• Oneerlijke handelspraktijken - praktijkervaringen in België met de sanctie van artikel 41 WMPC

   Geerts, P.G.F.A.; Krans, H.B.; Steennot, R.; Verheij, A.J. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2011)
   Het Belgische recht kent een bijzondere sanctie ten behoeve van de consument jegens wie een oneerlijke handelspraktijk is gepleegd. Deze studie strekt ertoe om zicht te krijgen op de werking van die sanctie door middel van rechtspraakonderzoek en interviews. Meer in het bijzonder wordt de vraag beantwoord of de sanctie doeltreffend is in de zin dat zij jegens handelaren afschrikwekkende werking heeft en dat het voor de consument aantrekkelijk is om daarvan gebruik te maken. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 3. Nederlands recht 4. Belgisch recht 5. Artikel 41 WMPC vergeleken met het Nederlandse verbintenissenrecht 6. Belgische rechtspraak 7. Interviews 8. Analyse ontbreken Belgische rechtspraak 9. Beantwoording onderzoeksvragen
  • Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek

   Kool, R.S.B.; Hebly, M.R.; Orvini, L.; Loeve, C.R.R.; Giesen, I. (Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), 2014)
   De centrale vraag binnen dit onderzoek luidt: Hoeveel procent van de kantonprocedures die na 1 juli 2011 zijn getypeerd als 'Verbintenissenrecht, overig verbintenissenrecht' betrof naar schatting een vordering tot schadevergoeding naar aanleiding van een strafbaar feit? Dit onderzoek kan gezien worden als een vervolgonderzoek op het onderzoek van Schrama en Geurts (2012) naar civiel schadeverhaal bij de civiele rechter en het onderzoek van Van Dongen e.a. (2013) naar de ervaringen van slachtoffers met het verhalen van hun schade. INHOUD: 1. Inleiding 2. De kantonrechter als route voor civiel schadeverhaal 3. Zaakstypering in het systeem van de rechtbanken 4. Dossieronderzoek: verantwoording en resultaten 5. Conclusie