• Alternatieve strafrechtelijke sancties

   Unknown author (WODC, 1976)
   De gevangenisstraf draagt niet bij tot een afname van de criminaliteit. Bovendien stigmatiseert zij de delinquent en kost zij de staat veel geld. Dit alles heeft teweeggebracht, dat in en buiten Nederland de roep om alternatieven steeds luider is geworden. In dit themanummer wordt getracht om verschillende pogingen die tot nu toe zijn verricht om met name de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf terug te dringen eens duidelijk op een rij te zetten, zodat wellicht de toegang tot het onderwerp eenvoudiger wordt. In aansluiting op het inleidende artikel zijn buitenlandse artikelen in verkorte vorm weergegeven.
  • Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken - literatuuronderzoek II

   Netburg, C.J. van (samenst.) (WODC, 1995)
   In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie onder voorziterschap van mr. F. Korthals Altes geïnstalleerd met als taakopdracht alternatieven te ontwikkelen voor andere vormen van rechtshandhaving dan strafrechtelijke en voor de vrijheidsstraf. Ten behoeve van de werkzaamheden van deze commissie is een inventarisatie gemaakt van binnen- en buitenlandse alternatieven ter (gedeeltelijke) vervanging van de vrijheidsstraf en ter verkorting van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. Op verzoek van de commissie is een beperkt aantal van deze alternatieven nader bestudeerd.
  • Ontsnappen aan de gevangenis - Europese pogingen om de korte (en/of voorwaardelijke) vrijheidsstraf terug te dringen

   Bol, M.W. (WODC, 1995)
   In deze verkenning wordt voor veertien landen een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er zijn om toepassing van de (korte) vrijheidsstraf beperkt te houden of terug te dringen. Aan de orde komen o.a. gratieverzoek, weekend- en deeltijddetentie, dienstverlening, huisarrest, schadevergoeding, geldboete, voorwaardelijke invrijheidstelling, preventieve hechtenis, voorwaardelijke veroordeling en vervangende hechtenis.