• Inspannen tegen XTC - Eerste meting: stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'

   Snippe, J.; Kruize, A.; Bieleman, B. (Intraval, 2003)
   Doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het staat met de inspanningen en de resultaten van de aanpak van synthetische drugs/XTC in 2002, het beginjaar van de intensivering van de aanpak volgens de nota “Samenspannen tegen XTC”? Het betreft de baselinemeting van het evaluatieonderzoek. De nota bevat een breed scala aan beleidsvoornemens om te komen tot een aanzienlijke reductie van de productie van en handel in XTC. De volgende vragen komen in dit rapport aan de orde:Welke inspanningen (input en proces) worden verricht door de verschillende actoren bij de bestrijding van XTC?Welke resultaten (output en outcome) worden behaald?Bestaat er een verband tussen (door actoren verrichte) inspanningen en (behaalde) resultaten?
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2006

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Verdurmen, J.E.E. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van; Meijer, R.F. (red.) (WODC, 2007)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak) en – sinds 2002 – ook van de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop. Het bij dit onderzoek behorende tabellenboek Aard van de opiumwetdelicten is alleen in papieren vorm verkrijgbaar en opvraagbaar bij de afdeling EWB van het WODC, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Levering zo lang de voorraad strekt.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2015

   Laar, M.W. van (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.) (Trimbos instituut, 2015)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid en van cijfers en onderzoeksbevindingen over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM rapporteert over nieuwe wetten en beleid en feiten en trends in gebruik van verschillende illegale middelen (cannabis, hard drugs) en legale middelen (alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen). Ook gevolgen van gebruik worden in kaart gebracht: hulpvraag, ziekte en sterfte. Twee hoofdstukken gaan over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze twee hoofdstukken worden elk jaar opgesteld door het WODC. Een hoofdstuk geeft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies van V&J om de delicten en de overlast terug te dringen.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2007

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Verdurmen, J.E.E. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.); Meijer, R.F. (red.) (WODC, 2008)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak) en – sinds 2002 – ook van de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2013/2014

   Laar, M.W. van (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (ed.) (Trimbos-Instituut, 2014)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een voornamelijk cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM brengt informatie uit registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar (nu: 2012 en 2013 voor zover mogelijk) en de ontwikkelingen over meerdere jaren (nu: 2005-2012/2013). De NDM rapporteert over feiten en trends in gebruik van verschillende drugs, alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Ook gevolgen van gebruik worden in kaart gebracht: hulpvraag, ziekte en sterfte. Twee hoofdstukken gaan over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze twee hoofdstukken worden elk jaar opgesteld door het WODC. Een hoofdstuk geeft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente alcohol- en drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies van V&J om de delicten en de overlast terug te dringen. In de editie van 2013 is een hoofdstuk over wetten en beleid toegevoegd en er is een onderscheid gemaakt tussen legale middelen en illegale middelen.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2020

   Laar, M.W. van (red.); Beenakkers, E.M.T. (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Ketelaars, A.P.M. (red.); Kuin, M.C. (red.); Meijer, R.F. (red.); Miltenburg, C.J.A. van (red.); Mujcic, A. (red.); Strada, L. (red.) (Trimbos-Instituut, 2021-03)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NDM-jaarbericht als geheel wordt geproduceerd door het Programma Drug Monitoring van het Trimbos-instituut. Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het WODC de NDM. In de NDM handelen drie hoofdstukken over onderwerpen die op het terrein van het ministerie van JenV liggen, namelijk een hoofdstuk over wetgeving en beleid op JenV-terrein, een hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs en een hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. Voor het Jaarbericht 2020 van de NDM besteedt het WODC het opstellen van twee van de drie hoofdstukken extern uit: het hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs, en het hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. Het onderzoek moet ook enige informatie bieden, op basis van dezelfde databronnen die gebruikt worden voor de NDM, voor het Nederlandse hoofdstuk in het European Drug Report van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). INHOUD: 1. Inleiding, 2. Wetgeving & beleid, 3. Cannabis, 4. Cocaïne, 5. Opiaten, 6. Ecstasy, 7. Amfetamine, 8. Nieuwe psychoactieve stoffen, 9. GHB, 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen, 11. Alcohol, 12. Tabak, 13a. Lachgas, 13b. Ketamine, 13c, Ritalin, 14. Illegale handel, bezit en productie, 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2002

