• Alcohol en uitgaansgeweld - De stand van zaken

   Lemmers, L.; Hasselt, N. van (Trimbos-instituut, 2014)
   Deze infosheet geeft op een bondige manier de stand van zaken weer rondom het thema Alcohol en uitgaansgeweld. Hoe groot is het probleem, waarom verhoogt alcohol de kans op uitgaansgeweld en wat voor beleid is effectief zijn vragen die aan de orde komen. Tot slot beschrijven we een aantal ontwikkelingen die kunnen inspireren bij het uitwerken van een lokale aanpak. Deze factsheet 'Alcohol en uitgaansgeweld' is te downloaden bij het Trimbos-Instituut. (Zie: link hiernaast)
  • Criminaliteitsoverlast bij de horeca

   Duyne, P.C. van (WODC, 1978)
   Allereerst wordt nader ingegaan op de omvang van het probleem: hoeveel bedrijven worden er weleens lastig gevallen, en hoe vaak? Daarbij wordt tevens ingegaan op de ernst van het probleem. De ernst van de criminaliteitsoverlast wordt toegelicht aan de hand van de mate waarin er geweld gepleegd is, het aantal malen dat de politie gewaarschuwd is en er een aangifte ondertekend is. Ook het oordeel van de ondervraagden zelf over de ernst van de gepleegde feiten wordt hierbij betrokken. Tenslotte wordt de concentratie van de criminaliteit bij bepaalde bedrijfstypen besproken en wordt enige aandacht gewijd aan het opvallende criminaliteitspatroon in de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
  • De juiste snaar - professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik

   Ferwerda, H.; Hasselt, N. van; Ham, T. van; Voorham, L. (Bureau Beke, 2012)
   Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie onder invloed van alchol en drugs. Over de rol van middelen hierin en hoe hier het beste mee zou kunnen worden omgegaan, is echter weinig bekend. De volgende vraagstelling ligt ten grondslag aan dit onderzoek: 'Wat zijn (meest) effectieve manieren voor toezichthouders, portiers, politie en andere personen met een publieke taak om door alchol en/of drugs veroorzaakte overlast, agressie, geweld te voorkomen, in te dammen en te beëindigen?' Ter beantwoording is een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn experts (uit wetenschap en praktijk) geraadpleegd, zijn zes jongeren die frequent uitgaan, geïnterviewd en is een expertmeeting gehouden omtrent de toekomstige aanpak van geweld onder invloed. INHOUD: 1. Een onderzoek naar geweld onder invloed 2. De literatuur over geweld onder invloed 3. Experts over geweld onder invloed 4. Geweld onder invloed te beïnvloeden?
  • Effecten van preventie - Een compacte literatuursynthese

   Snippe, J.; Muijnck, J.A. de; Kamperman, M.; Pieper, R. (Breuer & Intraval, 2021-04)
   Het doel van het literatuuronderzoek is om op basis van sleutelpublicaties en overzichtsartikelen een beeld te schetsen van wat over de effecten van criminaliteitspreventie op kernthema’s bekend is. Om dit te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd: Welke conclusies kunnen op basis van bestaande (nationale en internationale) overzichtsartikelen of sleutelpublicaties getrokken worden over de effecten van preventie? Secundair aan deze probleemstelling is gekeken of er inzicht verkregen kan worden in de financiële kosten en baten van preventie. Voor vier thema’s zijn de uitkomsten van de aangetroffen internationale onderzoeken vertaald naar de Nederlandse beleidscontext. Deze vier thema’s zijn: woninginbraken, betrekken van burgers bij preventie (met hierbinnen: jeugdcriminaliteit), uitgaansgeweld en georganiseerde criminaliteit. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Thema's criminaliteitspreventie, 3. Thema's literatuursynthese, 4. Conclusies.
  • Geweld verteld - Daders, slachtoffers en getuigen over geweld op straat

