• Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive

   Weijters, G.; Noordhuizen, S.; Verweij, S.; Wartna, B.S.J.; Vergouw, S.J. (WODC, 2013)
   In Nederland maken de justitiële inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering van activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de resultaten zijn van deze 'ESF-trajecten'. Een beeld wordt geschetst van de recidive en sociaaleconomische positie van de deelnemende justitiabelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Werk, opleiding of uitkering na een ESF-traject 4. Recidive na een ESF-traject 5. Impact van een ESF-traject op het recidiveniveau 6. Verwachte en geobserveerde recidive van ESF-deelnemers 7. Conclusie en discussie
  • Re-integration of ex-offenders

   Burns, G.; McCall, A.; Loucks, N.; Lyner, O.; Sullivan, T.; Nelissen, P.Ph.; Rieple, A.; Hoogenboom, F.; Hakkert, A.; Courakis, N. (WODC, 1998)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. George Burns - A Perspective on Policy and Practice in the Re-Integration of Offenders 2. Andrew McCall - Meeting the Offender Re-Integration Challenge 3. Nancy Loucks, Olwen Lyner and Tom Sullivan - The Employment of People with Criminal Records in the European Union 4. Peter Ph. Nelissen - The Re-Integration Process from the Perspective of Prisoners: Opinions, Perceived Value and Participation 5. Alison Rieple - Offenders and Entrepreneurship 6. Fred Hoogenboom - Effective Detention: the Development of a Policy 7. Current issues: Alfred Hakkert - No More Excuses: A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales; a Summary 8. Nestor Courakis - Football Violence not only a British Problem 9. Crime institute profile: Eötvös Loránd University, Department of Criminology, Budapest
  • Werken aan werk - De samenhang tussen deelname aan ESF-modules en werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden en ex-JJI-pupillen

   Teerlink, M.; Boschman, S.; Weijters, G. (WODC, 2021-05)
   De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vraagt subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) om tijdens detentie het re-integratieaanbod gericht op arbeidsmarktkansen aan justitiabelen te versterken. Voor ex-justitiabelen is het doel dat zij na uitstroom uit detentie werk vinden of een opleiding gaan (ver)volgen. 6% van de volwassen gedetineerden en 27% van de JJI-pupillen (met een geldig BSN-nummer en jonger dan 65 jaar) die in 2016 uitstromen uit detentie hebben tijdens hun detentie deelgenomen aan ESF-gefinancierde re-integratieactiviteiten. Justitiabelen in PI’s en JJI’s volgen (1) vakopleidingen, waarin ze worden opgeleid voor een specifiek beroep; ze volgen (2) (mbo-, middelbare school- of algemene) opleidingen; ze leren (3) algemene levensvaardigheden (hieronder vallen modules gericht op gedrag en cognitieve vaardigheden) en krijgen hulp bij het zoeken naar werk na detentie en worden (4) begeleid bij het werk tijdens detentie. Modules waarbij algemene levensvaardigheden worden aangeleerd worden het meest gevolgd in PI’s, terwijl de meeste tijd wordt besteed aan modules waarbij gedetineerden worden begeleid bij werken in de gevangenis. In JJI’s worden vakopleidingen het meest gevolgd en daar wordt ook de meeste tijd aan besteed. Volwassen ex-gedetineerde ESF-deelnemers hebben na detentie vaker werk dan niet deelnemers. Dit geldt voor volwassen deelnemers die modules gericht op opleidingen of algemene levensvaardigheden hebben gevolgd. In lijn met eerder onderzoek vinden we dat ex-gedetineerden die alleen begeleiding bij werk hebben gehad, niet vaker werk hebben dan niet ESF-deelnemers. Er zijn na detentie geen verschillen tussen volwassen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en recidive. Onder ex-JJI-pupillen zijn er geen verschillen tussen ESF-deelnemers en niet deelnemers in de kans om te werken, een opleiding te volgen, een startkwalificatie te hebben en recidive. In dit onderzoek was het niet mogelijk om vast te stellen of ESF-deelname een causaal effect heeft op re-integratie-uitkomsten. Om in de toekomst inzicht te kunnen geven of ESF een causaal effect heeft op werk, opleiding en recidive na detentie is het belangrijk om 1) beter te registreren wie aan welke reguliere re-integratieactiviteiten deelneemt; 2) inzicht te verkrijgen in hoe wordt bepaald wie wel en wie niet aan ESF deelneemt; 3) extra re-integratieactiviteiten gefinancierd vanuit het ESF bovenop het reguliere aanbod aan te bieden aan een random geselecteerde groep, zodat deze groep vergeleken kan worden met een vergelijkbare groep niet deelnemers en 4) meer inzicht in en strakkere richtlijnen voor hoe interventies zijn ingericht. Volwassen ESF-deelnemers besteden nu de meeste tijd aan modules gericht op (begeleiding bij) werk, terwijl ex-deelnemers aan deze modules, in tegenstelling tot modules gericht op opleidingen of algemene levensvaardigheden, niet vaker werk hebben dan niet-deelnemers. In de toekomst kan zowel in PI’s als in JJI’s beter meer worden ingezet op modules gericht op opleidingen en vaardigheden, mogelijk kan dit re-integratie-uitkomsten verbeteren. INHOUD: 1. Inleiding, 2. ESF-modules, 3. Theorie en eerder onderzoek naar interventies gericht op arbeidstoeleiding tijdens detentie, 4. Methode, 5. Deelname aan ESF-modules, 6. Werk, opleiding en recidive van ESF-deelnemers die uitstromen uit PI's, 7. De samenhang tussen ESF-deelnemers en werk, opleiding en recidive voor volwassen ex-gedetineerden, 8. Werk, opleiding en recidive van ESF-deelnemers die uitstromen uit JJI's, 9. De samenhang tussen ESF-deelnemers en werk, opleiding en recidive voor ex=-JJI-pupillen, 10. Conclusie en discussie.