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Rigter, H.G.M. (red.); Verdurmen, J.E.E. (red.); Meijer, R.F. (red.); Ooyen, M.M.J. van (red.); Ketelaars, A.P.M. (medew.); Gageldonk, A. van (medew.) (Bureau NDM - Trimbos Instituut, 2002)
   Jaarlijkse publicatie van de NDM over verslaving en middelengebruik. In dit jaarbericht aandacht voor cannabis, cocaine, opiaten, ecstasy, amfetamine en verwante drugs, alcohol en tabak. Per middel informatie over gebruik, gebruikers, de positie van Nederland in internationaal perspectief, de hulpvraag bij ambulante en klinische zorg, de sterfte en de markt. Daarnaast een hoofdstuk over de verslavingszorg en over de geregistreerde drugscriminaliteit.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2009

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.); Meijer, R.F. (red.); Brunt, T. (red.) (WODC, 2010)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak). Het WODC verzorgt sinds 2002 informatie in de NDM over de omvang en de aard van de drugsgerelateerde criminaliteit en ontwikkelingen hierin. In het justitie-onderdeel wordt over twee onderwerpen gerapporteerd:Overtredingen van de drugswetgeving (Opiumwet, Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën) en samenhangend met de drugswetgeving (opsporingsonderzoeken naar meer ernstige vormen van georganiseerde drugsgerelateerde criminaliteit) en rijden onder invloed;Aantallen en kenmerken van drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem en de maatregelen en interventies die voor hen beschikbaar zijn. Het justitiedeel van de NDM laat de stand van zaken zien en schetst ook de ontwikkelingen over de periode 2000-2007. INHOUD: 1. Inleiding 2. Cannabis 3. Cocaïne 4. Opiaten 5. Ecstasy, amfetamine en verwante stoffen 6. GHB 7. Alcohol 8. Tabak 9. Drugsgerelateerde criminaliteit 10. Drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2019

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Miltenburg, C.J.A. van (red.); Strada, L. (red.); Ketelaars, A.P.M. (red.); Croes, E.A. (red.); Beenakkers, E.M.T. (red.); Meijer, R.F. (red.); Vrolijk, R.Q. (medew.); Rigter, S. (medew.); et al. (Trimbos-instituut, 2020)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid de NDM. In de NDM staat het verzamelen en integreren van cijfers centraal. Dit gebeurt wat middelengebruik betreft volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over:middelengebruik in de algemene bevolking;problematisch gebruik en verslaving;beroep op de hulpverlening;ziekte in relatie tot middelengebruik;sterfte in relatie tot middelengebruik.Voor zover beschikbaar zijn ook gegevens opgenomen over aanbod en markt, zoals de prijs en kwaliteit van drugs. De NDM rapporteert ook over de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie hierop. Dit gebeurt eveneens volgens een serie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid overeengekomen indicatoren, waarvoor het WODC gegevens verzamelt. De Datamart Drugs van het WODC integreert hiertoe cijfers uit registratiesystemen van politie, Openbaar Ministerie en justitiële documentatie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Overige middelen: lachgas, ketamine en methylfenidaat (Retalin) 14. Illegale handel, productie en bezit van drugs 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2016

   Laar, M.W. van (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (Trimbos-Instituut, 2016)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid en van cijfers en onderzoeksbevindingen over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM brengt informatie uit beleidsdocumenten, registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar (nu: 2015 en 2016, voor zover mogelijk) en de ontwikkelingen in de laatste tien jaar (nu: sinds 2006). De NDM rapporteert over nieuwe wetten en beleid en feiten en trends in gebruik van verschillende illegale middelen (cannabis, hard drugs) en legale middelen (alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen). Ook gevolgen van gebruik worden in kaart gebracht: hulpvraag, ziekte en sterfte. Twee hoofdstukken gaan over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze twee hoofdstukken worden elk jaar opgesteld door het WODC. Een hoofdstuk geeft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies van V&J om de delicten en de overlast terug te dringen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve en andere stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen en andere psychoactieve medicijnen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Illegale handel, productie en bezit van drugs 14. Criminaliteit en overlast door alcohol- en druggebruikers 15. Bijlagen 16. Referenties
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2017

