romaminderheden; een kritische reflectie op het Nederlandse beleid 7. Internetsites. SAMENVATTING: De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese bevolking precies is. De schattingen lopen uiteen van 8 miljoen tot 12 miljoen. De naam ‘Roma’ wordt in Europees verband gebruikt voor een verzameling van verschillende groepen, zoals Spaanse kale of gitanos, Franse manoush en gens du voyage, Ierse en Britse gypsies en travellers, Nederlandse woonwagenbewoners, Sinti en Roma, Zwitserse jenish en verschillende Romagroepen in Centraal- en Oost-Europa. Door de uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen kwam er een Europabreed Romabeleid van de grond, dat voorzag in allerlei projecten en programma’s gericht op de verbetering van hun positie op terreinen als onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en gezondheidszorg. In dit themanummer wordt onder andere bekeken welke veranderingen sindsdien in het Nederlandse Romabeleid hebben plaatsgevonden en hoe deze zich verhouden tot de beleidsuitgangspunten op Europees niveau. Ook de benarde positie van Roma in Oost-Europese landen komt aan de orde. Maar eerst is er aandacht voor de geschiedenis van de Roma, hun plek in Europa en de Europese beschaving, hun discriminatie en vervolging, in het bijzonder tijdens het nazisme.
  • Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland - Onderzoek naar de signalering, aanpak en samenwerking door professionals

   Bos, A.; Loyens, K.; Nagy, V.; Oude Breuil, B. (Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO), 2016)
   In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden. Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals. INHOUD: 1. Aanleiding, vraagstelling en methoden van onderzoek 2. Aard, omvang en achtergronden 3. Overzicht betrokken partijen 4. Signalering en 'framing' 5. Handelingsperspectief: beschikbare middelen en expertise 6. Handelingskracht: de praktijk 7. Samenwerking tussen betrokken organisaties 8. Conclusies en aanknopingspunten voor beleid
  • Vreemdelingen, etnische minderheden

   Unknown author (WODC, 1981)
   In het inleidende artikel getiteld: Discriminatie in de grote steden, wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag onder welke sociale omstandigheden gevoelens van discriminatie al dan niet optreden, dan wel sterker of zwakker worden.