• Aggression and violence, posttraumatic stress and absenteeism in penitentiaries

   Kunst, M.J.J.; Schweizer, S.; Bogaerts, S.; Knaap, L.M. van der (Tilburg University, Intervict, 2008)
   The aim of the Judicial Penitentiary Service (DJI) is to gain insight into the possible effects of aggression and violence among employees and in the factors which are at the roots of it. The DJI is especially interested in absenteeism as a possible effect of aggression and violence among employees, and in the psychological factors that play a role. The findings of this study are presented in this report.
  • Bewaarders en stress - een evaluatie van het gebruik van de vragenlijst organisatiestress

   Kommer, M.M. (WODC, 1987)
   In dit paper zal op een aantal aspecten van het gebruik van de aangepaste versie van de 'vragenlijst organisatiestress' worden ingegaan.
  • Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

   Bogaerts, S. (Universiteit van Tilburg - Intervict, 2013)
   In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de onderzoeken uit het programma 'Versterking professionele weerbaarheid' dat als doel heeft het vergroten van de inzetbaarheid van politieambtenaren door de groep verminderd weerbare politiefunctionarissen te verminderen. INHOUD: 1. Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel 2. (Wetenschappelijke) definitie van professionele weerbaarheid bij politiepersoneel 3. Conclusies
  • Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

   Bogaerts, S.; Hartogh, V. den; Knaap, L.M. van der (WODC, 2008)
   Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er is op dit gebied voldoende kennis beschikbaar, weliswaar verbrokkeld. Beleid wordt vooral gevoerd op grond van incidenten en niet (mede) op grond van wetenschappelijk gefundeerde inzichten. Dit onderzoek betreft in eerste instantie een researchsynthese. Het doel van de studie is te komen tot een upgrade van alle feiten, cijfers, lacunes, inzichten en studies op het terrein van agressie in justitiële instellingen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek 3. Voorspellen van onderlinge agressie en geweld én verzuim 4. Discussie en vervolgonderzoek
  • Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

   Kunst, M.J.J.; Schweizer, S.; Bogaerts, S.; Knaap, L.M. van der (WODC, 2008)
   Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de psychosociale factoren die daarbij een rol spelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Mogelijke gevolgen van OAG en factoren die daaraan ten grondslag liggen 3. Constructie en toetsing van het hypothetische model 4. De onderzoeksresultaten 5. Het exploratieve onderzoek 6. Samenvatting en conclusies
  • Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

   Schaufeli, W.B.; Taris, T.W. (Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, 2014)
   Recent afgerond onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel bracht aanzienlijke verschillen aan het licht tussen de psychische gesteldheid van politiepersoneel uit verschillende taakgebieden (I. Van Beek, T.W. Taris en W.B. Schaufeli, De psychosociale gezondheid van politiepersoneel, WODC, 2013 - zie link bij: Meer informatie). Alhoewel dit onderzoek veel belangrijke informatie heeft opgeleverd, zijn er ook enkele punten waarop een nadere verdieping gewenst is. Deze punten van verdere verdieping geven aanleiding tot de onderstaande onderzoeksvragen, die in afzonderlijke deelonderzoeken beantwoord worden: 1. Hoe scoort politiepersoneel op psychosociale gezondheid wanneer er (per taakgebied) een onderscheid wordt gemaakt naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau? 2. In hoeverre blijven verschillen in psychosociale gezondheid tussen de taakgebieden bestaan wanneer er gecontroleerd wordt voor werk- en demografische kenmerken afzonderlijk, en voor de combinatie van beide? 3. Wat zijn voor ieder taakgebied de meest relevante werkkenmerken als het gaat om het verbeteren van de psychosociale gezondheid? INHOUD: 1. Inleiding en opzet van het onderzoek 2. Deelstudie 1: Vergelijking van de psychosociale gezondheid van politiepersoneel in referentiegroepen 3. Deelstudie 2: Vergelijking van de psychosociale gezondheid tussen taakgebieden, rekening houdend met werk- en demografische kenmerken 4. Deelstudie 3: De meest relevante werkkenmerken voor psychosociale gezondheid per taakgebied 5. Algemene conclusies en slotbeschouwing
  • Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

   Visee, H.C.; Homburg, G.H.J. (WODC, 2010)
   Een deel van het ziekteverzuim van werknemers houdt verband met huiselijk geweld. Voor werkgevers brengt dit verzuim kosten met zich mee. Dit onderzoek geeft antwoord op drie hoofdvragen: Wat is de omvang van het verzuim door werknemers als gevolg van slachtofferschap van huiselijk geweld?Welke uur- of dagtarieven gelden er voor de relevante subgroepen die in vraag 1 zijn vastgesteld?Welke directe verzuimkosten voor werkgevers vloeien voort uit het verzuim van werknemers?
  • Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

   Koning, J. de; Gravesteijn, J.; Vleeschouwer; Hamburg, Y. van; Berrevoets, A. (Erasmus Universiteit Rotterdam - SEOR Erasmus School of Economics, 2018)
   Het onderzoek betreft een afspraak uit de CAO Politie 2015-2017. Deze afspraak is onderdeel van de paragraaf inzake Veilig en Gezond werken. Het doel van dit onderzoek is om 'inzicht te geven in de mechanismen die tot over- of onderbelasting van politiepersoneel leiden'. De verworven inzichten moeten gebruikt worden om beslissingen te nemen over eventuele maatregelen om over- of onderbelasting te voorkomen of weg te nemen. De centrale probleemstelling van die onder zoek is: Wat is de aard van mechanismen die tot over- over onderbelasting van politiepersoneel leiden? De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: Wat leert bestaande wetenschappelijke literatuur over factoren die bijdragen aan over- over onderbelasting van politiepersoneel? Welke mechanismen leiden in de Nederlandse politiepraktijk bij de geselecteerde functies tot over- over onderbelasting van politiepersoneel? Binnen welke context doen deze mechanismen zich voor? Welke gevolgen kunnen met over- over onderbelasting gepaard gaan? Welke oplossingsrichtingen zijn er om over- over onderbelasting van politiepersoneel in deze functie te optimaliseren in die zin dat de belasting beter aansluit bij de belasting die op basis van de functieomschrijving verwacht mag worden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Conceptueel kader en inzichten uit de literatuur 3. Context werkomgeving politie 4. Wijkagenten 5. Teamchefs C 6. Huisvesting, Services, Middelen (HSM) 7. Blauwdruk