• De uitvoering van (verscherpt) reclasseringstoezicht bij overvallers en de samenhang met recidive

   Beijersbergen, K.A.; Verweij, S. (WODC, 2020)
   In het huidige onderzoek is nagegaan hoe het reclasseringstoezicht van overvallers er in de praktijk uit ziet, wat het recidivepercentage onder overvallers met toezicht is en in hoeverre de maatregelen in het kader van verscherpt toezicht samenhangen met de recidive onder overvallers na afloop van het toezicht. De onderzoeksgroep bestond uit alle veroordeelde overvallers in Nederland, waarbij reclasseringstoezicht onderdeel was van de afdoening, het toezicht niet voor 2012 was gestart en het toezicht was afgerond in de periode 2013 tot en met 2016. De studie maakt deel uit van het vijfjarige onderzoeksprogramma naar de recidive onder daders van high impact crimes (HIC; ofwel overvallers, straatrovers en woninginbrekers).
  • Evaluatie Justitie in de Buurt nieuwe stijl - Verbindende netwerken in de veiligheidshuizen

   Vianen, R.T. van; Hoogeveen, C.; Slump, G.J.; Maaskant, G.M.; Persoon, A.M. (WODC, 2008)
   De vier hoofdvragen van deze procesevaluatie zijn: Welke organisatievormen en werkwijzen hanteren de verschillende veiligheidshuizen?In welk mate zijn de verschillende varianten in organisatie en werkwijze een consistente uitwerking van het beleid Justitie in de Buurt nieuwe stijl?In welke mate dragen de resultaten bij aan de beleidsdoelstellingen van beleid Justitie in de Buurt nieuwe stijl?Welke succes- en faalfactoren hebben bijgedragen aan de resultaten van de veiligheidshuizen?
  • Landelijk kader voor de veiligheidshuizen - Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

   Rovers, B.; Hoogeveen, C.; Eijgenraam, S. (medew.) (BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek, 2016)
   Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf- en zorginterventies verbinden. In deze netwerken bestrijden organisaties gezamenlijk overlast en criminaliteit, door gebruikmaking van een gebieds-, systeem- of persoonsgerichte aanpak. Inmiddels zijn er in Nederland 33 veiligheidshuizen die vrijwel landelijk dekkend werken. Het onderzoek heeft als doel te beschrijven of en zo ja, hoe veiligheidshuizen invulling geven aan het landelijk kader en hoe dit zich verhoudt tot de geschetste veranderingen in en rond de veiligheidshuizen. Achterliggend doel is vaststellen of het landelijk kader in de veranderende omstandigheden een toereikend handvat biedt voor het functioneren van de veiligheidshuizen. Dit onderzoek beoogt geen toetsing van het landelijk kader te zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Stand van zaken in de veiligheidshuizen op basis van de breedtescan 3. Resultaten van de dieptestudies 4. Conclusies
  • Resultaten van veiligheidshuizen - een inventarisatie en evaluatie van beschikbaar onderzoek

   Rovers, B. (BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek, 2011)
   Het beleid ‘Justitie in de buurt nieuwe stijl’ trad in werking in 2004. In 2005 vingen de eerste ‘veiligheidshuizen’ hun werkzaamheden aan. Per december 2009 bestaat er een landelijk dekkend netwerk van 45 veiligheidshuizen. Voor de huidige researchsynthese zijn alleen onderzoeken relevant naar veiligheidshuizen die werken onder het beleid ‘Justitie in de buurt nieuwe stijl’. Zowel op landelijk als op lokaal niveau zijn diverse onderzoeken naar en in veiligheidshuizen uitgevoerd. De beleidsdirectie wil, door middel van een researchsynthese, een overzicht en wetenschappelijke beoordeling van de ervaringen die in deze zes jaar zijn opgedaan. Het onderzoek richt zich met name op veiligheidshuizen die minimaal twee jaar bestaan. Inhoudelijk dienen minimaal zes gangbare en relevante thema’s/ onderwerpen van de veiligheidshuizen in de analyse te worden betrokken, waaronder in ieder geval jeugd, veel_plegers en huiselijk geweld. De bedoeling is dat het onderzoek de gestelde vragen beantwoordt op basis van een kritische beschouwing van de gehanteerde methoden en technieken van de eerdere onderzoeken en de onderbouwing van de conclusies. INHOUD: 1. Inleiding 2. Resultaten van veiligheidshuizen 3. Voorwaarden voor resultaten 4. Evaluatie van het onderzoek 5. Concluderende opmerkingen en lessen voor de toekomst