• Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

   Woltering, R.; Bent, J. van den; Wijngaert, L. van de (Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Center for Middle Eastern Studies, 2014)
   De vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: welke al dan niet vijandige beeldvorming over het Westen is er waarneembaar in het Egyptische publieke debat van na de val van president Mubarak, wat is daarbij de positie van islamistische vertogen, is in die positie een duidelijke wijziging of radicalisering opgetreden en wat zijn hiervan eventueel de implicaties voor de veiligheid van Nederlanders en Nederlandse belangen in het buitenland (i.c. Egypte)? NOTA BENE: Sinds afgelopen zomer, enige maanden na afronding van het rapport, staat de regionale politiek in de Arabische wereld in het teken van de opkomst van IS en de dreigende onttakeling van Irak en Syrië. Deze extreme situatie maakt dat het publieke debat in de Arabische wereld meer dan voorheen verdeeld is. Een alomvattend beeld van het publieke debat in de Arabische wereld is daarmee moeilijker te verkrijgen. Dat betekent ook dat de keuze voor een beperking van het onderzoek tot Egypte, tot gevolg heeft dat de uitkomsten van dit onderzoek – meer dan aanvankelijk voorzien was – specifiek zijn voor het Egyptische publieke debat. INHOUD: 1. Inleiding, theoretisch kader en methodologische verantwoording 2. Sociale media 3. Kranten 4. Websites 5. Analyse 6. Conclusies
  • Evaluatie doelmatigheid Fraudehelpdesk

   Friperson, R.; Winden, R. van; Wilms, P.; Bouman, S. (APE, 2012)
   In mei 2010 besloot de toenmalige minister van Justitie tot de oprichting van een helpdesk op het gebied van fraude en oplichting. Een half jaar later werd voor de Stichting Aanpak Financieel-economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin) als uitvoerende projectorganisatie gekozen. SafeCin heeft tevens Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) onder haar hoede. Sinds februari 2011 is de helpdesk operationeel en kunnen burgers en ondernemers er met vragen over fraude terecht. De centrale vraagstelling van dit evaluatieonderzoek omvat vier onderdelen: Heeft de Fraudehelpdesk aan de formele subsidievoorwaarden voldaan? Voorziet de Fraudehelpdesk in een behoefte van burgers en bedrijven? Heeft de Fraudehelpdesk bijgedragen aan een beter functionerende fraudebestrijdingsketen? Heeft de Fraudehelpdesk bijgedragen aan de preventie van fraude waar vooral burgers en kleine bedrijven het slachtoffer van worden? INHOUD: 1. Achtergrond, probleemstelling en aanpak 2. Beschrijving Fraudehelpdesk 3. Toetsing evaluatiecriteria 4. Oordeel
  • Football Violence

   Muller, E.; Rosenthal, U.; Krop, B.; Ruitenberg, A.G.W.; Dunning, E.; Roberts, J.V.; Benjamin, C.J.; Roversi, A.; Balestri, C.; Vreese, S. de; et al. (WODC, 2000)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. E. Muller, U. Rosenthal, B. Krop, A.G.W. Ruitenberg - Preparations for the European Football Championship 2000 3. Eric Dunning - Towards a Sociological Understanding of Football Hooliganism as a World Phenomenon 4. Julian V. Roberts, Cynthia J. Benjamin - Spectator Violence in Sports: A North American Perspective 5. Antonio Roversi, Carlo Balestri - Italian Ultras Today: Change or Decline? 6. Stéfan de Vreese - Hooliganism under the Statistical Magnifying Glass: A Belgian Case Study 7. Ron van Kaam and Carla van Leeuwen - Current issues: The International Victimology Website.
  • Onderzoek beeldvorming crisiscommunicatiemiddelen

   Holzmann, M.; Franx, K.; Bouwmeester, J.; Gutteling, J. (I&O Research, 2010)
   Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Het doel van dit onderzoek is tweeledig, namelijk inzicht krijgen in: de beeldvorming bij burgers over crisis.nl en de calamiteitenzender;de beweegredenen bij decentrale overheden (bestuurlijk en ambtelijk) om deze crisiscommunicatiemiddelen al dan niet te gebruiken. INHOUD: 1. Inleiding 2. Informatiezoekgedrag van burgers 3. Bekendheid en beeldvorming bij burgers 4. Gebruik en beeldvorming bij overheden
  • Webharvesting

   Senftleben, M.R.F.; Gompel, S.J. van; Helmond, A.; Schumacher, L.D.; Ausloos, J.; Hoboken, J.V.J. van; Quintais, J.P. (Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IVIR), 2021-11-11)
   Aan het volgende onderzoeksrapport ligt de doelstelling ten grondslag om te inventariseren wat juridisch, beleidsmatig en technisch nodig is om webharvesting mogelijk te maken, onder meer in de vorm van een zogenaamde nationale “domeincrawl”: het systematische kopiëren en archiveren van webpagina’s die een afspiegeling vormen van de Nederlandse sociale, culturele, economische, juridische, politieke en wetenschappelijke geschiedenis online. INHOUD: 1. Inleiding: probleemstelling en onderzoeksopzet 2. Nationale domeincrawl: harvestingplannen 3. Juridisch kader voor webharvesting in Nederland 4. Juridisch kader voor webharvesting in het buitenland 5. Overzicht van beleidsopties 6. English summary