• Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk - Een verkenning

   Lakerveld, J.A. van; Gussen, I.W.M.; Stoutjesdijk, F.D.; Tönis, I.C.M.; Zoete, J. de (Universiteit Leiden - PLATO, 2017)
   Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheidsproblemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende andere partijen en betrokkenheid van burgers. Dit is een onderzoek naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen 3. Decentralisaties in het sociaal domein 4. Digitalisering inclusief sociale media 5. Demografische ontwikkelingen, arbeidsmigratie en vluchtelingen 6. Radicalisering, terrorisme en terreurdreiging 7. Internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit 8. Groei van toerisme, evenementen en horeca 9. Versterking van gebiedsgebonden politiewerk 10. Leren en professionaliseren
  • Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en veranderingen in criminaliteit

   Smits, I.; Laan, M. van der; Ehrismann, M.; Burg, D. van der (Andersson Elffers Felix (AEF), 2019)
   Het werk van de politie is oneindig, de sterkte van de politie is echter beperkt. Daarom moet deze sterkte zorgvuldig over de eenheden worden verdeeld. In 2007 is een nieuw budgetverdeelsysteem (BVS) voor de politie ingevoerd, waarmee de operationele sterkte van de politie is verdeeld over de eenheden. In het BVS zijn vier werksoorten onderscheiden, die het fundament voor de verdeling vormen: opsporing, handhaving, noodhulp en intake. Voor elk van deze werksoorten is de hoeveelheid werk die door de politie wordt verricht in kaart gebracht. In 2012 is het BVS vervangen door een herijkt BVS (HBVS), waarbij is voortgebouwd op het systeem uit 2007. Verschillende betrokkenen bij de politie, zoals regioburgemeesters, vragen zich af wat de invloed is van een aantal nieuwe fenomenen op de sterkteverdeling. Is er anno 2019 aanleiding om de verdeling aan te passen? De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: In hoeverre en hoe is er in het HBVS van de politie voldoende rekening gehouden met de problematiek die ‘toegenomen mobiliteit’ en ‘veranderingen in criminaliteit’ vanaf 2010/2012 ongeveer met zich meebrengen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksaanpak 3. Uitwerking thema's 4. Veranderingen in criminaliteit 5. Toegenomen mobiliteit 6. Conclusies en slotbeschouwing