• Bijzondere verhoormethoden - Een literatuurverkenning

   Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 1998)
   Dit is een literatuurverkenning van verhoormethoden, en met name van verhoormethoden voor 'bijzondere situaties'. Hierbij moet gedacht worden aan situaties waarin een verdachte zwijgt, of anderszins heel moeilijk aanspreekbaar is en het gaat om een ernstig misdrijf. In dit rapport wordt o.a. beschreven welke verhoormethoden in bijzondere situaties voorkomen in de literatuur. Of deze methoden incidenteel of regelmatig worden toegepast. Betreft het dan bepaalde delicten in het bijzonder. En zijn er case-studies op dit terrein bekend? INHOUD: 1. Inleiding en verantwoording 2. Verhoormethoden 3. Beschrijving van de situatie in enkele landen 4. Conclusie
  • De (blijvende) gevolgen van de coronacrisis

   Kruisbergen, E.; Haas, M.; Es, L. van; Snijders, J.; Coomans, A.; Deuren, S. van; Dijk, M. van; Weijer, S. van de; Blokland, A.; Baak, C.; et al. (WODC, 2021-09-29)
   ARTIKELEN: 1. Edwin Kruisbergen, Marco Haas, Lisa van Es en Joanieke Snijders - De pandemie als criminologisch experiment. De ontwikkeling van de criminaliteit tijdens een jaar coronamaatregelen 2. Anne Coomans, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland, Carlijn van Baak, David Kühling, Rosanne Bombeld en Veroni Eichelsheim - Stay home, stay safe? De gevolgen van COVID-19-maatregelen op huiselijk geweld in Nederland 3. Joska Appelman, Kiki Bijleveld, Peter Ejbye-Ernst, Evelien Hoeben, Lasse Liebst, Cees Snoek, Dennis Koelma en Marie Rosenkrantz Lindegaard - Naleving van gedragsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie 4. Peter Klerks - Misleiding tijdens de coronapandemie. Over nepnieuws, complotdenken en maatschappelijke ontvankelijkheid 5. Eddy Bauw, Yasemin Glasgow, Anne Janssen en Marc Simon Thomas - Rechtspleging in jeugdbeschermingszaken tijdens de coronacrisis. Een verslag van lopend onderzoek 6. Roos de Wildt - Sekswerk ten tijde van corona. De impact van de lockdown op sekswerkers SAMENVATTING: Anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie in Nederland staat Justitiële verkenningen stil bij de gevolgen van deze crisis. De pandemie heeft bovenal veel persoonlijk leed veroorzaakt, zowel bij direct getroffenen als hun naasten. Het virus, en dan vooral de maatregelen die ter bestrijding ervan wereldwijd zijn ingevoerd, heeft echter een veel bredere uitwerking. De regering trof maatregelen die sinds de Tweede Wereldoorlog ongekend zijn. Onderwijsinstellingen gingen dicht. Bedrijven sloten hun deuren. Het onderling contact tussen mensen werd ingeperkt en voor zover het plaatsvond moesten verschillende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Binnen Justitie kreeg de politie ondermeer te maken met de handhaving van de anderhalvemetermaatregel en de avondklok. Wat is de invloed geweest van de ingevoerde maatregelen op het werkterrein van justitie? Wat valt er te leren uit de afgelopen periode? Zijn er ook blijvende gevolgen van de coronacrisis? En hoe die gevolgen te beoordelen? Dergelijke vragen staan centraal in dit themanummer van Justitiële verkenningen, waarin de resultaten van verschillende (doorlopende) onderzoeken worden besproken.
  • De verdachte in beeld - Eisen en waarborgen voor het gebruik van videoconferentie ten aanzien van verdachte in het Nederlandse strafproces in rechtsvergelijkend perspectief

