• Evaluatie van de inzet en het gebruik van de korte wapenstok door buitengewone opsporingsambtenaren (boa's)

   Lakerveld, J. van; Lindeboom, G.-J. (Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO), 2022-06-23)
   In toenemende mate zijn naast de politie ook gemeentelijke handhavers zichtbaar in de openbare ruimte. Deze handhavers opereren als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en zijn bevoegd op te treden op een pakket van toezichts- en handhavingstaken. In de laatste jaren wordt daarbij in toenemende mate aandacht gevraagd voor de veiligheid van boa’s bij uitoefening van hun taken. Een van de aspecten die daarbij op de agenda staan betreft het verruimen van de mogelijkheden tot het aanvragen van een korte wapenstok. Hiertoe overweegt het Ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe afzonderlijke regeling op te stellen voor de bewapening en uitrusting boa’s. In dit kader is gedurende 2021 aan tien gemeenten de mogelijkheid geboden om bij wijze van pilot boa’s uit te rusten volgens de uitgangspunten van de voorgenomen toekomstige regeling. Per gemeente is aan maximaal 20 boa’s toestemming verleend tot het dragen van de korte wapenstok. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) is een evaluatie van deze pilot uitgevoerd. Hiervoor is gekozen voor een procesevaluatie om zo de ervaringen van de tien pilotgemeenten systematisch in kaart te brengen. Deze ervaringen zijn verzameld op vier verschillende niveaus: de ervaringen op het systeemniveau, op het niveau van boa-werkgevers, op dat van incidenten, en tot slot op het individueel niveau van boa’s. Op basis daarvan richtte de evaluatie zich op de beantwoording van de volgende hoofdvraag, waarvoor tevens meer specifieke deelvragen zijn geformuleerd (zie hiervoor de bespreking van onderzoeksresultaten): • Welke lering kan op grond van de resultaten van de pilot worden getrokken met betrekking tot de op te stellen afzonderlijke regeling bewapening en uitrusting boa’s? INHOUD: 1. Achtergrond, aanleiding voor het onderzoek 2. Onderzoeksopzet 3. Onderzoeksresultaten op systeemniveau 4. Onderzoeksresultaten op organisatieniveau 5. Onderzoeksresultaten van inzet van de wapenstok bij incidenten 6. Onderzoeksresultaten op individueel niveau 7. Conclusies
  • Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving - Een systematisch literatuuronderzoek

   Dückers, M.; Baliatsas, C.; Gerbecks, J.; IJzermans, J. (Nivel, 2019)
   Er is media-aandacht ontstaan voor het gebruik van de Taser, mede in het licht van een kritisch rapport van Amnesty International en een database van persbureau Reuters. Voor de verdere besluitvorming in ons land over het mogelijk uitrollen van de Taser onder alle politie-eenheden is het van belang om te beschikken over goede kennis van de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen. De volgende onderzoeksvragen worden in dit literatuuronderzoek beantwoord: Welke studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn in de internationale literatuur beschikbaar over de mogelijke effecten van het gebruik van Tasers op de gezondheid?at is de waarschijnlijkheid op een ernstige verwonding, respectievelijk op ernstige complicaties van het geraakt worden door een Taser? Welke risicogroepen zijn daarbij te onderscheiden? Welke risico’s worden vastgesteld voor verwarde mensen, zwangeren, ouderen, door drugs of alcohol beïnvloede mensen, of mensen met een bestaande aandoening van het hart?elke risico’s hangen samen met de tijdsduur van de stroomstoot en met de plaats op het lichaam die wordt geraakt?elke specifieke gezondheidseffecten worden aangetoond in ieder van de orgaansystemen?
  • Onder schot - Het vuurwapengebruik van de politie in Nederland in de periode 1978-1995

   Timmer, J.; Steeg, M. van der; Naeyé, J. (Vrije Universiteit - Centrum voor Politiewetenschappen, 1996)
   De vraag die aan deze studie ten grondslag ligt, is onder welke omstandigheden het politieel vuurwapengebruik geoorloofd is, hoe de praktijk van het vuurwapengebruik er uit ziet, of er knelpunten liggen met betrekking tot de bewapening, de opleiding en regelgeving en in hoeverre de beoordeling en evaluatie op adequate wijze geschiedt. Dit onderzoek evalueert aldus de harde kern van het geweldsmonopolie van de overheid.
  • Politiële bewapening in perspectief - over gebruik en effectiviteit van pepperspray & wapenstok

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse, 2012)
   De evaluatie van het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en de korte en lange wapenstok is verbonden met het programma- en actieplan Versterking professionele weerbaarheid Nederlandse politie dat op 27 juni 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast bestaat er een Adviescommissie bewapening en uitrusting, die zich ook richt op een toekomstvisie over de bewapening en uitrusting van de politie in 2020. Het doel van het onderzoek is te evalueren, in hoeverre de huidige niet-dodelijke wapens van de standaarduitrusting van de Nederlandse politieambtenaar - in casu wapenstok en pepperspray - anno 2012 aan de gestelde eisen voldoen. Tevens moet het onderzoek inzicht geven in ervaringen van andere landen met de anno 2012 meest voor de hand liggende alternatieve wapens, namelijk de uitschuifbare wapenstok en de taser. INHOUD: 1. Inleiding 2. Politieel geweldgebruik 3. Omvang van wapenstok- en pepperspraygebruik 4. Context van wapenstok- en pepperspraygebruik 5. Betrokkenen bij wapenstok- en pepperspraygebruik 6. Effect van wapenstok- en pepperspraygebruik 7. Rechtmatigheid bij wapenstok- en pepperspraygebruik 8. Vaardigheden en training 9. Nieuwe wapens 10. Conclusies