• Evaluatie geschilbeslechting consumentenzaken

   Gelinck, H.W.J.; Bree, M.A. de; Schoof, N.A.C. (Legal Vision, 2002)
   De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is een samenwerkingsverband van Consumentenbond, ANWB, branche- en beroepsorganisaties en ondernemingen. Het doel van de SGC is het beslechten van consumentengeschillen door middel van een snelle, goedkope en eenvoudige klachtprocedure. De SGC richt daartoe geschillencommissies op en houdt deze in stand. Deze geschillencommissies geven in diverse sectoren bindend advies inzake consumentengeschillen. In het jaar 2001 waren 29 geschillencommissies onder de SGC werkzaam.
  • Het concurrentiebeding in de praktijk - Een inventariserend onderzoek

   Werf, C. van der; Ziegelaar, A.; Schoenmakers, F. (Research voor Beleid, 1997)
   In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met de vraag in welke mate concurrentiebedingen belemmerend werken op de arbeidsmobiliteit. Op verzoek van deze werkgroep is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen en de werking van het concurrentiebeding in Nederland. Drie hoofdonderzoeksvragen zijn: het voorkomen van het concurrentiebeding; de inhoud van het concurrentiebeding; de werking van het concurrentiebeding.
  • Knelpunten in marktwerking en regelgeving

   Unknown author (Bureau Bartels, 1997)
   Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de MDW-operatie haar vierde tranche in. De beleving van allerlei knelpunten door burgers en bedrijven zal wederom een basis vormen voor de selectie van nieuwe thema's in de MDW-operatie. Om inzicht te verkrijgen in zulke knelpunten is een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder burgers en bedrijven. De probleemstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: Het inventariseren van knelpunten die burgers en bednjven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten en het functioneren van het overheidsapparaat.
  • Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

   Visee, H.C.; Homburg, G.H.J. (WODC, 2010)
   Een deel van het ziekteverzuim van werknemers houdt verband met huiselijk geweld. Voor werkgevers brengt dit verzuim kosten met zich mee. Dit onderzoek geeft antwoord op drie hoofdvragen: Wat is de omvang van het verzuim door werknemers als gevolg van slachtofferschap van huiselijk geweld?Welke uur- of dagtarieven gelden er voor de relevante subgroepen die in vraag 1 zijn vastgesteld?Welke directe verzuimkosten voor werkgevers vloeien voort uit het verzuim van werknemers?