• Bandopname van het nader gehoor - onderzoek uitgevoerd door Regioplan Onderzoek

   Aron, U.; Heide, F. (WODC, 1999)
   Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie-onderzoek naar de uitvoering van het experiment 'Band Opnamen van het Nader Gehoor' (BONG). Dit evaluatie-onderzoek heeft zich gericht op de effecten van het maken van opnames in termen van reductie van het aantal klachten, reductie van het aantal correcties en aanvullingen op de nader gehoren en verbetering van de kwaliteit van de nader gehoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitvoering van het experiment 3. Effecten van de bandopnamen op het nader gehoor 4. Slotbeschouwing
  • Dialogue Interpreting in Mental Health

   Bot, H. (Gelderse Roos, 2005)
   This book focuses specifically on the involvement of interpreters in mental health sessions. It offers a theoretical foundation to aid the understanding of the role-issues at stake for both interpreters and therapists in this kind of dialogue. In addition to this, the study relies on the detailed analysis of a corpus of videotaped therapy sessions.
  • Eindrapportage werkwijze ZSM en Rechtsbijstand

   Jacobs, G.; Giessen, M. van der; Brein, E.; Bayerl, P.S.; Verbaan, J.; Thuis, Th. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM), 2015)
   De afkorting ZSM staat voor Zo Simpel, Spoedig, Samen en Selectief Mogelijk zaken afdoen. In deze aanpak werken de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, het Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland en (bij jeugdige verdachten) de Raad voor de Kinderbescherming, samen aan de versnelde afdoening van strafzaken. De ZSM-werkwijze van politie en OM beoogt door een goede samenwerking van alle ketenpartners aan de voorkant van het proces een snelle selectie en zo mogelijk afdoening van zaken die vallen onder de noemer ‘veel voorkomende criminaliteit’. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende twee hoofdvragen: Wat zijn de feitelijke gevolgen van de door de werkgroep ‘ZSM en rechtsbijstand’ geadviseerde werkwijze op de rechtsbescherming van verdachten, de efficiency van het afdoeningsproces en de kosten voor politie, OM en gesubsidieerde rechtsbijstand afgezet tegen de huidige praktijk? Wat zijn de organisatorische consequenties van het advies van de werkgroep, wat is de praktische uitvoerbaarheid van de verschillende elementen van het advies en wat zijn de belangrijkste kostendrivers? INHDOUD: 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. De werkwijze ZSM en Rechtsbijstand 4. Onderzoeksvragen en -aanpak 5. Resultaten evaluatie werkwijze ZSM en Rechtsbijstand 6. Samenvatting bevindingen 7. Conclusie
  • Informatieoverdracht COA - Eindrapportage

   Mack, A.; Klaver, J.; Ljujic, V.; Versteegt, I.; Thije, J.D. ten; Martina, K. (medew.) (Regioplan beleidsonderzoek, 2021-12-30)
   Op 1 juli 1994 is de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (de Wet COA) in werking getreden. Bij deze wet is het COA opgericht en zijn de taken van het COA vastgelegd. Deze taken omvatten het bieden van onderdak, de begeleiding naar een toekomst in Nederland of daarbuiten, het verwerven en beheren van opvanglocaties, het handhaven van veiligheid en leefbaarheid binnen de opvanglocaties en het voorzien van asielzoekers van de noodzakelijke middelen. Het onderzoek richt zich op de informatieoverdracht vanuit het COA in de eerste fase van de opvang. Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in: - hoe asielzoekers de informatieoverdracht ervaren die zij in de eerste fase van opvang van het COA krijgen, en; - aanknopingspunten voor eventuele verbeteringen in de informatieoverdracht vanuit het COA naar asielzoekers. INHOUD: 1. Inleiding en verantwoording 2. Literatuurverkenning: informatieoverdracht aan asielzoekers 3. De inrichting van de informatievoorziening in de eerste opvangfase 4. Asielzoekers aan het woord: informatieoverdracht in de praktijk 5. Verbetermogelijkheden informatievoorziening 6. Samenvatting en conclusie 7. Summary and conclusions
  • Inzicht in de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie

   Beckers, E.; Noordam, S.; Radstaak, J.-W. (WODC, 2001)
   In het hoofdrapport zijn de resultaten vastgelegd van een onderzoek naar de inzet de kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie. Het doel van het onderzoek was: a) in de eerste plaats inzicht krijgen in de inzet en kosten van tolken en vertalers werkzaam binnen de werkingssfeer van het ministerie van Justitie; b) ten tweede: het ontwikkelen van een model voor het meten van de inzet en kosten, de kwaliteit en de klachten(-afhandeling) van tolken en vertalers. Dit model wordt ingevuld naar de huidige stand van zaken (nulmeting); c) en tot slot een systematiek voor het verdelen van de kosten naar de gebruikers van de tolk- en vertaaldiensten.
  • Tolken in het publieke domein - Over de vraag, aanbod en de bemiddeling van tolken

   Felsö, F.; Baarsma, B.; Gerritsen, M.; Mulder, J. (WODC, 2007)
   Het onderzoek heeft betrekking op de effecten van maatregelen om op het domein van de inhuur van tolken en vertalers binnen het Justitiedomein marktwerking toe te laten. Voor deze eerste evaluatie van de effecten van de nieuwe marktordening zijn de volgende concrete onderzoeksvragen geformuleerd.Hoe verloopt de implementatie van het in de markt zetten van de activiteiten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), en wat zijn de effecten hiervan op de kwaliteit, de beschikbaarheid en de kosten van de dienstverlening?Geef een analyse van de kenmerken van de afnemers.Wat zijn de mogelijke effecten van het loslaten van vaste vergoedingen voor tolk- en vertaaldiensten op de kwaliteit, de beschikbaarheid en de kosten?