• Achtergronden en recidive van Mulderovertreders

   Blom, M.; Weijters, G.; Blokdijk, D. (WODC, 2018)
   Het huidige onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over een progressief boetestelsel door inzicht te verschaffen in de achtergronden en de recidive van ‘Mulderovertreders’, dat wil zeggen personen die een lichte verkeersovertreding vallend onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, ook wel Wet Mulder genoemd) begingen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:Wat zijn de achtergrondkenmerken van Mulderovertreders? Zijn er verschillen tussen Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders?Wat is het recidivebeeld van Mulderovertreders? Zijn er verschillen tussen Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders?In hoeverre is het plegen van Mulderovertredingen in het verleden een voor-speller voor Mulderrecidive en voor strafrechtelijke (verkeers)recidive?
  • De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

   Moolenaar, D.E.G.; Zuidema, T.; Boer, J. de (WODC, 2011)
   De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties (grotendeels verkeersovertredingen betreffend) niet synchroon lopen. Om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de trendbreuk en de gedragseffecten van burgers en politieagenten, zijn de boetes en transacties over de afgelopen vier jaar aan een nadere inspectie onderworpen. Het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op snelheidsovertredingen. Daarnaast is ook gekeken naar boetes en transacties wegens rijden onder invloed en uit staandehoudingen. Boetevonnissen opgelegd door de rechter zijn buiten beschouwing gelaten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Trajectcontroles op de snelweg 3. Overige snelheidsovertredingen geconstateerd op kenteken 4. Staandehoudingen voor Wahv-feiten 5. Rijden onder invloed 6. Conclusie en nabeschouwing
  • De executie van de geldboete - een onderzoek onder wanbetalers

   Cozijn, C. (WODC, 1987)
   Dit onderzoek betreft de factoren welke een rol spelen bij het niet of te laat betalen van geldboetes.
  • Effect van handhaving in het verkeer - Snelheid, roodlichtnegatie, alcohol en afleiding

   Unknown author (MuConsult, 2019)
   De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is het effect van de diverse handhavingsactiviteiten die onder de landelijke prioriteiten vallen op de naleving van verkeersregels door automobilisten en motorrijders? De volgende onderzoeksvragen zijn hieruit gedestilleerd: In welke mate zijn automobilisten en motorrijders bekend met plekken waar gehandhaafd wordt? Is de naleving hoger op trajecten/plekken waar handhavingsmiddelen actief zijn vergeleken met trajecten/plekken waar zij niet actief zijn? Heeft het verkrijgen van een waarschuwing of sanctie na het begaan van een overtreding invloed op de naleving van automobilisten en motorrijders? Verschilt de naleving wanneer een weggebruiker betrapt wordt bij een mobiele radarset, trajectcontrole, flitspaal of staandehouding? Welke toekomstige ontwikkelingen zouden gevolgen kunnen hebben voor handhaving en de naleving van automobilisten en motorrijders? INHOUD: 1. Inleiding 2. Interviews 3. Literatuurscan 4. Praktijkonderzoek 5. Naleving, motieven en kennis over handhavingsinspanningen 6. Het effect van sancties op de naleving 7. Conclusies
  • Evaluatie Parcon-experiment - Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

   Sabee, V.; Beijers, W.M.E.H. (WODC, 1996)
   Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van de handhaving van het parkeerbeleid. Hiertoe zijn deze taken - voor een beperkte - periode in een aantal gemeenten overgedragen aan het bedrijf Parcon. Doel: Bedoeling van het experiment is om het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken via een evaluatie van informatie te voorzien ten behoeve van een structurele keuze voor het al dan niet uitbesteden van de onderhavige politiewerkzaamheden. Opzet: In een kwantitatief deel worden de parkeerovertredingen in deelgemeenten geanalyseerd. De kwalitatieve component bestaat uit analyses van berichtgeving in de media, verslagen van de raads- en commissievergaderingen in de diverse gemeenten en bestudering van klachtdossiers. Tevens zullen interviews worden afgenomen me gemeente-ambtenaren, lokale politici, politiefunctionarissen en medewerkers van Parcon. INHOUD: 1. Inleiding 2. Fiscalisering van parkeerboetes 3. Parcon 4. Parkeercontrole in de politieregio Gooi- en Vechtstreek
  • Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv - Instrumenten, kosten en resultaat

