• Anonimiteit in het strafproces - De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces

   Dreissen, W.; Nauta, O.; Terpstra, J. (medew.) (DSP-groep, 2012)
   Voor de criminaliteitsbestrijding is het van groot belang dat slachtoffers en getuigen bereid zijn aangifte te doen. Als slachtoffers en getuigen een gegronde angst hebben voor represailles, dan moeten zij worden beschermd. Anonimiteit is een van de instrumenten om slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles te beschermen, maar verklaringen moeten wel toetsbaar zijn, om valse beschuldigingen te voorkomen en de feitelijke toedracht van het ten laste gelegde feit te kunnen achterhalen en vaststellen. Anders ontstaan er bewijsproblemen. Het doel van deze studie is de volgende twee kernvragen te beantwoorden: Hoe ziet het wettelijk kader van de 'regeling beperkt anonieme getuigen' en de 'regeling bedreigde getuige' eruit en wat zijn de juridische mogelijkheden en beperkingen van deze regelingen voor de bewijsvoering in het strafproces? Hoe vaak en op welke wijze wordt van de regelingen met betrekking tot de beperkte anonieme getuige en de bedreigde getuige in de praktijk gemaakt? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Wettelijk kader 4. Anonieme getuigen in de praktijk 5. Conclusies
  • De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief - Een inventarisatie van (on)mogelijkheden tot verbetering

   Schans, J.M.D.; Lierop, L.E.H.P. van (WODC, 2019)
   Het beoordelen van een asielaanvraag waarin LHBTI (Lesbiennes, homo's, bi's en transgenders)-gerichtheid of een bekering als motief is aangevoerd is een complexe aangelegenheid, waarbij de beslissing in grote mate berust op de beoordeling van de geloofwaardigheid van de seksuele of religieuze identiteit. Het onderhavige rapport gaat in op de totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielzaken met een LHBTI- of bekeringsmotief en de bijbehorende knelpunten. Daarnaast wordt er gekeken naar aanknopingspunten voor verbetering van de geloofwaardigheidsbeoordeling, en voorbeelden van pilots en projecten in andere landen of domeinen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordeling: context en knelpunten 3. Inventarisatie van (on)mogelijkheden voor verdere verbetering 4. Conclusie
  • Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND - Evaluatie van de wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- of lhbti-motief

   Boekhoorn, P.; Severijns, R. (BBSO, 2021-10)
   In deze evaluatie is onderzocht hoe de aanpassingen van de werkinstructies en de deskundigheidsbevorderende maatregelen zijn opgezet (planevaluatie) en uitgevoerd (procesevaluatie). Voor de planevaluatie zijn gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren, wetenschappers en deskundigen van externe organisaties. In de procesevaluatie staan de ervaringen van uitvoerende ambtenaren van de IND centraal. Daarnaast zijn interviews afgenomen met advocaten en maatschappelijke organisaties en is een analyse van dossiers uitgevoerd, om zo door middel van triangulatie de ervaringen van IND-medewerkers in perspectief te plaatsen. Het evaluatieonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Welke inhoudelijke en organisatorische wijzigingen zijn ten aanzien van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief in juli 2018 door de staatssecretaris aangekondigd? Zijn hier in een later stadium nog aanvullingen op gekomen? 2. Op welke wijze wordt verondersteld dat deze wijzigingen bijdragen aan de kwaliteit (i.c. evenwichtige onderbouwing) van de beoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? Worden deze assumpties ondersteund door bestaande kennis en inzichten? 3. Op welke wijze zijn de aangekondigde wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van deze asielaanvragen in de praktijk uitgevoerd? 4. Wat zijn de ervaringen van betrokkenen met de doorgevoerde wijzigingen? Zijn er aanwijzingen dat de doorgevoerde wijzigingen de gepercipieerde kwaliteit van de beoordelingen bevorderen (of juist niet)? 5. Zijn er knelpunten in relatie tot de opzet en/of uitvoering van de wijzigingen in de werkinstructies en de betreffende deskundigheidsbevordering voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel en aanpak van de evaluatie 3. Beoordeling geloofwaardigheid asielaanvragen met lhbti- of bekeringsmotief; de beleidescontext 4. Planevaluatie van werkinstructies beoordeling geloofwaardigheid lhbti- en bekeringsaanvragen 5. Procesevaluatie van opzet en uitvoering werkinstructies en trainingen 6. Conclusies
  • Verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik - Een verkennende studie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en België

   Lettinga, D.; Keulemans, S.A.C.; Smit, M.; Beenakkers, E.M.T. (medew.); Hagen, L. (medew.) (WODC, 2013)
   Dit rapport beschrijft de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië en verkent in hoeverre er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik en hoe zij dit bestrijden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het bewust en vrijwillig fingeren van een mensenhandelverhaal om voordelen te verwerven uit de verblijfsregeling en daaraan gerelateerde voorzieningen zonder daar recht op te hebben. INHOUD: 1. Inleiding 2. Verenigd Koninkrijk 3. België 4. Italië 5. Conclusie