• Cry Wolf - een fenomeenonderzoek

   Bos, J.G.H.; Es, A.M.D. van; Vasterman, P. (COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011)
   Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de waarschuwing op zichzelf door het publiek geneutraliseerd wordt tot een punt waarop de waarschuwingen niet meer leiden tot de gewenste hangelingen bij het publiek. In deze verkenning wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van waarschuwingen, alarm(isme), risicoperceptie en vals alarm en de wijze waarop mensen hiermee omgaan. Er is ook onderzoek gedaan naar het Copycat-effect (zie link hiernaast) INHOUD: 1. Inleiding 2. Het fenomeen Cry Wolf 3. Analyse casuïstiek Cry Wolf 4. Communicatie
  • Onderzoek assistentieverlening gemeentepolitie Den Haag

   Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1975)
   De doelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd: (a) een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en de frequentie van assistentieverzoeken die de Haagse politie bereiken; (b) na te gaan uit welke straten en buurten die assistentieverzoeken afkomstig zijn en op welke tijdstippen deze binnenkomen; (c) na te gaan op welke wijze op de assistentieverzoeken wordt gereageerd; en (d) de wenselijkheid en mogelijkheden af te tasten van een permanent functionerend informatie-, verzamelings- en verwerkingssysteem met behulp waarvan de surveillance- en andere politietaken gepland kunnen worden.