   Laar, M.W. van (red.); Gestel, B. van (red.) (Trimbos-Instituut, 2017)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid en van cijfers en onderzoeksbevindingen over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM brengt informatie uit beleidsdocumenten, registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar (nu: 2016 en 2017 voor zover mogelijk) en de ontwikkelingen in de laatste tien jaar (nu: sinds 2007). (Zie link hiernaast van de vorige editie van de NDM) De NDM rapporteert over nieuwe wetten en beleid en feiten en trends in gebruik van verschillende illegale middelen (cannabis, hard drugs) en legale middelen (alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen). Ook gevolgen van gebruik worden in kaart gebracht: hulpvraag, ziekte en sterfte. Twee hoofdstukken gaan over drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze twee hoofdstukken worden elk jaar opgesteld door het WODC. Een hoofdstuk geeft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies van J&V om de delicten en de overlast terug te dringen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve en andere stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen en andere psychoactieve medicijnen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Illegale handel, productie en bezit van drugs 14. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers 15. Bijlagen 16. Referenties
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2018

   Laar, M.W. van (red.); Gestel, B. van (red.) (Trimbos-Instituut, 2018)
   Het primaire doel van de Nationale Drug Monitor (NDM) is om gecoördineerd en consistent gegevens over ontwikkelingen in middelengebruik en drugsgerelateerde criminaliteit te verzamelen op basis van bestaand onderzoek en registraties en deze kennis te bundelen en te vertalen in een aantal kernproducten, zoals Jaarberichten en thematische rapporten. Deze doelstelling sluit aan op het huidige streven naar het op feiten baseren van beleid en praktijk. De NDM is in 1999 opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid de NDM.In de NDM staat het verzamelen en integreren van cijfers centraal. Dit gebeurt wat middelengebruik betreft volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over: middelengebruik in de algemene bevolking; problematisch gebruik en verslaving; beroep op de hulpverlening; ziekte in relatie tot middelengebruik; sterfte in relatie tot middelengebruik. Voor zover beschikbaar zijn ook gegevens opgenomen over aanbod en markt, zoals de prijs en kwaliteit van drugs. De NDM rapporteert ook over de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie hierop. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen 3. Cannabis 4. Cocaïne 5. Opiaten 6. Ecstasy 7. Amfetamine 8. Nieuwe psychoactieve stoffen 9. GHB 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen 11. Alcohol 12. Tabak en rookwaren 13. Overige middelen: lachgas, ketamine en methylfenidaat (Retalin) 14. Illegale handel, productie en bezit van drugs 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers 16. Bijlagen 17. Referenties
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht NDM 2005

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Verdurmen, J.E.E. (red.); Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.); Meijer, R.F. (red.) (WODC, 2006)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik (drugs, alcohol en tabak) en – sinds 2002 – ook van de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop. De actuele beleidsontwikkelingen in het Nederlandse drugbeleid in 2005 staan beschreven in een apparte rapportage, die eveneens door het Trimbos-instituut/Bureau NDM in samenwerking met het WODC is opgesteld. Dit rapport is naar het European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction (EMCDDA) gestuurd onder de titel:The Netherlands report on the drug situation 2005.
  • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2004

   Laar, M.W. van (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Verdurmen, J.E.E. (red.); Ooyen, M.M.J. van (red.); Ketelaars, A.P.M. (medew.); Gelder, P. van (medew.) (WODC, 2004)
   De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is een beschrijvend rapport dat een overkoepelend beeld geeft van het middelengebruik en – sinds 2002 – ook van de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop.
  • Nationale Drug Monitor - kerncijfers en ontwikkelingen 2021

   Laar, M.W. van (red.); Beek, R.J.J. van (red.); Beenakkers, E.M.T. (red.); Cruts, A.A.N. (red.); Kuin, M.C. (red.); Meijer, R.F. (red.); Mujcic, A. (red.); Olthof, M.I.A. (red.); Schutten, F. (red.); Strada, L. (red.) (Trimbos-Instituut, 2022-03-17)
   Dit is het eerste kerncijferrapport van de Nationale Drug Monitor waarin recente ontwikkelingen in het middelengebruik, beleid en de drugsgerelateerde criminaliteit zijn samengevat. Dit rapport is gebaseerd op de nieuwe website www.nationaledrugmonitor.nl (zie link hiernaast) die de Jaarberichten van de NDM, zoals gepubliceerd tussen 1999 en 2020, vervangt. De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NDM-jaarbericht als geheel wordt geproduceerd door het Programma Drug Monitoring van het Trimbos-instituut. Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het WODC de NDM. In de NDM handelen drie hoofdstukken over onderwerpen die op het terrein van het ministerie van JenV liggen, namelijk een hoofdstuk over wetgeving en beleid op JenV-terrein, een hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs en een hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. INHOUD: 1. Algemeen (vooraf, wetgeving en beleid, 2. Middelen (Cannabis, Cocaïne, Opiaten, Ecstasy, Amfetamine, NPS, GHB, Slaap- en kalmeringsmiddelen, Lachgas, Ketamine, ADHD-medicijnen, Alcohol, Tabak) 3. Criminaliteit (Illegale handel, bezit en productie, Criminaliteit en overlast)
  • Samenspannen tegen XTC - Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota

