• 'Foreign terrorist fighters': strafbaarstelling van verblijf op terroristisch grondgebied? - Een toetsing aan materieel strafrechtelijke, mensenrechtelijke en volkenrechtelijke parameters

      Kempen, P.H.P.H.M.C. van; Fedorova, M.I. (Radboud Universiteit Nijmegen, 2015)
      In de motie van de Kamerleden Dijkhoff en Oskam wordt gesteld dat het onwenselijk is dat Nederlanders naar Syrië afreizen om als lid van een terroristische organisatie deel te nemen aan gewapende strijd en bij terugkeer een bedreiging vormen voor de Nederlandse veiligheid. Bij terugkomst moeten deze jihadreizigers volgens de motie worden aangehouden, verhoord en vervolgd (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 34 000 VI, nr. 30). Nu de Nederlandse regering reeds een wetsvoorstel in voorbereiding heeft dat voorziet in het opleggen van een uitreisverbod aan een ieder die met een Nederlandse identiteitskaart Nederland, met jihadistische intenties, wil uitreizen, verzoeken de Kamerleden de regering te onderzoeken of het mogelijk is om het vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied strafbaar te stellen, behoudens uitzonderingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld journalisten, en deze mogelijkheid te betrekken bij het wetsvoorstel aangaande het uitreisverbod. Het onderhavige onderzoek strekt tot beantoording van deze vraag door de overwogen gebiedsstrafbaarstelling te bezien in het licht van uiteenlopen- de fundamentele strafrechtelijke, mensenrechtelijke en volkenrechtelijke parameters. INHOUD: 1. Inleiding 2. Strafrechtelijke parameters 3. Mensenrechtelijke parameters 4. Volkenrechtelijke parameters 5. Synthese, beoordeling en conclusie