   Hoon, A.M. de; Hirsch Ballin, M.F.H.; Bollen, S.G.M.J. (Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - afdeling Strafrecht en Criminologie, 2020)
   In toenemende mate wordt gezocht naar toepassing van digitale methoden in het strafproces. Door technische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor toepassing van videoconferentie in het strafproces gegroeid. Met de verbetering van techniek, wordt videoconferentie, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding tot stand wordt gebracht tussen de betrokken personen in het strafproces, steeds meer als redelijk alternatief beschouwd voor fysieke aanwezigheid.Op dit moment bestaat onvoldoende duidelijkheid over de vraag in hoeverre videoconferentie ook kan worden toegepast bij de verdachte en aan welke eisen en waarborgen toepassing ten aanzien van de verdachte moet voldoen. Net als in andere landen is ook in Nederland dit thema in beweging en is er behoefte aan nader inzicht in de nationale en internationale normering en praktijk voor de verdere ontwikkeling in de Nederlandse strafrechtpraktijk. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom: “Wat kan Nederland uit de nationale en internationale normering en praktijk van de toepassing van videoconferentie bij verdachten leren met het oog op de normering en beleidsontwikkeling ervan in de Nederlandse strafrechtpraktijk?” De nationale en internationale normering en praktijk is in kaart gebracht door onderzoek te doen naar de regelingen en praktijk van Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, Zwitserland, Duitsland en het internationale en transnationale strafrecht. INHOUD: 1. Inleiding 2. De normering op grond van strafvorderlijke beginselen en mensenrechten 3. Internationale regelgeving inzake videoconferentie in het strafproces 4. Toepassing in het Nederlandse strafproces 5. Toepassing in de internationale praktijk 6. Analyse en beantwoording vraagstelling 7. Gevolgtrekkingen voor de toekomst
  • Een rechtsvergelijkende verkenning naar de rol van schriftelijke stukken in het strafproces, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren

   Nijboer, J.F.; Dubelaar, M.J. (Universiteit Leiden - Seminarium voor Bewijsrecht, 2005)
   Dit rapport geeft de resultaten weer van verkennend rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van schriftelijke stukken, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren in het strafproces. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: hoe ziet de karakteristieke Nederlandse manier van werken met betrekking tot getuigenverhoren in het vooronderzoek en de daaruit ontstane (geverbaliseerde) verklaringen eruit in vergelijking met de ons omringende landen?Dit verkennende (literatuur)onderzoek is gesubsidieerd door het WODC.
  • Eindrapportage werkwijze ZSM en Rechtsbijstand

   Jacobs, G.; Giessen, M. van der; Brein, E.; Bayerl, P.S.; Verbaan, J.; Thuis, Th. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management (RSM), 2015)
   De afkorting ZSM staat voor Zo Simpel, Spoedig, Samen en Selectief Mogelijk zaken afdoen. In deze aanpak werken de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, het Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland en (bij jeugdige verdachten) de Raad voor de Kinderbescherming, samen aan de versnelde afdoening van strafzaken. De ZSM-werkwijze van politie en OM beoogt door een goede samenwerking van alle ketenpartners aan de voorkant van het proces een snelle selectie en zo mogelijk afdoening van zaken die vallen onder de noemer ‘veel voorkomende criminaliteit’. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende twee hoofdvragen: Wat zijn de feitelijke gevolgen van de door de werkgroep ‘ZSM en rechtsbijstand’ geadviseerde werkwijze op de rechtsbescherming van verdachten, de efficiency van het afdoeningsproces en de kosten voor politie, OM en gesubsidieerde rechtsbijstand afgezet tegen de huidige praktijk? Wat zijn de organisatorische consequenties van het advies van de werkgroep, wat is de praktische uitvoerbaarheid van de verschillende elementen van het advies en wat zijn de belangrijkste kostendrivers? INHDOUD: 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. De werkwijze ZSM en Rechtsbijstand 4. Onderzoeksvragen en -aanpak 5. Resultaten evaluatie werkwijze ZSM en Rechtsbijstand 6. Samenvatting bevindingen 7. Conclusie
  • Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken - Analyse van kosten en baten

