• Agressie in de inrichtingen

   Unknown author (WODC, 1982)
   Deze aflevering is gewijd aan agressie in de inrichtingen. Vooral de studiedagen T.B.R. 1981, waarin dit thema centraal stond, zijn aanleiding geweest tot het samenstellen van dit nummer. Vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt het onderwerp hier nader belicht.
  • Geweld

   Unknown author (WODC, 1994)
   De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel voorkomende' criminaliteit en lijkt zich in de jaren negentig vooral te richten op de georganiseerde criminaliteit. Deze aflevering is gewijd aan een vorm van crimineel gedrag die onderbelicht dreigt te blijven terwijl zij, zeker niet minder dan de twee bovengenoemde, sterk in omvang is toegenomen: het geweld.
  • Geweldsregistratie bij ziekenhuizen in Nijmegen

   Cozijn, C. (WODC, 1996)
   Om een beter beeld te krijgen van de onveiligheid in verband met agressie en geweld tegen personen is begin 1995 een proef genomen met het registreren van gegevens omtrent geweldsslachtoffers en hun letsel op de EHBO-afdelingen van de twee algemene ziekenhuizen in Nijmegen.
  • Geweldsregistratie door ziekenhuizen - Procesevaluatie van de pilot 'Preventieve aanpak geweld'

   Wijk, A. van; Hardeman, M.; Bremmers, B. (Bureau Beke, 2015)
   In Amsterdam loopt een project met ziekenhuizen die bij letselslachtoffers van geweld registreren hoe, waar en wanneer het geweld zich heeft afgespeeld. Deze informatie wordt geanonimiseerd gedeeld met de politie en de gemeente, zodat zij gerichte preventieve maatregelen tegen geweld kunnen treffen. In Cardiff, waar dit model als eerste is opgezet, leidde deze aanpak tot een daling van het zware geweld met 40%. Het onderzoek naar de ‘Pilot Aanpak geweld door ziekenhuizen, politie en bestuur’ bestaat uit twee delen: een evaluatie van het uitvoeringsproces en een evaluatie van de doelbereiking van de Pilot. In deze rappportage staat de procesevaluatie centraal met daarin de volgende probleemstelling: In hoeverre wordt de pilot door de verschillende partijen uitgevoerd volgens het overeengekomen protocol en op welke punten is verbetering noodzakelijk? INHOUD: 1. Inleiding en vraagstelling 2. Pilot 'Preventieve aanpak geweld' 3. Uitgangspunten en randvoorwaarden 4. Organisatie 5. Juridische context 6. Praktische uitvoering 7. Controle registraties door VeiligheidNL en rapportages 8. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  • Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's - Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een stelsel van indicatoren voor het presterend vermogen van veiligheidsregio's

   Bruijn, J.A. de; Bruijne, M.L.C. de; Noordink, M.; Stutje, A. (Technische Universiteit Delft - Faculteit der Techniek, Bestuur en Management (TBM), 2015)
   Met het onderzoek is beoogd inzicht te krijgen in de mogelijkheid en wenselijkheid om de prestaties van veiligheidsregio's meer te baseren op output- of zelfs outcome-indicatoren, tegenover de randvoorwaardelijke indicatoren (naleving wettelijke normen, organisatie-eisen) waarop ze nu beoordeeld worden. In het onderzoek staan de volgende hoofdvragen centraal:In hoeverre en hoe – op basis van theoretische en praktische inzichten – is het mogelijk om een stelsel van indicatoren te ontwikkelen waarmee een beeld kan worden verkregen van het presterend vermogen van veiligheidsregio’s?In hoeverre is de ontwikkeling van een stelsel van indicatoren wenselijk vanuit het perspectief van de betrokken actoren? INHOUD: 1. Inleiding 2. Prestatiemeting in literatuur 3. Prestatiemeting in praktijk 4. Ontwerpeisen 5. Beelden uit de regio's over prestatiemeting 6. Conclusies: koppeling theorie en empirie 7. Reflectie
  • Muziek in het ziekenhuis - Auteurs- en nabuurrechtelijke aspecten

   Mom, G.J.H.M. (Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht, 2000)
   Centraal in het onderzoek staat de vraag of auteurs en naburig rechthebbenden (zoals uitvoerende kunstenaars en fonogramproducenten) in beginsel op enigerlei wijze zeggenschap hebben over het laten horen van muziek door of in ziekenhuizen. Deze kernvraag is te vertalen in de vraag of het ten gehore brengen op grond van de (inter)nationale regelgeving kan worden beschouwd als een rechtens relevante, afzonderlijke wijze van (immateriële) - openbaarmaking. Het rapport is gesplitst in twee delen. Het eerste deel van het rapport is volledig gewijd aan de Nederlandse situatie. In het tweede deel wordt ingegaan op de situatie in zes EU-lidstaten: België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Frankrijk. Om te kunnen spreken over een - openbaarmaking - van een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk moet het werk op enigerlei wijze ter beschikking van een publiek worden gesteld. In vrijwel alle gevallen blijkt dat ziekenhuizen als - openbaarmaker - van de muziek te kwalificeren zijn. Door zijn publiek (patiënten, personeel, leveranciers en bezoekers) in de gelegenheid te stellen naar (achtergrond)muziek te luisteren verricht het ziekenhuis zelf een openbaarmakingshandeling ten aanzien waarvan de betrokken rechthebbenden een zekere zeggenschap toekomt. In alle onderzochte EU-landen vindt, met uitzondering van Denemarken, op collectieve basis een incasso plaats van vergoedingen voor het muziekgebruik in ziekenhuizen. Na afhouding van een zeker percentage worden eenmaal geïncasseerde gelden aan de betrokken rechthebbenden.
  • Totale inrichtingen en hun effecten

   Unknown author (WODC, 1976)
   Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor dit soort inrichtingen is, dat wonen, slapen, werken en recreëren onder een dak en in tegenwoordigheid van vaak niet zelf gekozen lotgenoten plaatsvindt. Dit soort tehuizen heeft niet altijd een positief effect op hen die er een plaats in hebben gevonden. Aan dit probleem, het negatieve effect van het verblijf in totale inrichtingen, is dit themanummer van Justitiële verkenningen gewijd. Na de inleiding volgen een aantal artikelen die in verkorte vorm zijn opgenomen.