   Neve, R.J.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Snippe, J.; Bieleman, B.; Kruize, A.; Bijl, R.V. (WODC, 2005)
   De door de nota 'Samenspannen tegen XTC' ingezette beleidsinspanning wordt geëvalueerd met drie metingen. Dit rapport is het resultaat van de tweede meting (bestaande uit twee onderzoeksprojecten) ofwel 'tussenevaluatie' van de XTC-nota. Deze evalutie richt zich op de periode tot 2004. Daaruit blijkt dat de inbeslagnames van XTC-tabletten en ontmantelingen van XTC-laboratoria in Nederland in de periode 2002-2003 een dalende tendens laten zien, evenals het aantal in het buitenland gedetineerde XTC-koeriers uit Nederland. Het aantal verdachten dat in Nederland door speciale opsporingsinstanties is aangehouden in verband met handel in grondstoffen of XTC of productie ervan, nam in 2003 wel toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De zuiverheid van XTC op de binnenlandse markt blijft hoog bij een lage prijs. INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel, vraagstelling en onderzoeksmethode 3. De beleidstheorie achter de XTC-nota en de indicatoren 4. Input: inzet van extra mensen en middelen 5. Proces: samenwerking en informatieuitwisseling 6. Output: de ontplooide activiteiten 7. Outcome: de tussentijdse resultaten van de XTC-nota 8. Samenvatting en conclusies
  • Samenspannen tegen XTC - Eindevaluatie van de XTC-nota

   Neve, R.J.M.; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Bieleman, B.; Snippe, J. (WODC, 2007)
   Van 2001 tot eind 2006 worden activiteiten uitgevoerd in het kader van de nota ‘Samenspannen tegen XTC’. Doel van het in deze nota geformuleerde beleid is om door een versterking van de betrokken instanties en van de samenwerking tussen deze instanties een substantiële reductie in de productie van en handel in XTC te bewerkstelligen. In 2002 is de eerste meting van het evaluatieonderzoek van dit beleid uitgevoerd. In 2005 is de tussenmeting afgerond. In 2005/2006 is een eindmeting uitgevoerd. Doel van de eindmeting is te laten zien of de beoogde activiteiten en doelstellingen zijn gerealiseerd. Op basis van de eindevaluatie zal door beleidsmakers worden besloten of handhaving van de inspanningen vereist is.De probleemstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre zijn de in de XTC-nota beoogde inspanningen, processen en uitkomsten gerealiseerd? INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel, vraagstelling en onderzoeksmethode 3. Input: inzet van extra mensen en middelen 4. Proces: samenwerking en informatie-uitwisseling 5. Output: de ontplooide activiteiten 6. Outcome: resultaten van de XTC-nota 7. Samenvatting en conclusies 8. Summary and conclusions
  • Tussenrapport: Inspannen tegen XTC - Indicatoren voor het monitoren van de XTC-aanpak

   Snippe, J.; Oldersma, F.; Bieleman, B. (WODC, 2002)
   Op basis van documenten en plannen van alle bij de XTC-aanpak betrokken diensten en interviews met experts en goed geïnformeerde personen bij deze diensten is door de onderzoekers vastgesteld dat een forse hoeveelheid gegevens nodig is om de resultaten van de aanpak uit het plan “Samenspannen tegen XTC” in beeld te brengen. Een aantal gegevens is van goede kwaliteit en op vrij korte termijn uit bestaande registraties te halen. Andere gegevens moeten uit dossiers of door eigen dataverzameling van de onderzoekers verzameld worden; deze vergen een grotere tijdsinvestering. Een deel van de gegevens is echter niet volledig en laat qua betrouwbaarheid en validiteit te wensen over. Gegevens over geleverde inspanningen zijn gemakkelijker beschikbaar dan gegevens over de resultaten.
  • XTC over de grens - Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars

   Bunt, H. van de; Kunst, D.; Siegel, D. (WODC, 2003)