   Beke, B.M.W.A.; Haan, W.J.M. de; Terlouw, G.J. (WODC, 2001)
   Dit rapport betreft het tweede deel van het onderzoek naar geweld op straat tussen onbekenden. In deel 1 (Geweld, gemeld en geteld) zijn gegevens uit de politieregio's Rotterdam-Rijnmond en IJsselland verzameld. Aan de hand van de aangiften van geweldsincidenten in 1998 in deze regio's is nagegaan hoe vaak geweld op straat voorkomt en zijn dader- en slachtofferprofielen beschreven. Deel 2 bouwt op dit basismateriaal voort. Nu wordt een beperkt aantal geweldsincidenten nader bestudeerd door middel van extra zaaksinformatie en via interviews met daders, slachtoffers en omstanders. Zo wordt gepoogd inzicht te krijgen in de achtergronden en motieven van geweldplegers. INHOUD: 1. Inleiding, achtergronden en probleemstelling 2. Theoretisch kader 3. Opzet van het onderzoek 4. Verkeersgeweld 5. Uitgaansgeweld 6. Geweld in woonwijken 7. Geweldsscenario's 8. Conclusies en beleidsperspectief
  • Geweld: gemeld en geteld - Een analyse van aard en omvang van geweld op straat tussen onbekenden

   Terlouw, G.J.; Haan, W.J.M. de; Beke, B.M.W.A. (Rijksuniversiteit Groningen, 1999)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van onderzoek naar achtergronden en motieven van straatgeweld tussen onbekenden. In de eerste fase worden gegevens afkomstig uit politieregistraties verzameld en een aantal kwantitatieve analyses uitgevoerd teneinde een scherper beeld te krijgen van het geweld op straat. Deze gegevens vormen vervolgens de basis voor de tweede fase waarbij een beperkt aantal geweldsincidenten - representatief voor de verschillende vormen van geweld op straat - nader wordt onderzocht aan de hand van uitgebreide interviews met daders, slachtoffers en omstanders. In dit tussenrapport worden de voortgang en de resultaten van de eerste fase gerapporteerd. Onder andere wordt ingegaan op: inleiding en probleemstelling; opzet van onderzoek; aard en omvang van geweld op straat (in verschillende contexten: woonwijk-, verkeers-, uitgaansgerelateerd etc.); slachtoffers en daders (letsel, recidive, herhaald slachtofferschap); dader- en slachtoffercombinaties; samenvatting, conclusies en aanbevelingen.
  • Het uitgaansleven

   Aalst, I. van; Liempt, I. van; Nabben, T.; Korf, D.J.; Weenink, D.; Hasselt, N. van; Bunningen, N. van; Bovens, R.; Bogaerts, S. (WODC, 2011)
   ARTIKELEN: 1. I. van Aalst en I. van Liempt - Uitgaansstad onder spanning 2. T. Nabben en D.J. Korf - Drugstrends in het Amsterdamse uitgaansleven 3. D. Weenink - Geweld en de alcoholcultuur van plattelandsjongeren 4. N. van Hasselt, N. van Bunningen en R. Bovens - Alcohol en agressie: een complexe relatie 5. S. Boogaerts - Etnische diversiteit en veranderingen in het stedelijk nachtleven 6. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer komt de verschuiving van gedogen naar regulering van het uitgaansleven in verschillende artikelen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor veranderingen in het nachtleven onder invloed van etnische diversiteit en voor de relatie tussen alcoholgebruik en agressie.
  • Kamperen binnen de perken - Verslag van een onderzoek naar de handhaving van de Kampeerwet/Wet op de openluchtrecreatie

   Verberk, M.; Eygendaal, W.; Boiten, E. (B&A Groep, 1997)
   In deze rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop de handhaving van de Wet op de openluchtrecreatie (WOLR) in de praktijk is georganiseerd en de wijze waarop de WOLR in de praktijk wordt gehandhaafd. Daarbij worden factoren weergegeven die een belemmering vormen voor een adequaat toezicht en een duidelijke en consequente handhavingsreactie. De auteurs beperken zich in dit onderzoek tot de handhaving van de regels die betrekking hebben op het (illegaal) kamperen en (illegale) campings.
  • Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan - kennis over effectiviteit

