• De daad bij het woord - het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

   Eshuis, R.J.J. (WODC, 2009)
   Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of afgesproken (tussen partijen) ook werkelijk wordt uitgevoerd. In gevallen waarin de uitkomst van de procedure niet wordt nageleefd, wordt nagegaan wat daarvan de oorzaken zijn en in hoeverre dit duidt op een ‘ineffectieve’ rechtsgang. In de analyse wordt onderzocht in hoeverre naleving en (in)effectiviteit samenhangen met kenmerken van rechtsgang. Tot die kenmerken behoren onder meer de wijze waarop de dagvaarding is betekend, het houden van comparitie na antwoord en het verrichten van onderzoek tijdens de procedure.
  • Evaluatie Wet OM-afdoening

   Abels, D.; Benschop, A.; Blom, T.; Coster van Voorhout, J.; Korf, D.J.; Liebregts, N.; Vriend, K. (Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie, 2018)
   De Wet OM-afdoening maakt het mogelijk om in een strafrechtelijk kader buiten de rechter om straffen op te leggen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. De wet is vanaf 1 februari 2008 gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de strafbeschikking uitgevaardigd door de officier van justitie (art. 257a Sv). In 2010 kwam daar de politiestrafbeschikking bij (art. 257b Sv) en in 2012 ook de bestuurlijke strafbeschikking (art. 257ba Sv). De probleemstelling van dit onderzoek was tweeledig en luidde als volgt:Wat heeft de wetgever beoogd met de Wet OM-afdoening?Hoe wordt de Wet OM-afdoening in de praktijk uitgevoerd, en is dit volgens de doelstellingen en verwachtingen van de wetgever?
  • Het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief

   Barendregt, M.; Langbroek, Ph.M.; Reiling, A.D.; Wolfson, D.J.; Otterlo, R. van; Niemeijer, E.; Klein Haarhuis, C.M.; Voert, M. ter; Eshuis, R.J.J.; Huls, N.J.H. (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. M. Barendrecht - Verantwoording van rechtspraak richting burger 2. Ph.M. Langbroek - Kwaliteitszorg voor rechtspraak 3. A.D. Reiling - ICT verandert de rechtspraak 4. D.J. Wolfson - Visitatie in de advocatuur: vreemde ogen zien blinde vlekken 5. R. van Otterlo - De moderne balie in internationaal perspectief 6. E. Niemeijer en C.M. Klein Haarhuis - Aantallen civiele rechtszaken in Nederland en elders; een vergelijking in de tijd en in Europa 7. M. ter Voert - Hoe snel kun je scheiden in Europa? 8. R.J.J. Eshuis - De uitvoering van gerechtelijke beslissingen in Europa 9. N.J.H. Huls - Hoogste gerechten, legitimiteit en leiderschap 10. Internetsites. SAMENVATTTING: In dit themanummer staat centraal het functioneren van het Nederlandse rechtsbestel in Europees perspectief, waarbij het rapport van de European Commission for the Efficiency of Justice van de Raad van Europa een belangrijk aanknopingspunt is.
  • Tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv)

   Wolde, M.H. ten; Knot, J.G.; Henckel, K.C. (Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2017)
   Op grond van het bepaalde in artikel 431 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kunnen buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd als er geen verordening of verdrag van toepassing is. Het onderhavige rechtsvergelijkende onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe momenteel in Nederland en in een aantal andere landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Tsjechië, Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en China) wordt omgegaan met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en daarvan een analyse te geven. Dit onderzoek betreft de volgende vraag: Zijn er, bezien in het licht van de ontwikkelingen in de Nederlandse en buitenlandse rechtspraak en literatuur, alsmede in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van IPR-verordeningen en -verdragen, redenen om artikel 431 Rv te herzien? Zo ja, op welke wijze zou artikel 431 Rv dan kunnen worden herzien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Algemene uiteenzetting rechtsstelsels lidstaten 4. Gemeenschappelijke opvattingen en/of ontwikkelingen in de lidstaten 5. Algemene uiteenzetting rechtsstelsel Zwitserland 6. Algemene uiteenzetting niet-Europese rechtsstelsels 7. Ontwerp Haags verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen 8. Opbrengsten rechtsvergelijking 9. Conclusies en aanbevelingen