• Evaluatie preventief fouilleren

   Winter, H.B.; Beukers, M.; Boxum, C.; Cazemier, J.; Vols, M. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2022-06-17)
   De volgende vraagstelling staat in het onderzoek centraal: In welke mate en met welke overwegingen wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot (spoedeisend) preventief fouilleren (artikel 151b en 174b Gemeentewet), wat zijn de ervaringen van betrokken professionals en van betrokkenen op wie het instrument wordt toegepast, in hoeverre worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd en wat zijn de mogelijkheden om de toepassing van het instrument preventief fouilleren te verruimen of verder te optimaliseren? Deze centrale vraagstelling is onderverdeeld in vier onderzoeksthema’s. Het gaat: I. Beleidsreconstructie; II. Toepassing preventief fouilleren; III. Overwegingen en ervaringen; en IV. Werking en doelbereiking. INHOUD: 1. Inleiding; 2. Juridisch kader; 3. Toepassing in aantallen; 4. Overwegingen voor de inzet en besluitvorming; 5. Uitvoeringspraktijk; 6. Werking en doelbereiking; en 7. Conclusie
  • Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers) in de context van wetshandhaving - Een systematisch literatuuronderzoek

   Dückers, M.; Baliatsas, C.; Gerbecks, J.; IJzermans, J. (Nivel, 2019)
   Er is media-aandacht ontstaan voor het gebruik van de Taser, mede in het licht van een kritisch rapport van Amnesty International en een database van persbureau Reuters. Voor de verdere besluitvorming in ons land over het mogelijk uitrollen van de Taser onder alle politie-eenheden is het van belang om te beschikken over goede kennis van de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen. De volgende onderzoeksvragen worden in dit literatuuronderzoek beantwoord: Welke studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn in de internationale literatuur beschikbaar over de mogelijke effecten van het gebruik van Tasers op de gezondheid?at is de waarschijnlijkheid op een ernstige verwonding, respectievelijk op ernstige complicaties van het geraakt worden door een Taser? Welke risicogroepen zijn daarbij te onderscheiden? Welke risico’s worden vastgesteld voor verwarde mensen, zwangeren, ouderen, door drugs of alcohol beïnvloede mensen, of mensen met een bestaande aandoening van het hart?elke risico’s hangen samen met de tijdsduur van de stroomstoot en met de plaats op het lichaam die wordt geraakt?elke specifieke gezondheidseffecten worden aangetoond in ieder van de orgaansystemen?
  • Illegale wapenhandel

   Fijnaut, C.J.C.F.; Slijper, F.; Boekhout van Solinge, T.; Huisman, W.; Siegel, D.; Spapens, A.C.M.; Vries, M.S. de; Beijaard, F.; Eu-beleid (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1. C.J.C.F. Fijnaut - De bestrijding van de illegale vuurwapenhandel; het beleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie 2. F. Slijper - Nederland in de internationale wapenhandel; koopman en dominee 3. T. Boekhout van Solinge, W. Huisman en D. Siegel - Wapenhandel en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in West-Afrika 4. A.C.M. Spapens - De logistiek en aanpak van illegale vuurwapenhandel binnen de EU-landen 5. M.S. de Vries - De Nederlandse aanpak van illegale vuurwapenhandel 6. F. Beijaard - Toegestane steekwapens binnenkort verboden handelswaar 7. internetsites SAMENVATTING: Illegale wapenhandel is big business; de enige logica die erachter zit, is die van geld verdienen. Dit commerciële aspect kleeft overigens - naast strategische, diplomatieke en mensenrechtelijke overwegingen - ook aan de legale wapenhandel. In dit themanummer wordt onder meer aandacht besteed aan verschillende vormen van regulering van wapenhandel, zoals vergunningsstelsels, gedragscodes en embargo's en het omvangrijke grijze gebied tussen legale en illegale wapenhandel. Ook de logistieke aspecten van de illegale wapenhandel (van vervaardiging tot afzet) komen aan de orde, evenals de rol van de Nederlandse politie bij de bestrijding van wapenhandel. Verder is er aandacht voor de handel in slag-, stoot- en steekwapens in Nederland.
  • Met scherp schieten - Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

   Ferwerda, H.; Appelman, T.; Wijk, A. van (Bureau Beke, 2013)
   Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek ingesteld naar het Nederlandse systeem ter beheersing van het legaal wapenbezit en of het systeem voldoende functioneert. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het rapport van de Onderzoeksraad op 29 september 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: 'Welke mogelijke veiligheidsrisico's zijn er binnen de schietsport te onderkennen aan 1) commerciële belangen, 2) opslag en vervoer van legale wapens en munitie en 3) het laten schieten zonder wapenverlof?' INHOUD: 1. Een onderzoek naar de schietsport in Nederland 2. Kenmerken en achtergronden van de schietsport in Nederland 3. Commerciële belangen 4. Opslag en vervoer van legale vuurwapens en munitie 5. Schieten zonder verlof 6. Conclusie 7. Samenvatting
  • Politiële bewapening in perspectief - over gebruik en effectiviteit van pepperspray & wapenstok

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse, 2012)
   De evaluatie van het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en de korte en lange wapenstok is verbonden met het programma- en actieplan Versterking professionele weerbaarheid Nederlandse politie dat op 27 juni 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast bestaat er een Adviescommissie bewapening en uitrusting, die zich ook richt op een toekomstvisie over de bewapening en uitrusting van de politie in 2020. Het doel van het onderzoek is te evalueren, in hoeverre de huidige niet-dodelijke wapens van de standaarduitrusting van de Nederlandse politieambtenaar - in casu wapenstok en pepperspray - anno 2012 aan de gestelde eisen voldoen. Tevens moet het onderzoek inzicht geven in ervaringen van andere landen met de anno 2012 meest voor de hand liggende alternatieve wapens, namelijk de uitschuifbare wapenstok en de taser. INHOUD: 1. Inleiding 2. Politieel geweldgebruik 3. Omvang van wapenstok- en pepperspraygebruik 4. Context van wapenstok- en pepperspraygebruik 5. Betrokkenen bij wapenstok- en pepperspraygebruik 6. Effect van wapenstok- en pepperspraygebruik 7. Rechtmatigheid bij wapenstok- en pepperspraygebruik 8. Vaardigheden en training 9. Nieuwe wapens 10. Conclusies
  • Smokkel van handvuurwapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland

   Spapens , A.C.; Bruinsma, M.Y. (IVA Tilburg, 2002)
   Bij degenen die zich in Nederland politiek en beleidsmatig met de problematiek van vuurwapencriminaliteit bezig houden alsook bij de politie, bestaat het vermoeden dat in ons land de laatste jaren een toenemend aantal handvuurwapens uit voormalige Oostbloklanden wordt binnengesmokkeld. Feitelijk gezien neemt in Nederland het aantal inbeslagnames toe van illegale handvuurwapens die afkomstig zijn uit een voormalig Oostblokland. Dit blijkt uit registratiegegevens van de politie. De mogelijkheden tot smokkel worden voorts bevorderd door de 'gelegenheidsstructuur' in sommige vormalige Oostbloklanden. Het vermoeden dat handvuurwapens die afkomstig zijn uit voormalige Oostbloklanden een belangrijke rol spelen in het Nederlandse illegale circuit vormde de aanleiding tot nader onderzoek naar 'Illegale wapentransporten vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland'. Dit onderzoek is uitgevoerd door IVA-Tilburg, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, op verzoek van de Directie Opsporingsbeleid van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie.