• Cry Wolf - een fenomeenonderzoek

   Bos, J.G.H.; Es, A.M.D. van; Vasterman, P. (COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011)
   Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de waarschuwing op zichzelf door het publiek geneutraliseerd wordt tot een punt waarop de waarschuwingen niet meer leiden tot de gewenste hangelingen bij het publiek. In deze verkenning wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van waarschuwingen, alarm(isme), risicoperceptie en vals alarm en de wijze waarop mensen hiermee omgaan. Er is ook onderzoek gedaan naar het Copycat-effect (zie link hiernaast) INHOUD: 1. Inleiding 2. Het fenomeen Cry Wolf 3. Analyse casuïstiek Cry Wolf 4. Communicatie
  • Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

   Molen, I. van der (red.); Berendsen, J.; Gerardts, R.; Haverkort, B.; Meijerink, B.; Misana-Ter Huurne, E.; Rojer, G.; Schoop, R.; Torenvlied, R. (Universiteit Twente - Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, 2017)
   Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar de technische en operationele mogelijkheden voor het verbeteren van communicatie en informatie-uitwisseling tussen burgers, hulpdiensten en besturen op Caribisch Nederland.De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de inzet en effectiviteit van beschikbare communicatiemiddelen, zoals noodnummers, mobiele en vaste telefoons, portofoons, mobilofoons, marifoons, satellietmiddelen, televisie, radio en sociale media. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van: a. de operationele communicatie- en informatie uitwisseling binnen en tussen hulpverleningsdiensten en lokale besturen in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis op basis van 24/7; b. de communicatie- en informatie uitwisseling tussen de besturen in Caribisch Nederland en Europees Nederland in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis; c. de noodcommunicatie van burgers naar hulpverleningsdiensten in reguliere omstandigheden en bij een ramp of crisis; d. het waarschuwen van de bevolking bij een ongeval/ramp.Crisis wordt hierbij gedefinieerd als situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast (Veiligheidswet BES, 2010, artikel 1). INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksopzet 2. Minimale eisen ten aanzien van communicatie 3. Effectiviteit van communicatiemiddelen 4. Praktische oplossingen en nieuwe ontwikkelingen 5. Inbedding in wetgeving, beleids- en toezichtskader 6. Conclusies en aanbevelingen