• Beïnvloeding van verkeersgedrag - Een taak van justitie?

   Unknown author (WODC, 1977)
   Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder auspiciën van de Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire (F.I.P.P.) in juni van dit jaar te Rotterdam te houden congres over Strafrecht en Verkeer. Dit themanummer bevat naast een inleidend artikel van drs. P. Allewijn, hoofd van de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een aantal op deelonderwerp geselecteerde artikelen in verkorte vorm alsmede een aantal excerpten. Dit uitgebreide literatuuroverzicht kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Er is ook een Engelstalige editie van dit themanummer verschenen onder de titel 'Influencing driver behaviour' (zie link bij: Meer informatie).
  • Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

   Rooijers, A.J.; Brand, A.B. (Rijksuniversiteit Groningen - Verkeerskundig Studiecentrum (VSC), 1996)
   Het doel van de operatie Beleidsintensivering was, naast het genereren van financiële middelen, de naleving van de wettelijke maximumsnelheden en de roodlichtdiscipline te verhogen en op die manier een bijdrage te leveren aan verhoging van de verkeersveiligheid. De evaluatie van de operatie Beleidsintensivering richtte zich met name op de volgende zeven vragen: Hoe is de operatie opgepakt door politie en openbaar ministerie? Hoe verhoudt de Beleidsintensivering zich tot het OM en het landelijke verkeersveiligheidsbeleid? Is het aantal van 500.000 extra processen-verbaal gehaald? Wat zijn de kosten van de operatie Beleidsintensivering voor de betrokken instanties? Wat zijn de opbrengsten van de operatie? Wat zijn de effecten van de operatie op het verkeersgedrag van de weggebruikers en op het aantal verkeersongevallen? Wat is de reactie van de burger op de operatie?
  • Evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen

   Ridder, J. de; Emans, B.J.M.; Hoving, R.A.; Krol, E. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2018)
   Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de invoering van art. 22b Sr. in samenhang met de aanscherping van het vorderingsbeleid van het OM heeft geleid tot de beoogde aanpassing van de toepassingspraktijk inzake het adviseren, vorderen en opleggen van taakstraffen en tot de daarmee door de wetgever beoogde doelen. Deze doelstelling is te vertalen in de volgende onderzoeksvragen: Welke doeleinden beoogde de wetgever te verwezenlijken met de invoering van art. 22b Sr in samenhang met de aanscherping van het vorderingsbeleid van het OM, welke beleidstheorie ligt aan de keuze van die doelstellingen ten grondslag en in hoeverre is deze beleidstheorie ex ante gefundeerd? Heeft de invoering van art. 22b Sr in samenhang met de aanscherping van het vorderingsbeleid van het OM geleid tot een blijvende aanpassing van de praktijk van het rekwireren en opleggen van taakstraffen? In hoeverre zijn sinds 1 januari 2012 de beoogde effecten opgetreden en in hoeverre zijn die dat toe te schrijven aan een (blijvende) aanpassing van de in vraag 2 bedoelde uitvoeringspraktijk? Als casusstudies zijn gebruikt: een dodelijk verkeersongeval, ongeregeldheden bij een KNVB-bekerfinale, Project X Haren, en mishandeling door een kopschopper. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsreconstructie 3. Trends en de werking van artikel 22B Sr 4. Doelbereiking 5. Samenvatting en slotbeschouwing
  • Evaluatie-onderzoek

   Unknown author (WODC, 1975)
   Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen. Dit betekent. dat gepoogd zâl worden aan te tonen, welke betekenis weten schappelijk evaluatie-onderzoek kan hebben. In de inleiding wordt gebruik gemaakt van een aantal voorbeelden op het terrein van de generale preventie. De acht verkort weergegeven buitenlands artikelen die daarna volgen, dienen in de eerste plaats om te laten zien op welke manieren dit onderzoek kan worden verricht. Tegelijkertijd bieden zij een aantal resultaten van onderzoek naar d werking van de generale preventie.
  • Influencing driver behaviour

   Unknown author (WODC, 1977)
   This issue is dedicated to the subject 'Influencing driver behaviour'. The decision is actuated by the fact that in June, this year, under the auspices of the International Penal and Penitentiary Foundation (I.P.P.F.) a conference will be held at Rotterdam on Penal law and Traffic. Besides an introductory article by P. Allewijn, head of the branch Road Safety at the Department of Traffic and Public Works, 'Justitiële verkenningen' no. 4 includes a number of extended summaries and a number of abstracts selected per part-subject. The wide selection of literature has come about in cooperation with the Institute for Road Safety Research (SWOV). Since this issue will at the same time serve as orientating material for the conference, by way of exception an English version is published.
  • Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden

   Junger, M.; Steehouwer, L.C. (WODC, 1990)
   Dit onderzoek is opgezet om de vraag te beantwoorden of kinderen uit etnische minderheden vaker bij aanrijdingen betrokken zijn dan Nederlandse kinderen. De kern van de belangstelling van de WODC onderzoekers voor dit onderwerp is gelegen in het feit dat, zoals bij verkeersspecialisten bekend is, het voorkomen van verkeersongevallen niet alleen bepaald wordt door (verkeers)technische aspecten maar ook door persoonlijkle en sociale factoren. Wil men een effectief preventiebeleid voeren ter bestrijding van verkeersongevallen ,dan zullen, als gevolg hiervan, meer dan alleen verkeerstechnische maatrelen nodig zijn maar zal ook een beleid moeten worden ontwikkeld dat zich richt op de kinderen zelf en hun gezinnen. De studie is bescheiden van opzet. Het is een statistische analyse van gegevens verzameld door de verkeerspolitie van Den Haag. Dit betekent dat de informatie die geboden wordt, beperkt is. Wel zal aan de hand van andere onderzoeken een poging worden ondernomen de resultaten in een breder perspectief te plaatsen. INHOUD: 1. Introductie tot het onderzoek 2. Factoren die samenhangen met verkeersongevallen: enkele gegevens uit de literatuur 3. Aantal ongevallen naar etnische groep, geslacht en leeftijd 4. Beschrijving van de ongevallen 5. Tijdstip van het ongeval.