   Eshuis, R.J.J. (WODC, 2020)
   Het voorliggende rapport heeft de inning van verkeersboetes op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) als onderwerp. Het onderzoek is gericht op de effectiviteit van de inning van verkeersboetes en de kosten die daarmee zijn gemoeid. De agendering van het onderzoek volgde uit debatten over schuldenproblematiek en de mogelijke invloed van de wijze van incasseren van boetes op het ontstaan of verergeren van probleemschulden. De onderzoeksvragen luiden als volgt: 1a) In welke mate dragen afzonderlijke elementen (aanmaningen met verhoging van het bedrag, aanbieden betalingsregeling, bankbeslag, inschakelen gerechtsdeurwaarder, inname rijbewijs, buiten gebruik stellen voertuig, gijzeling) uit het arsenaal van instrumenten dat ter beschikking staat, bij aan de inning van verkeersboetes? Waarom zijn de verschillende instrumenten (niet of beperkt) effectief? 1b) Hoe verhouden zich de kosten tot de opbrengst van de inzet van deze instrumenten? Idem, voor betalingsregelingen? 2) Wat is bekend over de relatie tussen het niet betalen van verkeersboetes, en schuldenproblematiek? Draagt het verhogen van boetes bij niet-tijdige betaling bij aan het ontstaan van schuldenproblematiek? 3) Welke mogelijkheden heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om mensen met schuldenproblematiek vroegtijdig te kunnen identificeren, zodat daar bij de inzet van instrumenten rekening mee kan worden gehouden? 4a) Welke aanknopingspunten levert het onderzoek om de afwikkeling van boetes te optimaliseren? 4b) Op welke (sub)groepen van beboete verkeersovertreders zou eventueel vervolgonderzoek zich moeten richten? INHOUD: 1. Doel en aanleiding van dit onderzoek 2. Verkeersboetes en schuldenproblematiek 3. Het innen van boetes, instrumenten en inningsresultaat 4. De schaduwwerking van de verhoging van boetes 5. Uitgaven 6. Aandachtspunten voor beleid en onderzoek
  • Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

   Haan-Kamminga, A.; Kwakman, E.H.G.; Herweijer, M.; Otte, M.; Rothengatter, J.A. (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 2000)
   In het onderzoek staat de mogelijke overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving van de politie naar het wegbeherende bestuur centraal. Doel van het onderzoek was om te inventariseren welke kansen en risico' s een dergelijke overdracht met zich zouden brengen. Daartoe is een ex ante evaluatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij de mogelijke toekomstige situatie in drie varianten is uitgewerkt. Variant A gaat over de bestuurlijke handhaving op het hoofdwegennet, variant B betreft het parkeren in stedelijke gebieden waar een fiscaal nalevingsregime bestaat en variant C betreft de bestuurlijke verkeershandhaving op het overige wegennet. Uit het onderzoek blijkt dat sommige maatregelen ook binnen de bestaande structuur genomen kunnen worden. Dit gaat in het bijzonder op voor het benutten van financiële prikkels en het overdragen van parkeerhandhaving (fout parkeren) aan de zogenaamde gefiscaliseerde gemeenten. Voor verdergaande maatregelen ten behoeve van overdracht van handhavingsbevoegdheden aan het bestuur zou een aanpassing van het juridische instrumentarium moeten worden voorbereid.
  • Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief - Verkennend onderzoek in twaalf Europese landen

