• Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer? - Een literatuuronderzoek

   Beenakkers, E.M.T. (WODC, 1991)
   In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei bedrijven om schadevergoeding te eisen wegens het saneren van verontreinigde bodem. Artikel 21 van deze wet geeft de Staat namelijk de mogelijkheid om kosten wegens het saneren van de bodem te verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de verontreiniuging van de bodem in het betrokken geval is veroorzaakt. Het feit dat er sprake moet zijn van een onrechtmatige daad heeft allerlei juridische problemen opgeleverd. Een van deze problemen was in hoeverre er aansprakelijkheid is voor bodemverontreiniging uit het verleden: sinds wanneer is er sprake van onrechtmatig handelen? Op verzoek van de rechtbank Almelo verrichtte het WODC literatuuronderzoek naar de vraag sinds wanneer de overheid zich, in welke vorm dan ook, het bodembeschermingsbelang aantrekt. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van aandacht voor milieuverontreiniging c.q bodemverontreiniging, sinds de vorige eeuw. INHOUD: 1. Inleiding 2. Geschiedenis tot het einde van de Tweede Wereldoorlog 3. De tijd na de Tweede Wereldoorlog 4. Slotopmerkingen.
  • Het handhaven van milieurecht

   Unknown author (WODC, 1990)
   In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er moeten worden opgetreden. Deze chronologische schets doet de werkelijkheid natuurlijk enigszins geweld aan. Toch lijkt het er op dat meer dan ooit het besef is doorgedrongen dat het decennium van de waarheid is aangebroken. 'Het milieu' zou wel eens de waterproef voor onze sociale markteconomie kunnen worden. Het behoud van een 'gezonde' samenleving raakt aan alle thema's van de rechtsstaat: algemeen versus particulier belang; preventie versus repressie; bestuurlijk beheer versus strafrechtelijke interventie; economische groei versus zelfregulering. Milieubeheer lijkt een synoniem te zijn voor de complexiteit van onze samenleving. Inhoudelijk staat in dit themanummer de complexiteit van de handhaving van de milieuwetgeving centraal. Welke rol komt hierin toe aan het strafrecht? Welke initiatieven zijn op dit gebied genomen of in ontwikkeling? Waar eindigt handhaving en waar wordt een nieuwe visie op de maatschappelijke ordening noodzakelijk?