• Cyberspace, the cloud, and cross-border criminal investigation - The limits and possibilities of international law

   Koops, B.-J.; Goodwin, M. (Universiteit van Tilburg - TILT Tilburg Institute for Law, Technology, and Society, 2014)
   The central question addressed in this study is what limits and what possibilities exist within international law for cross-border cyber-investigations by law enforcement authorities. The focus is on cloud storage services, but the analysis applies more generally to internet investigations, in particular in the form of remote searches and the contacting of foreign service providers to request data. In particular, the report focuses on questions of legality of cross-border access to data under international law in terms of the core principles of territorial integrity and non-interference in domestic affairs rather than on questions of human rights. CONTENT: 1. Introduction 2. Background 3. Conceptual framework 4. Analysis 5. Ways forward
  • Illegale wapenhandel

   Fijnaut, C.J.C.F.; Slijper, F.; Boekhout van Solinge, T.; Huisman, W.; Siegel, D.; Spapens, A.C.M.; Vries, M.S. de; Beijaard, F.; Eu-beleid (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1. C.J.C.F. Fijnaut - De bestrijding van de illegale vuurwapenhandel; het beleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie 2. F. Slijper - Nederland in de internationale wapenhandel; koopman en dominee 3. T. Boekhout van Solinge, W. Huisman en D. Siegel - Wapenhandel en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in West-Afrika 4. A.C.M. Spapens - De logistiek en aanpak van illegale vuurwapenhandel binnen de EU-landen 5. M.S. de Vries - De Nederlandse aanpak van illegale vuurwapenhandel 6. F. Beijaard - Toegestane steekwapens binnenkort verboden handelswaar 7. internetsites SAMENVATTING: Illegale wapenhandel is big business; de enige logica die erachter zit, is die van geld verdienen. Dit commerciële aspect kleeft overigens - naast strategische, diplomatieke en mensenrechtelijke overwegingen - ook aan de legale wapenhandel. In dit themanummer wordt onder meer aandacht besteed aan verschillende vormen van regulering van wapenhandel, zoals vergunningsstelsels, gedragscodes en embargo's en het omvangrijke grijze gebied tussen legale en illegale wapenhandel. Ook de logistieke aspecten van de illegale wapenhandel (van vervaardiging tot afzet) komen aan de orde, evenals de rol van de Nederlandse politie bij de bestrijding van wapenhandel. Verder is er aandacht voor de handel in slag-, stoot- en steekwapens in Nederland.
  • Internationaal recht en cannabis - Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik

   Kempen, P.H.P.H.M.C. van; Fedorova, M.I. (Radboud Universiteit Nijmegen, 2014)
   Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet- en regelgeving en officiële stellingnames op het gebied van cannabisteelt. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volg: In hoeverre zijn de gemeentelijke argumenten en plannen en buitenlandse initiatieven betreffende het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt verenigbaar met het geldende daarvoor relevante internationale recht zoals dit blijkt uit de VN-drugsverdragen en het Europees recht? INHOUD: 1. Inleiding 2. Internationaalrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: VN-drugsverdragen 3. Europeesrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: EU-drugsregelgeving 4. Toetsing van gemeentelijke en buitenlandse argumenten en initiatieven betreffende regulering van cannabisteelt 5. Conclusie
  • Strafbaarstelling van 'belediging van geloof' - Een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen

   Noorloos, M. van (Tilburg University, 2014)
   Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie-Schrijver c.s., die is aangenomen toen de Eerste Kamer in december 2013 akkoord ging met het laten vervallen van het verbod op godslastering (art. 147 van het Wetboek van Strafrecht). De onderzoeksvraag is als volgt: Kan een mogelijke aanpassing van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht dienstig zijn om te bewerkstelligen dat deze artikelen eveneens genoegzame bescherming bieden tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof of geloofsbeleving zonder de werking van de vrijheid van mening onnodig te beperken?
  • Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlands recht in het licht van de UN Guiding Principles

   Enneking, L.; Kristen, F.; Pijl, K.; Waterbolk, T.; Emaus, J.; Hiel, M.; Schaap, A.-J.; Giesen, I. (Universiteit Utrecht -Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), 2015)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de Nederlandse wet en/of jurisprudentie een zorgplicht van Nederlandse vennootschappen ten aanzien van MVO is geregeld dan wel toegepast en in hoeverre de huidige stand van zaken wat dat betreft zich verhoudt tot de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en tot de stand van zaken in de ons omringende landen. Conform de nadruk die de laatste jaren niet alleen in Nederland maar ook op EU-niveau en in internationaal verband gelegd wordt op maatschappelijk verantwoord ondernemen in een internationale context, ligt de focus van dit onderzoek op zorgplichten van Nederlandse ondernemingen in het kader van IMVO. Het is juist in deze internationale context, waar het draait om de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteiten van in Nederland gevestigde internationaal opererende ondernemingen – of van hun buitenlandse dochtermaatschappijen of ketenpartners – op mens en milieu in gastlanden, dat de meest prangende juridische vragen bestaan rond het bestaan en de reikwijdte van zorgplichten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Rechtsvergelijking 4. De invloed van (I)MVO-regelgeving op het vestigingsklimaat 5. Overkoepelende beschouwingen