   Hauten, M. van den; Rademaker, J. (WODC, 2005)
   Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn ontvangen dat het evenwicht tussen strafrechtelijke en bestuurlijke boetetarieven verstoord is, is er behoefte aan een kader voor tarifering van boetes. Om een dergelijk kader te ontwikkelen moet allereerst de omvang van dit probleem in kaart worden gebracht en moeten de eventuele knelpunten worden geanalyseerd. Tevens moet bekend zijn welke criteria betrokkenen hanteren om tot de tarieven te komen. Daarnaast is nagegaan welke boetetarieven gelden bij verkeersovertredingen in Nederland en de andere EU-landen? Hoe verhouden de Nederlandse tarieven zich tot die in andere EU-landen? De volgende EU-landen zijn als vergelijking geselecteerd: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Portugal, Luxemburg, Polen en Griekenland. Deze onderzoeksresultaten zijn reeds gepubliceerd.
  • Op zoek naar de verlopen tijd - een onderzoek naar de kwantitatieve aspecten van de Wet Mulder

   Kommer, M.M. (WODC, 1991)
   In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:Leidt administratiefrechtelijke afdoening in een groter aantal gevallen dan strafrechtelijke tot daadwerkelijke sanctionering (sanctiezekerheid)?Leidt administratiefrechtelijke afdoening sneller dan strafrechtelijke tot daadwerkelijke sanctionering (sanctiesnelheid)?Levert administratiefrechtelijke afdoening minder werklast op voor het totale politieel/justitieel systeem dan strafrechtelijke (sanctiekosten)?
  • Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

   Wilms, P.; Blankers, I.; Friperson, R. (APE Public Economics, 2011)
   De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen geraamde en gerealiseerde opbrengsten uit boetes en transacties als gevolg van verkeersovertredingen? Er is daarvoor aandacht besteed aan vijf deelonderwerpen: Het in kaart brengen van de ontwikkeling van (de inkomsten uit) boetes en transacties a.g.v. verkeersovertredingen over de periode 1994-2010;Een beschrijving van ingezette beleidsmaatregelen en effecten daarvan op de inkomsten op het dossier boetes en transacties;Een beschrijving van het verloop van het handhavings- en inningsproces;Een literatuuronderzoek van de wijze waarop de prognoses tot stand komen en mogelijkheden om deze te verbeteren. iNHOUD: 1. Samenvatting en conclusies 2.Summary and conclusions 3. Inleiding 4. Literatuurstudie 5. Ontwikkeling inkomsten uit boetes en transacties 6. Institutioneel kader en ingezette beleidsmaatregelen 7. Aanknopingspunten vervolgonderzoek 8. Literatuurlijst
  • Parkeerproblematiek II - De afhandeling door justitie van overtredingen van de parkeervoorschriften

   Cozijn, C.; Nijenhuis-Dijkhoff, N. (WODC, 1980)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De handhaving van parkeervoorschriften: opsporing en sanctiearsenaal 3. De opzet van het onderzoek 4. De resultaten van het onderzoek 5. Samenvatting en discussie SAMENVATTING: De justitiële afdoening van parkeerovertredingen werd in dit onderzoek bestudeerd aan de hand van de op de parketten rustende dossiers van in het jaar 1977 ingeschreven zaken. Het onderzoek vond plaats in vier kantons, te weten de kantons Amsterdam, Haarlem, Utrecht, en Dordrecht. In totaal werden 879 zaken in het onderzoek betrokken.
  • Parkeerproblematiek III - Ingegaan op 1 mei 1978, het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij parkeerovertredingen

   Cozijn, C.; Nijenhuis-Dijkhoff, N. (WODC, 1980)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. Het preventief effect van het politie-optreden tegen het illegaal parkeren 3. De opzet van het exeperiment ter bepaling van het eventueel effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij het illegaal parkeren 4. De resultaten van het onderzoek 5. Samenvatting en slotbeschouwing SAMENVATTING: Het hier gerapporteerde onderzoek was opgezet om na te gaan wat het effect zou zijn van de verhoging van het bedrag van de politietransactie van vijftien naar vijfentwintig gulden.
  • Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid - Geschatte veiligheidseffecten van hogere boetes bij herhaalde snelheidsovertredingen

