• De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief - Een inventarisatie van (on)mogelijkheden tot verbetering

   Schans, J.M.D.; Lierop, L.E.H.P. van (WODC, 2019)
   Het beoordelen van een asielaanvraag waarin LHBTI (Lesbiennes, homo's, bi's en transgenders)-gerichtheid of een bekering als motief is aangevoerd is een complexe aangelegenheid, waarbij de beslissing in grote mate berust op de beoordeling van de geloofwaardigheid van de seksuele of religieuze identiteit. Het onderhavige rapport gaat in op de totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielzaken met een LHBTI- of bekeringsmotief en de bijbehorende knelpunten. Daarnaast wordt er gekeken naar aanknopingspunten voor verbetering van de geloofwaardigheidsbeoordeling, en voorbeelden van pilots en projecten in andere landen of domeinen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordeling: context en knelpunten 3. Inventarisatie van (on)mogelijkheden voor verdere verbetering 4. Conclusie
  • Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND - Evaluatie van de wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- of lhbti-motief

   Boekhoorn, P.; Severijns, R. (BBSO, 2021-10)
   In deze evaluatie is onderzocht hoe de aanpassingen van de werkinstructies en de deskundigheidsbevorderende maatregelen zijn opgezet (planevaluatie) en uitgevoerd (procesevaluatie). Voor de planevaluatie zijn gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren, wetenschappers en deskundigen van externe organisaties. In de procesevaluatie staan de ervaringen van uitvoerende ambtenaren van de IND centraal. Daarnaast zijn interviews afgenomen met advocaten en maatschappelijke organisaties en is een analyse van dossiers uitgevoerd, om zo door middel van triangulatie de ervaringen van IND-medewerkers in perspectief te plaatsen. Het evaluatieonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Welke inhoudelijke en organisatorische wijzigingen zijn ten aanzien van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief in juli 2018 door de staatssecretaris aangekondigd? Zijn hier in een later stadium nog aanvullingen op gekomen? 2. Op welke wijze wordt verondersteld dat deze wijzigingen bijdragen aan de kwaliteit (i.c. evenwichtige onderbouwing) van de beoordeling van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? Worden deze assumpties ondersteund door bestaande kennis en inzichten? 3. Op welke wijze zijn de aangekondigde wijzigingen in de geloofwaardigheidsbeoordeling van deze asielaanvragen in de praktijk uitgevoerd? 4. Wat zijn de ervaringen van betrokkenen met de doorgevoerde wijzigingen? Zijn er aanwijzingen dat de doorgevoerde wijzigingen de gepercipieerde kwaliteit van de beoordelingen bevorderen (of juist niet)? 5. Zijn er knelpunten in relatie tot de opzet en/of uitvoering van de wijzigingen in de werkinstructies en de betreffende deskundigheidsbevordering voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielaanvragen met een bekerings- en/of lhbti-motief? INHOUD: 1. Inleiding 2. Doel en aanpak van de evaluatie 3. Beoordeling geloofwaardigheid asielaanvragen met lhbti- of bekeringsmotief; de beleidescontext 4. Planevaluatie van werkinstructies beoordeling geloofwaardigheid lhbti- en bekeringsaanvragen 5. Procesevaluatie van opzet en uitvoering werkinstructies en trainingen 6. Conclusies
  • Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

   Althoff, M.; Janssen, J.; Grundetjern, H.; Sandberg, S.; Jansen, S.; Sanberg, R.; Keuzenkamp, S.; Pohlkamp, I. (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. M. Althoff en J. Janssen - Wat heeft het allemaal om het lijf? Over het belang van het begrip gender 2. H. Grundetjern en S. Sandberg - Drugsdealers, gender en straatkapitaal 3. S. Jansen - Herken de homo; over het beoordelen van de geloofwaardigheid van seksuele gerichtheid in asielzaken 4. J. Janssen en R. Sanberg - Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld 5. S. Keuzenkamp - Ik ben geen freak! Het leven van transgenders in Nederland 6. I. Pohlkamp - Discriminatie van transgenders door politie en justitie 7. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en veiligheidszorg. In hoeverre leiden maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot delinquent gedrag tot stereotiepe voorstellingen? Wordt bepaald gedrag van mannen bijvoorbeeld wel en van vrouwen niet geaccepteerd, of omgekeerd? Of werpen genderspecifieke verwachtingen en daarop gebaseerde sociale rollen barrières op bij het aanspraak maken op rechten of het trachten het leven naar eigen inzicht in te richten? Aan de hand van deze vragen wordt inzichtelijk gemaakt welke meerwaarde het begrip gender heeft bij de analyse van maatschappelijke vraagstukken.
  • LHBTI's, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang

   Berg, M. van den; Dinmohamed, S.; Ganzevoort, R.; Klaver, J.; Mack, A. (Regioplan beleidsonderzoek, 2021-11-19)
   Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en probeert voor alle vreemdelingen die op een COA-locatie verblijven een goede leefomgeving te creëren. Voor sommige kwetsbare groepen in de opvang is extra aandacht in de begeleiding, waaronder LHBTI’s, bekeerlingen en religieverlaters. In de afgelopen jaren zijn met enige regelmaat signalen gekomen van intimidatie en geweld tegen LHBTI en bekeerlingasielzoekers op de opvangcentra. Om de opvang en begeleiding van deze groepen te verbeteren, willen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA inzicht krijgen in wat er beter kan voor deze groepen. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: hoe is de huidige COA-opvang en -begeleiding van LHBTI’s en bekeerlingen en religieverlaters ingericht, hoe verloopt de uitvoering, wat zijn de ervaringen van diverse betrokkenen en waar liggen mogelijkheden tot verbetering?
  • M/V en verder - Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders

   Brink, M. van den; Tigchelaar, J. (Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 2014)
   In augustus 2012 is het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte bij de Tweede Kamer ingediend om verandering in de bestaande van toepassing zijnde regelgeving te brengen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, nr. 33 351). Als het voorstel wordt aangenomen, hoeven transgenders geen sterilisatie en geslachtsaanpassende operatie meer te ondergaan om hun geslachtsaanduiding in de burgerlijke stand en daarmee in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te laten veranderen. Dit onderzoek betreft de volgende probleemstelling: In hoeverre en onder welke voorwaarden is het mogelijk mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, het geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten, en welke juridische en praktische problemen kunnen daardoor ontstaan of juist worden verholpen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Sekseregistratie in Nederland 3. Internationaalrechtelijke verplichtingen 4. Ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland 5. Analyse: mogelijkheden & gevolgen 6. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies
  • Recht doen aan genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017

   Brink, M. van den; Snaathorst, D. (medew.) (Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, 2017)
   Dit onderzoek brengt in kaart in hoeverre de transgenderwet voldoet aan de doelstellingen van de wetgever. Dat betreft zowel praktische doelstellingen zoals vereenvoudiging van de procedure en uitvoerbaarheid, als het overkoepelende doel om de wet in overeenstemming te brengen met de huidige mensenrechtelijke normen. De centrale vraag die in dit onderzoek zal worden beantwoord, luidt:In hoeverre voldoet de wet van 1 juli 2014 aan de doelstellingen van de wet, te weten vereenvoudiging van de procedure en respect voor mensenrechten, en zijn er – mede in het licht van ervaringen in het buitenland – mogelijkheden om de wet nog verder in overeenstemming te brengen met die doelstellingen, zonder afbreuk te doen aan de uitvoerbaarheid of te leiden tot een toename van (identiteits)fraude? INHOUD: 1. Inleiding 2. De wet in Argentinië, Ierland, Malta en Noorwegen 3. Discussie en conclusies