• Afgewezen en uit Nederland vertrokken? - Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers

   Leerkes, A.S.; Boersema, E.; Os, R.M.V. van; Galloway, A.M.; Londen, M. van (WODC, 2014)
   In de periode 2008 tot en met maart 2010 heeft het WODC voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe verklaard kan worden dat sommige uitgeprocedeerde asielmigranten met hulp van de Nederlandse overheid besluiten om zelfstandig terug te keren, terwijl anderen illegaal in Nederland blijven of eventueel doormigreren naar een ander land (zie link bij: Meer informatie). In het vervolgonderzoek, waarvan dit verslag de neerslag vormt, is primair gekeken naar terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode 2001-2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van terugkeer de zelfstandige terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wanneer wordt gecontroleerd voor relevante individuele kenmerken en sociaaleconomische en politieke omstandigheden in het land van herkomst? INHOUD: 1. Inleiding 2. Theorievorming over zelfstandige terugkeer 3. Methode van onderzoek 4. Patronen van zelfstandige terugkeer 5. Achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer 6. Gevalstudie: Irak 7. Conclusie
  • 'Als ik bezig ben, denk ik niet zo veel' - Evaluatie van de pilot Activeren bewoners van gezinslocaties

   Boersema, E.; Sportel, I.D.A.; Smit, M.; Leerkes, A.S. (WODC, 2015)
   In deze rapportage staat de pilot Activeren bewoners gezinslocaties op de gezins-locaties Burgum, Den Helder en Gilze centraal. De pilot liep van maart 2014 – maart 2015 en werd uitgevoerd door het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Hoofddoel van de pilot is het bevorderen van zelfstandige terugkeer van bewoners van gezins-locaties naar het land van herkomst. Daarnaast zou activering het welzijn van de bewoners op een positieve manier beïnvloeden, waardoor het beroep op medische voorzieningen zou moeten afnemen. De centrale vraagstelling van dit cross-sectionele onderzoek luidde: Welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan de pilot Activeren bewoners gezinslocaties, hoe is de pilot geïmplementeerd, hoe ervaren bewoners en uitvoerders de pilot-activiteiten en in hoeverre sluiten hun ervaringen aan bij de doelen die werden gesteld? INHOUD: 1. Inleiding 2. De gezinslocaties en de pilot: opzet en achtergronden 3. Literatuur en activering 4. Implementatie, organisatie, uitvoering van de pilotactiviteiten 5. Ervaringen van bewoners 6. Ervaringen van de medewerkers 7. Conclusies
  • Evaluatie van de herziene asielprocedure

   Böcker, A.G.M.; Grütters, C.A.F.M.; Laemers, M.T.A.B.; Strik, M.H.A.; Terlouw, A.B.; Zwaan, K.M. (Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht, 2014)
   Op 1 juli 2010 is onder de noemer PIVA (Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure) een groot aantal maatregelen ingevoerd om de asielprocedure te verbeteren. De maatregelen moesten de asielprocedure sneller en tegelijk zorgvuldiger maken. Andere doelen waren dat de afwijzing van een asielverzoek vaker tot het vertrek van de asielzoeker uit Nederland zou leiden en minder vaak tot vervolgprocedures en het op straat belanden van de asielzoeker. Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, is ten behoeve van de evaluatie van de herziene procedure verricht. De dataverzame-ling vond plaats in de periode november 2013 tot en met juni 2014. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: In welke mate zijn de doelen van de herziene asielprocedure bereikt en hoe en in welke mate hebben de verschillende maatregelen bijgedragen aan het resultaat? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsproces en interventielogica 3. Resultaten van de herziene asielprocedure 4. Uitvoeringspraktijk: rust- en voorbereidingstermijn 5. Uitvoeringspraktijk: algemene asielprocedure (AA) 6. Uitvoeringspraktijk: rechterlijke toetsing 7. Uitvoeringspraktijk: opvang en terugkeer 8. Conclusies
  • Gedeelde zorgen, Gebrekkige samenwerking - Diasporaorganisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk

   San, M. van (Erasmus Universiteit Rotterdam - Risbo Research-Training-Consultancy, 2016)
   In verschillende landen delen overheidsorganisaties een belangrijke rol toe aan diasporaorganisaties en nemen zij maatregelen om hun engagement te faciliteren. Ook in Nederland worden diasporaorganisaties al jaren als belangrijke actoren gezien bij de migratiepraktijk. In dit rapport wordt in eerste instantie ingegaan op de rol die diasporaorganisaties spelen bij de migratiepraktijk in Nederland – in termen van het bevorderen van integratie, het voorkomen van irreguliere immigratie en het stimuleren van vrijwillige terugkeer – op welke wijze zij dat doen en hoe dat door Nederlandse overheidsmedewerkers wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt ingegaan op de barrières enerzijds en kansen anderzijds in de samenwerking tussen diasporaorganisaties en de Nederlandse overheid 1bij de uitvoering van de migratiepraktijk.
  • Immigratie; tussen beleid en werkelijkheid