   Gosepa, S.R.E.; Schreijenberg, A.; Homburg, G.H.J. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2011)
   Het onderhavige onderzoek evalueert de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een initiatief van het ministerie van Justitie, dat in 2005 overgedragen is aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat hierin samenwerkt met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het onderzoek naar de KVU heeft tot doel om zicht te geven op condities voor een effectief veilig-uitgaansbeleid en op de mate waarin de huidige KVU daaraan voldoet. Daarmee moet duidelijker worden of de KVU in zijn huidige opzet - een landelijk beleidsprogramma met landelijk georganiseerde ondersteuning en uitwerking door lokale partners - effectief kan zijn en waar mogelijke verbeterpunten liggen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Maatregelen voor veilig uitgaan en effectiviteit 4. Samenwerking bij KVU 5. KVU en effectiviteit 6. Een effectieve KVU: discussie
  • Lokale veiligheid uitgaansgebieden: case Haarlem

   Galetzka, M.; Hoof, J. van; Vries, P. de; Abraham, M.; Bloeme, R.; Soomeren, P. van (University of Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, 2019)
   Om de geluidsoverlast het hoofd te bieden is een interventieaanpak ontwikkeld waarmee geluidsoverlast in uitgaansgebieden kan worden teruggedrongen. Deze aanpak bestaat uit vijf fasen, namelijk 1) een context- en probleemanalyse, 2) het bepalen van doelgedrag, 3) het nader bepalen van probleem- en doelgedragingen,4) het ontwikkelen van een specifieke, contextgerichte gedragsinterventie, en tot slot 5) de implementatie en monitoring van eventuele effecten. De eerste vier fasen zijn uitgewerkt aan de hand van een casus, namelijk het uitgaansgebied in de Smedestraat in Haarlem. In het rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek op een rij gezet.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk - Een verkenning

   Lakerveld, J.A. van; Gussen, I.W.M.; Stoutjesdijk, F.D.; Tönis, I.C.M.; Zoete, J. de (Universiteit Leiden - PLATO, 2017)
   Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheidsproblemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende andere partijen en betrokkenheid van burgers. Dit is een onderzoek naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen 3. Decentralisaties in het sociaal domein 4. Digitalisering inclusief sociale media 5. Demografische ontwikkelingen, arbeidsmigratie en vluchtelingen 6. Radicalisering, terrorisme en terreurdreiging 7. Internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit 8. Groei van toerisme, evenementen en horeca 9. Versterking van gebiedsgebonden politiewerk 10. Leren en professionaliseren
  • Met zachte dwang

   Peeters, R.; Schuilenburg, M.; Oenen, G. van; Zaalberg, A.; Haans, A.; Kort, Y.A.W. de; Elffers, H. (WODC, 2014)
   ARTIKELEN: 1. R. Peeters en M. Schuilenburg - De geest als aangrijpingspunt; de betekenis van gedragssturing in veiligheid, gezondheid en onderwijs 2. G. van Oenen - Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben 3. A. Zaalberg - Gedragsbeïnvloeding via voeding; enkele toepassingen besproken 4. A. Haans en Y.A.W. de Kort - Indammen van sociale agressie met dynamische verlichting; het De-escalatie-project in Eindhoven 5. H. Elffers - Compliance analyseren met behulp van Willen-Kunnen-Durven-model 6. Internetsites. SAMENVATTING: Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede gedragskeuze te maken, zonder inbreuk te maken op hun keuzevrijheid. In deze aflevering wordt enerzijds het fenomeen nudging nader geanalyseerd en theoretisch geduid. Anderzijds is er aandacht voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek op o.a. de terreinen van gedragspsychologie en voedingsleer, die eventueel deel kunnen uitmaken van een alternatieve strategie om menselijk gedrag te beïnvloeden. Ook wordt aandacht besteed aan een analyse-instrument voor wet- en regelgeving dat kan helpen om te bepalen op welk niveau een interventie (nudging of anderszins) ter bevordering van compliance, nuttig is.
  • Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld

   Aalst, M. van; Dijk, B. van; Loef, L. (DSP-groep, 2014)
   Op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vond op donderdag 26 juni 2014 in OM-Spaces in Amsterdam een expertsessie plaats rond het thema Alcohol en Uitgaansgeweld. Centraal stond de vraag ‘wat kunnen we doen om de uitgaanscultuur zodanig te veranderen dat de kans op uitgaansagressie en de daaraan gerelateerde problematiek sterk verminderd wordt?’. De ideeën uit de expertsessie zijn in vijf thema’s ondergebracht:Variatie in uitgaan, inrichting horecagebieden, zintuigbeïnvloeding;Handhaving;Bewustmaking van de risico’s;Gedragsbeïnvloeding;Marketing en verkoop.Voor ieder van deze thema’s was de volgende onderzoeksvraag leidend: In hoeverre blijkt uit de beschikbare literatuur dat de voorgestelde maatregelen (op de te onderscheiden thema’s) bij kunnen dragen aan het terugdringen van alcohol gerelateerd uitgaansgeweld? Daarnaast de aanvullende onderzoeksvraag: Welke lessen kunnen getrokken worden uit de best practices op het gebied van de aanpak van (alcohol gerelateerd) geweld in uitgaansgebieden? INHOUD: 1. Variatie in uitgaan, inrichting horecagebieden, zintuigbeïnvloeding 2. Handhavingslijn 3. Bewustzijnslijn 4. Gedragslijn 5. Marketing en verkoop 6. Integrale aanpak uitgaansgeweld 7. Conclusies
  • Verkenning beleidsexperimenten lokale veiligheid - Inzet van psychologische inzichten ter voorkoming van uitgaansoverlast

   Galetzka, M.; Hoof, J. van; Vries, P. de (Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, 2016)
   De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen inzichten uit de gedragswetenschappen (i.c., sociale psychologie en gedragseconomie) ingezet worden ter voorkoming van uitgaansoverlast? Onder uitgaansoverlast wordt hier verstaan vernieling, agressie en aantasting van de openbare orde, waaronder geluidsoverlast en wildplassen, allemaal wanneer de gedragingen in verband kunnen worden gebracht met het bezoeken van uitgaansgelegenheden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Indicatoren voor het ontstaan en voorkomen van uitgaansoverlast 3. Beleidsexperimenten 4. Conclusies
  • Visies op de politiefunctie

   Lakerveld, J. van; Gussen, I.; Paridon, Y. van (Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato), 2018)
   Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken, een studie van relevante beleidsdocumenten en onderzoeken, een tweetal focusgroep bijeenkomsten met deelnemers uit diverse werk- en vakachtergronden en een aantal beknopte landenstudies aangevuld met enkele interviews. Vier ontwikkelingen stonden centraal in het onderzoek: Internationale ontwikkelingen en hun invloed op Nederland: Geopolitieke en demografische ontwikkelingen: radicalisering, terrorisme en terreurdreiging, internationalisering van misdaad, ondermijnende criminaliteit en de impact daarvan op de bovenwereld. Ontwikkelingen in wetenschap en technologie, met inbegrip van digitalisering en sociale media. Ontwikkelingen in het sociaal domein, inclusief vereenzaming van ouderen, veranderingen van normen en waarden, maar ook de processen van decentralisatie in (Jeugd)zorg en welzijn. Ontwikkelingen in tijdsbesteding en manier van leven. Groei van vrije tijd, toerisme, evenementen en horeca. INHOUD: 1. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen 2. Literatuurstudie 3. De focusgroepen 4. Beleidsrichtingen in enkele Europese landen 5. Conclusies 6. Literatuur