   Hoekstra, A.T.G.; Eenink, R.G.; Goldenbeld, Ch. (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), 2017)
   Een verkeersovertreding wordt doorgaans zwaarder bestraft als het risico daarvan hoger is. Naarmate men de limieten – voor rijsnelheid of bloedalcoholgehalte – meer overschrijdt, krijgt men een hogere boete. Ook herhaalde overtredingen leiden tot een aanzienlijk hoger risico. Voor zover deze overtredingen op kenteken worden beboet, leidt herhaling op dit moment echter niet tot hogere boetes. De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV; ook wel 'Wet Mulder'), staat dit nu niet toe. De Tweede Kamer (motie 471, 2 juli 2015) heeft de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor een progressief boetesysteem waarbij de boete toeneemt bij herhaalde overtredingen. De SWOV heeft een onderdeel van dat onderzoek uitgevoerd, namelijk een schatting van het effect van een progressief boetestelsel voor snelheidsovertredingen op de verkeersveiligheid. Hiernaast is onderzocht of er evidentie is voor de aannamen en werkingsmechanismen die aan een progressief boetestelsel ten grondslag liggen, en is nagegaan of een dergelijk stelsel mogelijke (onbedoelde) neveneffecten heeft. Dit rapport bevat de resultaten van dat onderzoek. Daarbij is uitgegaan van bekeuring op grond van kentenkenaansprakelijkheid, aangezien in 2016 96% van alle WAHV-overtredingen op kenteken werd geconstateerd en 84% een snelheidsovertreding van vooral (bestel)auto’s betrof. INHOUD: 1. Inleiding 2. Assumpties en werkingsmechanisme 3. Randvoorwaarden en neveneffecten 4. Schatting van het effect op verkeersveiligheid 5. Conclusies
  • Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

   Hauten, M. van den; Heldeweg, M.; Harmsen, M.; Aarts, L. (WODC, 2006)
   Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn ontvangen dat het evenwicht tussen strafrechtelijke en bestuurlijke boetetarieven verstoord is, is er behoefte aan een kader voor tarifering van boetes. Om een dergelijk kader te ontwikkelen moet allereerst de omvang van dit probleem in kaart worden gebracht en moeten de eventuele knelpunten worden geanalyseerd. In dit onderzoek zijn de regelingen die bestuurlijke boetes bevatten geïnventariseerd en met elkaar vergeleken. Daarbij zijn ook strafrechtelijke boetes betrokken, in het bijzonder de strafrechtelijke transactie door bestuur. Tevens is onderzocht welke procedures en criteria zijn gehanteerd om tot de tarieven te komen. Al eerder is nagegaan welke boetetarieven gelden bij verkeersovertredingen in Nederland en elf andere EU-landen. De onderzoeksresultaten daarvan zijn reeds in 2005 gepubliceerd in het rapport 'Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief'.
  • Verzekeringsplicht motorvoertuigen - Evaluatie vermuldering WAM art 30 lid 2

   Goedvolk, M.; Jongebreur, W.; Reitsma, J. (Significant, 2016)
   Motorvoertuigen dienen adequaat verzekerd te zijn wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Deze plicht is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). In lid 2 van artikel 30 WAM staat bovendien dat een kentekenhouder een verzekering afgesloten moet hebben voor het motorrijtuig dat in het kentekenregister is ingeschreven en te naam is gesteld. Sinds medio 2011 wordt de verzekeringsplicht gehandhaafd conform de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (beter bekend als de wet Mulder). Dit wordt ook wel de ‘vermuldering van de WAM’ genoemd. Het onderhavige onderzoek is gericht op de evaluatie van deze vermuldering. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond van de vermuldering 3. Praktijk van de vermuldering 4. WAM in vergelijking met de Wahv algemeen 5. Kenmerken van onverzekerden 6. Segmentatiestudie van onverzekerden 7. Toekomstverkenning 8. Conclusie