   Ende, M. van der; Rienstra, S.; Slob, A.; Uwland, A. (WODC, 2007)
   De probleemstelling van deze evaluatie is: wat zijn de potentiële kosten en baten van de introductie van videoconferencing in de justitiële keten en wat zijn de mogelijke niet-kwantificeerbare aspecten. De nadruk ligt hierbij op de financieel-economische analyse, van de niet-financiële aspecten wordt een eerste inventarisatie gemaakt. Deze analyse heeft alleen betrekking op apparatuur, die door de rechtbanken, penitentiaire inrichtingen en detentiecentra wordt aangeschaft.
  • Het verhoor

   Unknown author (WODC, 1998)
   Afgaande op de in dit nummer opgenomen artikelen zal het gebruik van audio-visuele registratie van het verhoor snel zijn beslag krijgen. De geluidsband kent eigenlijk louter voordelen: het gebruik van oneerlijke verhoormethoden wordt tegengegaan, de politie kan er minder vaak van worden beschuldigd dergelijke methodes te hebben toegepast, de rechtbanken krijgen een beter beeld van het vooronderzoek en de afdoening van zaken wordt minder opgehouden. In dit nummer wordt het verhoor belicht vanuit juridische, psychologische en praktische invalshoeken.
  • Miscellaneaous Studies

   Tonry, M.; Estrada, F.; Ohlemacher, Th.; Wittebrood, K.; Nieuwbeerta, P.; Wilson, J.C.; Davies, G.M.; Kensey, A.; Tournier, P. (WODC, 1999)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Michael Tonry - Community Penalties in the United States 3. Felipe Estrada - Juvenile Crime Trends in Post-War Europe 4. Thomas Ohlemacher - Viewing the Crime Wave from the Inside: Perceived Rates of Extortion among Restaurateurs in Germany 5. Karin Wittebrood and Paul Nieuwbeerta - Wages of Sin? The Link between Offending, Lifestyle and Violent Victimisation 6. J.C. Wilson and G.M. Davies - An Evaluation of the Use of Videotaped Evidence for Juvenile Witnesses in Criminal Courts in England and Wales 7. Annie Kensey and Pierre Tournier - Prison Population Inflation, Overcrowding and Recidivism: The Situation in France 8. Crime Institute Profile: The Centre for Criminal Justice Studies, University of Leeds
  • Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

   Vanderveen, G.N.G.; Bijhold, J.; Verrest, P.A.M.; Ende, M. van der; Feigenson, N.R.; Spiesel, Ch.O.; Roosma, J.; Dubelaar, M.J.; Kor, G.; Calster, P. van (WODC, 2011)
   ARTIKELEN: 1. G.N.G. Vanderveen - Beeldmateriaal in de Nederlandse strafrechtsketen 2. J. Bijhold - Beeldinformatie in forensisch onderzoek; nieuwe ontwikkelingen die aandacht vragen 3. P.A.M. Verrest - Het gebruik van videoconferentie in strafzaken 4. M. van der Ende - De praktijk van telehoren 5. N.R. Feigenson en Ch.O. Spiesel - Digitaal beeldmateriaal: revolutie in de rechtszaal 6. J. Roosma en M.J. Dubelaar - Visueel bewijs in het Amerikaanse strafproces 7. G. Kor - Rechtspraak op televisie? Een bespreking van het rapport van de commissie-Van Rooy 8. Boekrecensie: P van Calster over 'Visualizing law in the age of the digital baroque; Arabesques and entanglements' - R.K. Sherwin 9. Internetsites. SAMENVATTING: De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de strafrechtspleging deze ontwikkeling toejuichen, is nog maar de vraag. Ook zijn vraagtekens te plaatsen bij gestelde verbanden en verwachtingen. Dit themanummer staat uitgebreid stil bij de gevolgen van visualisering voor waarheidsvinding in strafzaken. Ook komt aan de orde of de processuele gelijkheid in het gevaar komt als een van de procespartijen het betoog kracht kan bijzetten met behulp van geavanceerde beeldtechnologie, terwijl de andere partij - bijvoorbeeld door financiële beperkingen - die mogelijkheid niet heeft.