   Lucassen, L.; Overbeek, H.W.; Doomerik, J.; Roodenburg, H.; Ours, J. van; Ficq, B.J.P.M.; Wijn-Maatman, T.; Engbersen, G.; Leun, J. van der; Valk, I. van der (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. L. Lucassen - Een spel met valse kaarten; migratiebeleid in historisch perspectief 2. H.W. Overbeek - Migratie als 'global affair'; wereldarbeidsmarkt en transnationale regulering van personenverkeer 3. J. Doomerik - De mythe van het restrictieve immigratiebeleid 4. Het Süssmuth-rapport - Migratie vormgeven - integratie bevorderen; een samenvatting 5. H. Roodenburg - Arbeidsmigratie; winnaars, verliezers en onbetaalde rekeningen 6. J. van Ours - Arbeidsmigratie; goed voor ons? 7. B.J.P.M. Ficq - De nieuwe vreemdelingenwet; eerste ervaringen in de asiel-advocatuur 8. T. Wijn-Maatman - Falend terugkeerbeleid; de problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers 9. G. Engbersen en J. van der Leun - Uitsluiting van illegale immigranten; risico's van het restrictieve vreemdelingenbeleid 10. I. van der Valk - Het politieke vertoog over immigratie en asiel; de parlementaire debatten in Frankrijk en Nederland SAMENVATTING: In het eerste deel van dit nummer komen arbeidsmigratie, asielmigratie en de verbanden tussen beide uitvoerig aan bod. Ook wordt een beknopte samenvatting geboden van het Duitse Süssmuth-rapport waarin een lans wordt gebroken voor arbeidsmigratie. In het tweede deel van het nummer passeren enige kernproblemen rondom het Nederlandse beleid de revue: de nieuwe vreemdelingenwet, het terugkeerbeleid en de uitsluiting van illegale migranten.
  • Kiezen tussen twee kwaden - Determinanten van blijf- en terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten

   Leerkes, A.; Galloway, M.; Kromhout, M. (WODC, 2010)
   De onderzoeksvragen luidden:Hoe kunnen we verklaren waarom sommige uitgeprocedeerde asielmigranten onder druk van de overheid in het land van de asielaanvraag besluiten tot zelfstandige terugkeer, terwijl anderen de voorkeur geven aan andere opties, met name illegaal verblijf?Wat waren de resultaten en effecten van het 'Toekomst in perspectief'-project en - in het verlengde daarvan - in hoeverre kan de overheid indirect invloed uitoefenen op remigratiebeslissingen via het verlenen van projectsubsidies aan niet-gouvernementele organisaties zoals Vluchtelingenwerk? INHOUD: 1. Het terugkeervraagstuk 2. Theorievorming over zelfstandige terugkeer 3. Methode van onderzoek en dataverzameling 4. Statistische bewerking en eerste bevindingen 5. Determinanten van zelfstandige terugkeer getoetst 6. Doelstellingen en resultaten van het TIP-project 7. Conclusie en discussie
  • Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen - Perspectieven vanuit het buitenland

   Odé, A.; Heuts, L.; Witkamp, B. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2015)
   Een inventarisatie van mogelijke voor- en nadelen verbonden aan het inzetten van onafhankelijke casemanagers in de vreemdelingenketen. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welke cruciale randvoorwaarden en werkwijzen er bestaan om casemanagement in de vreemdelingenketen succesvol te doen zijn. Casemanagement is in dit onderzoek opgevat als het bieden van onafhankelijke en persoonlijke ondersteuning van asielmigranten, vanaf binnenkomst tot aan inburgering of eventuele terugkeer naar het land van herkomst, waarbij oog is voor zowel de belangen van de overheid als voor die van de vreemdeling. INHOUD: 1. Inleiding 2. Ervaringen met casemanagement 3. Inventarisatie buitenlandse casussen 4. ASAS, CAS en ASP in Australië 5. Migrationsverket in Zweden 6. Key Worker Pilot in het Verenigd Koninkrijk 7. Terugkeerwoningen in België 8. Samenvatting en conclusies
  • Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer

   Winter, H.; Bex-Reimert, V.; Geertsema, B.; Krol, E. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2018)
   Dit rapport presenteert de resultaten van het onderzoek naar onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer.Het onderzoek stelt de relatie tussen opvang- en onderdakvoorzieningen geboden door het Rijk en door gemeenten enerzijds en de uitstroom uit die voorzieningen van vreemdelingen met een vertrekplicht anderzijds centraal.De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:Welke vormen van opvang- en onderdaklocaties bestaan er voor vreemdelingen die uit Nederland dienen te vertrekken (1), hoe is het gesteld met de terugkeer van vreemdelingen en andere vormen van uitstroom vanuit die locaties (2), in hoeverre is de geboden opvang daarop van invloed en wat zijn in dat verband de ervaringen van vreemdelingen zelf (3)? INHOUD: 1. Inleiding 2. Terugkeer(factoren) en opvang 3. Gemeentelijke opvang 4. Rijksonderdaklocaties 5. Analyse: de verschillen uitgelicht 6. Conclusie
  • Tussenevaluatie pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen - Samen werken aan bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang

   Hermens, N.; Kahman, M.; Treeck, J. van; Out, M.; Gruijter, M. de (Verwey-Jonker Instituut, 2021-03)
   Het doel van het programma LVV is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van LVV’s. In de LVV’s werken lokale maatschappelijke organisaties en de landelijke ketenpartners onder regie van de gemeente samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. Met bestendige oplossingen wordt bedoeld: terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie naar een derde land waar permanent verblijf gewaarborgd is, en, indien dit tot de mogelijkheden behoort, legalisering van verblijf in Nederland. Sinds medio 2019 zijn in de vijf gemeenten LVV pilots gestart om de juiste aanpak, structuur en wijze van samenwerken binnen de LVV’s te ontwikkelen. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Aanpak van dit onderzoek, 3. De LVV populatie, 4. Bevindingen uit de pilots, 5. Conclusie